Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013

3340 - Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού από την Ιερά Κοινότητα για την ανέγερση του Κέντρου Υγείας Αγίου ΌρουςΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ»
                       
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ», με προϋπολογισμό 2.957.363,89 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό, 1.775.920,83 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό, 1.123.455,53 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους κ.λ.π. πληροφορίες σχετικά με το έργο, προσερχόμενοι από τις 05/07/2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού, μέχρι την 17/07/2013, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, (Θεσσαλονίκη, οδός 28ΗΣ Οκτωβρίου 6, 8ος όροφος και ώρα 10,00 - 15,30.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β (Οδηγία 2004/17 & 18).
Πληροφορίες στα τηλέφωνα, 2310 888553 FAX επικοινωνίας, 2310 888646 αρμόδιος Μηχανικός για επικοινωνία κος Γκατζώνης Δημήτριος από τις 10:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.
3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 23/07/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης του έργου» του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
 α) ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι εφόσον ανήκουν στην 3η και 4η τάξη ανεξαρτήτως Νομού και 5ης Εντός Νομού ή δεύτερου της επιλογής των, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην 2η και άνω τάξη ανεξαρτήτως Νομού για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
β) Κ/Ξίες γίνονται δεκτές: 2ης (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), 3ης , 4ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας και 5ης εντός Νομού ή δεύτερου της επιλογής των, για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και 2ης και 3ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας και 4ης εντός Νομού ή δεύτερου της επιλογής των, για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.
γ) αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε. ή κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ. ή κράτη - μέλη που έχουν προσυπογράψει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους #57.988,00# ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες δεσμευτικά (άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 3669/08). Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013" (ΕΣΠΑ). Προκαταβολή θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3669/2008.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Ιερά Σύναξη της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους .
8. Τα υλικά που ενσωματώνονται στα έργα και υπηρεσίες που παρέχονται στο Άγιον Όρος απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.

Άγιον Όρος, 02/07/2013.
Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας
της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους Άθω.
Δημήτριος Γκατζώνης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου