Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

3395 - Το Σεράγιον…Ολίγον ύπερθεν της πολίχνης (εννοεί τις Καρυές) ευρίσκεται η μεγάλη Ρωσσική σκήτη του Αγ. Ανδρέου, το κοινώς Σεράγιον καλούμενον, υπαγόμενον εις την Μονήν του Βατοπεδίου. Ακούων τις σκήτην νομίζει ίσως ότι πρόκειται περί πενιχρού, πλινθοκτίστου ευκτηρίου οίκου, εν ω μονάζουν Ρώσσοι μοναχοί. Κάθε άλλο. Ταύτην αποτελούν σειρά παμμεγίστων μαρμαροκτίστων οικοδομημάτων, φρουριακών όντως ιδρυμάτων, τα οποία περιέχουν αιθούσας υποδοχής μεγαλοπρεπείς, κελλία, ξενώνας, βιβλιοθήκην, νοσοκομείον, ναούς, παρεκκλήσια. Ο κεντρικός ναός με τον πλούτον των εικόνων και σκευών του εσωτερικού διακόσμου, με τους καταχρύσους τρούλλους, τους σταυρούς και τας σφαίρας παρέχοντας εκτυφλωτικήν ανταύγειαν εις το φως του ηλίου, τα πανύψηλα κωδωνοστάσια και τους βαρυβρόμους (σημ. βαρύβρομος = αυτός που παράγει βαρύ και ισχυρό κρότο) κώδωνάς του, θεωρείται ως ο μεγαλείτερος ναός της Ανατολής, παρεμφερής προς τους μεγίστους ναούς του Κρεμλίνου της Μόσχας. Θα εύρετε εκεί και οστεοφυλακείον υπόγειον εν ω είναι ταξινομημένα γραφικώτατα χάριν της στατιστικής(;) ως πολύτιμα ευρήματα, και επί ξυλίνων θηκών τοποθετημένα, τα κρανία 1900 μοναχών Ρώσσων εκεί ταφέντων, εφ’ εκάστου των οποίων αναγράφεται το όνομα, η πατρίς, η ηλικία και η ημέρα του θανάτου. Οίον δίδαγμα μιμήσεως διά τινα Κράτη τα οποία λησμονούν και των ζώντων ακόμη να έχουν στατιστικήν!
Αλλά ποία η πλίνστροφος τύχη!
Η σκήτη αύτη την οποίαν εξωράϊσε και επλούτισεν, η των Ρώσσων ευλάβεια, εστέγασε δε περί τους 1000 μοναχούς σείοντας δια του πλούτου και της επιρροής των το Άγ. Όρος ολόκληρον, κατόπιν της εν Ρωσσία πολιτειακής ανατροπής πένεται, οι δε ολίγοι απομείναντες μοναχοί εργάζονται με ημερομίσθιον ως εργάται εις τα δάση των Ελληνικών Μονών. Και όμως δια την σκήτην αυτήν εδαπανήθησαν εκατομμύρια ρουβλίων εις εποχήν καθ’ ην ταύτα είχον την πραγματικήν αξίαν των, μεγάλοι δε δούκες, ναύαρχοι και πρέσβεις Ρώσσοι παρέστησαν εν επισήμω πομπή κατά τα εγκαίνια αυτής…
Απόσπασμα από το βιβλίο ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ του Γ. Παρασκευόπουλου, 1923

Σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου