Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014

4393 - Επιστολές του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή. Έκφραση Μοναχικής Εμπειρίας (Εκπομπή 23η).......Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας αφιέρωσε 29 εκπομπές στην ανάγνωση του βιβλίου «Έκφραση Μοναχικής Εμπειρίας» του μακαριστού γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή.

4392 - Που ζουν οι ερημίτες
4391 - Γνωστό το σήριαλ, βγαλμένο με καρμπόνΟ Γιανουκόβιτς, 
το Άγιον Όρος 
και η παραφιλολογία

Μόλις εξαφανίστηκε από το Κίεβο ο Βίκτορ Γιανουκόβιτς, μου τηλεφώνησε αγιορείτης μοναχός. «Να δεις που αν δεν εμφανιστεί σύντομα, θα τον ψάχνετε και αυτόν στο Αγιον Ορος», μου είπε, και πριν αλέκτορα φωνήσαι, έσπευσαν κάποια ΜΜΕ στο Κίεβο να «αποκαλύψουν» ότι ο έκπτωτος πρόεδρος «την έκανε» στον Αθω.
Περισσότερες πληροφορίες δεν δόθηκαν, αλλά δεν χρειαζόταν. Αφέθηκε η φαντασία να οργιάσει. Ο Γιανουκόβιτς επιβιβάζεται σε αεροσκάφος κάπου στη ρωσόφωνη Ουκρανία, μπορεί στο Χάρκοβο, ίσως στην Οδησσό, δεν αποκλείεται στη Γιάλτα, χωρίς να τον αντιληφθούν οι ουκρανικές αρχές του αεροδρομίου, που υποτίθεται πως τον αναζητούν. 

4390 - Λόγος Κατηχητήριος επί τη ενάρξει της Αγίας και Μεγάλης ΤεσσαρακοστήςΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ
ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ
***
«Ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας»·
(Β’ Κορ. 6, 2-3)
 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, μᾶς συνιστᾷ αὐτήν τήν περίοδον νά στρέψωμεν τό ἐνδιαφέρον μας πρός τήν ἀληθινήν μετάνοιαν, «τό χωνευτήριον τῆς ἁμαρτίας», κατά τόν Ἱερόν Χρυσόστομον. Ἡ μετάνοια εἶναι τό πρῶτον θέμα τοῦ κηρύγματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ πεμπτουσία τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας.  Εἶναι τό καθημερινόν προσκλητήριον τῆς Ἐκκλησίας πρός ὅλους μας.
Παρά ταῦτα, πολλοί τῶν χριστιανῶν δέν ἔχομεν βιώσει πραγματικῶς τήν μετάνοιαν. Ἐνίοτε δέ θεωροῦμεν αὐτήν ὡς μή ἀφορῶσαν εἰς ἕκαστον ἐξ ἡμῶν, διότι δέν ἐρχόμεθα εἰς ἑαυτούς, δέν συνερχόμεθα καί δέν συναισθανόμεθα ὅτι ἔχομεν ὑποπέσει εἰς ποιάν τινα ἁμαρτίαν. Ἀλλ᾿ ὡς διδάσκει ὁ ἔμπειρος τῆς πνευματικῆς ζωῆς Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σῦρος καί δογματίζουν ἐμπειρικῶς οἱ πλεῖστοι τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, «ἡ μετάνοια εἶναι ἀπαραίτητος καί εἰς τούς τελείους». Καί τοῦτο διότι μετάνοια δέν εἶναι μόνον ἡ μεταμέλεια διά τάς ἁμαρτίας μας καί ἡ συνακόλουθος ἀπόφασις νά μή ἐπαναλάβωμεν αὐτάς ἀλλά καί ἡ ἀλλαγή τῶν ἀντιλήψεών μας πρός τό ἀγαθώτερον, ὥστε νά ἐπέρχεται μία διαρκής βελτίωσις τῶν ἀντιλήψεών μας περί τοῦ Θεοῦ καί τοῦ κόσμου, αὔξησις τῆς ἀγάπης καί τῆς ταπεινώσεως, τῆς καθάρσεως καί τῆς εἰρήνης.
Ὑπ᾿ αὐτήν τήν ἔννοιαν ἡ μετάνοια εἶναι πορεία ἀτελεύτητος πρός τήν τελειότητα τοῦ Θεοῦ, πρός τήν ὁποίαν ὀφείλομεν νά τείνωμεν καί νά κινούμεθα συνεχῶς. Ἐπειδή δέ ἡ τελειότης τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄπειρος, ἡ πορεία μας πρός τό καθ᾿  ὁμοίωσιν αὐτῆς εἶναι ἐπίσης ἄπειρος καί ἀτελεύτητος. Πάντοτε ὑπάρχει ἐπίπεδον τελειότητος ἀνώτερον ἐκείνου εἰς τό ὁποῖον εὑρισκόμεθα ἑκάστοτε καί διά τοῦτο πάντοτε πρέπει νά ἐπιζητοῦμεν τήν πρόοδόν μας τήν πνευματικήν καί τήν μεταμόρφωσίν μας, ὡς προτρέπει καί ὁ μέχρι τρίτου οὐρανοῦ ἀναβάς καί θεασάμενος μυστήρια ἄρρητα Ἀπόστολος Παῦλος, γράφων: «Ἡμεῖς δέ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τήν δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι τήν αὐτήν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπό δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ ἀπό Κυρίου Πνεύματος». (Β’ Κορ. 3, 18).
Ὅσον καθαίρεται ὁ ἐσωτερικός μας κόσμος, ὅσον περισσότερον καθαρίζεται ὁ πνευματικός ὀφθαλμός μας, τόσον καθαρώτερον βλέπομεν τόν ἑαυτόν μας καί τά πάντα καί αὐτή ἡ ἀλλαγή, αὐτή ἡ βελτίωσις τῆς θεάσεως τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου καί τῆς πνευματικῆς καταστάσεως τοῦ ἑαυτοῦ μας, συνιστᾷ μετάνοιαν, μίαν δηλονότι νεωτέραν καί βελτιωμένην κατάστασιν τοῦ πνεύματός μας, ἐκείνης εἰς τήν ὁποίαν εὑρισκόμεθα μέχρι τοῦδε. Ὑπ᾿ αὐτήν τήν ἔννοιαν, ἡ μετάνοια εἶναι ἡ βασική προϋπόθεσις τῆς πνευματικῆς προόδου καί τῆς ἐπιτεύξεως τοῦ καθ᾿  ὁμοίωσιν πρός τόν Θεόν τῆς ὑπάρξεώς μας.
 Ἡ μετάνοια, βεβαίως, διά νά εἶναι πραγματική, πρέπει νά συνοδεύεται καί ἀπό ἀναλόγους καρπούς, ἰδίᾳ δέ ἀπό τήν συγχώρησιν τῶν συνανθρώπων μας καί τήν πρός αὐτούς ἀγαθοεργίαν. Ἡ ἐξ ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπον κίνησις τῆς καρδίας μας πρός τήν ἀποδοχήν αὐτοῦ καί τήν κατά τό ἐφικτόν κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν του, ἀποτελεῖ βασικόν στοιχεῖον τῆς εἰλικρινοῦς μετανοίας. Ἡ ὁδός, ἄλλωστε, τῆς μετανοίας εἶναι ἁμαρτημάτων κατάγνωσις καί ἐξομολόγησις αὐτῶν, τό μή μνησικακεῖν, εὐχή ζέουσα καί ἀκριβής, ἐλεημοσύνη, ταπείνωσις, ἀγάπη πρός πάντας, νίκη τοῦ καλοῦ ἐπί τοῦ κακοῦ, ἀποφυγή κενοδοξίας καί ματαίας ἐπάρσεως, μαραινομένης αὐστοστιγμεί.
Τήν ἐντός τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς πάλην τῆς μετανοίας ἀποκαλύπτει «τοῦ τελώνου καί τοῦ φαρισαίου τό διάφορον….» καί καλεῖ ἡμᾶς πάντας νά «μισήσωμεν τοῦ μέν τήν ὑπερήφανον φωνήν, τοῦ δέ νά ζηλώσωμεν τήν εὐκατάνυκτον εὐχήν», προσευχόμενοι ἐκτενῶς μετά δακρύων «ὁ Θεός ἱλάσθητι ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς καί ἐλέησον ἡμᾶς».
 Ἡ ἀρχομένη περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς προσφέρεται, ἐν μέσῳ τῆς ἐκτεταμένης ἐπί παγκοσμίου ἐπιπέδου οἰκονομικῆς κρίσεως, διά τήν ἐκδήλωσιν τῆς ὑλικῆς καί πνευματικῆς βοηθείας μας πρός τόν συνάνθρωπον. Οὕτως ἐνεργοῦντες φιλανθρώπως καί ἐκδηλώνοντες ἐμπράκτως τήν μεταστροφήν μας, ἀπό τήν μέχρι τοῦδε ἀτομικιστικήν ἀντιμετώπισιν φαρισαϊκῶς τῆς ζωῆς πρός μίαν συλλογικήν καί ἀλτρουϊστικήν τελωνικήν ἀντιμετώπισιν αὐτῆς, θά ἔχωμεν πραγματοποιήσει μεγάλην καί ὠφελιμωτάτην μετάνοιαν καί ἀλλαγήν τοῦ τρόπου τῆς ἀτομοκεντρικῆς ἀντιλήψεως καί θά ἔχωμεν βιώσει τήν μετάνοιαν ὡς πρός μίαν κεφαλαιώδη καί ἐσφαλμένην στάσιν ζωῆς διά τῆς μεταβάσεως ἀπό τήν ἀμαρτίαν τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ καί τῆς κενοδοξίας εἰς τήν ἀρετήν τῆς φιλαλληλίας, «ζηλοῦντες τοῦ τελώνου καλῶς τήν ἠλεημένην ταπείνωσιν καί γνώμην».
Ἀπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ κήρυκος καί ἐμπειρικοῦ διδασκάλου τῆς μετανοίας, εἰσερχόμενοι εἰς τήν σωτηριώδη ταύτην περίοδον τῆς καθάρσεως καρδίας καί πνεύματος, ἵνα ὑποδεχθῶμεν τό Πάθος, τόν Σταυρόν, τήν Ταφήν καί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν, οὐχί συμβόλοις καί λόγοις μόνον, ἀλλά ἐμπράκτως καί βιωματικῶς, μετ᾿ αὐτοῦ διαχρονικῶς προτρεπόμεθα καί παρακαλοῦμεν καί ἱκετεύομεν καί ἡμεῖς ὁ ἐν τοῖς διαδόχοις αὐτοῦ ἐλάχιστος: «τῆς μετανοίας ἐστί, τό καινούς γενομένους, εἶτα παλαιωθέντας ὑπό τῶν ἁμαρτημάτων, ἀπαλλάξαι τῆς παλαιότητος καί καινούς ἐργάσασθαι…ἐκεῖ γάρ τό ὅλον ἡ Χάρις ἦν».
Ἰδού, λοιπόν, ἀδελφοί καί τέκνα, ἠνέωκται ἐνώπιον ἡμῶν καιρός εὐπρόσδεκτος «τοῦ λυπεῖσθαι» καί  στάδιον ἀνανήψεως καί ἀσκήσεως ἵνα, «πρίν ἤ διαλυθῆναι τό θέατρον φροντίσωμεν τῆς ἡμῶν σωτηρίας», ἐν ἀληθεῖ καί βιωματικῇ καρδιακῇ μετανοίᾳ ἐφ᾿ οἷς «ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν…οὐδέ συνετηρήσαμεν, οὐδέ ἐποιήσαμεν, καθώς ἐνετείλατο» ἡμῖν ὁ Κύριος, ἵνα «φείσηται ἡμῶν ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν» Χριστός ὁ Θεός, κατά τό μέγα Αὐτοῦ καί ἀνεξιχνίαστον Ἔλεος, Οὗ ἡ σωτήριος Χάρις εἴη μετά πάντων.
Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βιδ´
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

4389 - Οι πρώτοι φωτογράφοι του Αγίου ΌρουςΌταν στις 19 Αυγούστου του 1839 ο Fransois Arago ανακοίνωσε στην Ακαδημία των επιστημών και καλών τεχνών στο Παρίσι την εφεύρεση της νταγγεροτυπίας τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της φωτογραφικής τεχνικής στην αρχαιολογία αλλά και στις τέχνες γενικότερα. Δεν είναι τυχαίο που τρία χρόνια αργότερα, ο Καναδός  Joly de Lotdiniere πραγματοποίησε τις πρώτες λήψεις της Ακρόπολης.
Η Ελλάδα και ιδιαίτερα το Άγιον Όρος ως ένας ενδιάμεσος σταθμός του μεγάλου ταξιδιού προς  τις χώρες του Ανατέλλοντος Ηλίου ήταν ένας προορισμός που προσέλκυσε το φωτογραφικό φακό. Μέχρι τα τέλη του 19ου αι. τα ταξίδια προς το Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη διεξάγονταν συχνά ακτοπλοϊκώς από τη Μασσαλία και την Κωνσταντινούπολη.

4388 - Αθωνική λειτουργική παράδοση στο έργο του Ιωάννη Μ. Φουντούλη, του Αρχιμ. Ελισαίου ΣιμωνοπετρίτηΟ Καθηγούμενος της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας Αρχ. Ελισαίος μιλά στο συνέδριο, εις μνήμην Ιωάννη Φουντούλη, με θέμα: «Αθωνική λειτουργική παράδοση στο έργο του Ιωάννη Μ. Φουντούλη».

4387 - Οι τρεις Εβραίοι και ο Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης - Συγκλονιστική αφήγηση του Γέροντα Εφραίμ Βατοπεδινού


4386 - Σαν σήμερα κοιμήθηκε ο Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης (27 Φεβρουαρίου 1998)

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

4385 - Video από τη σημερινή επίσκεψη του Σέρβου Πρωθυπουργού στο Χιλιανδάρι και στο Πρωτάτο

4384 - Στο Άγιο Όρος βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της Σερβίας (φωτογραφίες)4383 - Ο χαρισματούχος Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης


Σχετικά:

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

4382 - Μοναχός Απολλώ, SV2ASP/AΠνευματικός αδερφός, συνάδελφος ραδιοερασι-τέχνης και πάνω απ'όλα φίλος. Γνωριστήκαμε τον Οκτώβριο του 2007 όταν ομάδα ρ/ε από Λευκάδα μαζί με τον SV1DPI επισκεφτήκαμε το Άγιο Όρος. Είχα ακούσει πάρα πολλά για τον Γέροντα Απολλώ και ειδικά από ανθρώπους που δεν τον γνωρίζουν ούτε σε φωτογραφία. Η πραγματικότητα διαφέρει κατά πολύ.
Στην Μονή Δοχειαρίου πέραν των θρησκευτικών καθηκόντων οι μοναχοί δουλεύουν πολύ, από ανατολής έως δύσης ηλίου. Οι ώρες για ξεκούραση είναι ελάχιστες. Παρόλα αυτά ο Γέροντας πάντα βρίσκει χρόνο να αφιερώσει στους επισκέπτες του και ειδικά όταν είναι ραδιοερασιτέχνες. Επίσης από αυτόν τον ελάχιστο χρόνο αφιερώνει κάποιες ώρες για να βγει στον "αέρα" και να δώσει την χαρά του QSO με το Α.Ο σε συναδέλφους από όλο τον κόσμο. Το μεγάλο παράπονο είναι ότι δεν περνάει καλά στην Ιαπωνία καθώς υπάρχει η σκίαση του βουνού προς Ανατολή.
Κατά καιρούς πολλοί συνάδελφοι από το εξωτερικό μου έχουν ζητήσει να μεσολαβήσω για να έχουν ένα sked με τον Γέροντα, κάτι το οποίο γίνεται καθώς πάντα ο Μ.Απολλώ ανταποκρίνεται. Βέβαια δεν έχουν λείψει και οι παράλογες απαιτήσεις όπως πέστου να βγει την τάδε ώρα στα 17 μέτρα πχ. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εκείνη την ώρα μπορεί να έχει ακολουθία στην Μονή ή να δουλεύει εκτός Μονής ή ακόμα και να ξεκουράζεται.

4381 - Ο Πρωθυπουργός της Σερβίας στο Άγιο Όρος

Προσκυνηματική επίσκεψη στο Άγιο Όρος πραγματοποιεί αύριο Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου ο Πρωθυπουργός της Σερβίας Ίβιτσα Ντάτσιτς.
Ο κ. Ντάτσιτς θα επισκεφθεί την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους και την Λαύρα των Σέρβων, την Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου.

Στη φωτογραφία ο Σέρβος Πρωθυπουργός με τον Ηγούμενο Αρχιμ. Μεθόδιο Χιλιανδαρινό από περυσινή επίσκεψή του σε έκθεση της Ι.Μ. Χιλιανδαρίου στη Νέα Υόρκη (Φεβρ. 2013)

4380 - Ο Γέροντας Βενέδικτος Αγιορείτης στην Ιερά Μητρόπολη ΆρτηςΣτην ιερατική σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, μίλησε ο Γέροντας Βενέδικτος Αγιορείτης με θέμα την εσωτερική ζωή του ιερέως και πως αυτή μπορεί να καλλιεργηθεί.
Μεταξύ των άλλων ο π. Βενέδικτος ανέφερε τα εφόδια που οδηγούν την ψυχή στον αγιασμό και την κάθαρση από τα πάθη. Η αυτογνωσία δηλαδή η περισυλλογή και  εξέταση του εαυτού, η προσοχή, ο πόλεμος κατά των λογισμών και ιδιαίτερα των βλαβερών λογισμών, η συνεχής προσευχή, η μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας μας και τέλος η συμμετοχή στα Ιερά μυστήρια της Εξομολογήσεως και Θείας Κοινωνίας. Επεσήμανε δε τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν την λειτουργική ζωή του ιερέως αληθινή και αυθεντική. Είναι η ευλάβεια μέσω της ζωντανής πίστης και του φόβου προς τον Θεό, η καθαρότητα της ψυχής και του σώματος ως βασική προϋπόθεση τέλεσης των μυστηρίων και ακολουθιών, η σιωπή, αφήνοντας χώρο να μιλά ο θεϊκός λόγος και τέλος η τέλεση των ακολουθιών «ευσχημόνως και κατά τάξιν» όπως ορίζει το τυπικό της Εκκλησίας μας.

4379 - Οι σχέσεις Αγίου Όρους και Θράκης μέσω ιερών προσωπικοτήτωνΟμιλία του Μοναχού Μωυσή Αγιορείτη, που πραγματοποιήθηκε στις 23.9.1995 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής στη σειρά εκδηλώσεων με τον γενικό τίτλο «Άγιον Όρος και Θράκη» από τον Μορφωτικό Όμιλο Κομοτηνής και δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά, Κομοτηνή 2001, σσ. 151-167.

Θα εισέλθω αμέσως στο θέμα μου, αφού μου επιτρέψετε παρακαλώ μία διευκρίνιση. Τα γεωγραφικά όρια του Αγίου Όρους σε όλη την υπερχιλιετή ιστορία του ήταν συγκεκριμένα και σχεδόν σαφή[1]. Τα όρια της Θράκης κατά τις διάφορες περιόδους της πολυκύμαντης ιστορίας της δεν ήσαν τα αυτά. Εμείς θ’ αναφερθούμε για λόγους ιστορικούς στην ευρύτερη Θράκη, στη γνωστή Δυτική, με τους νομούς Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης, στην Ανατολική με τους νομούς Αδριανουπόλεως, Καλλιπόλεως, Ραιδεστού και Σαράντα Εκκλησιών και τη ΒΔ την Ανατολική Ρωμυλία[2].

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

4378 - Αρχή Σοφίας Φόβος Κυρίου. Ποίημα του Ιερομονάχου Δανιήλ Δανιηλαίου Κατουνακιώτου


Δανιήλ ιερομόναχος Κατουνακιώτης, Δανιηλαίος (1880-1951)
(Φωτογραφία: Σπύρος Μελετζής, 1950)

Ὅστις τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ,
σαυτὸν θὰ ἀποκτήσῃ,
οὗτος θὰ γίνῃ ἱκανός,
τὸ πᾶν νὰ κατακτήσῃ.

Γιατὶ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ,
χαρίζει σωφροσύνην·
χαρίζ’ ἀνδρείαν σύνεσιν,
καὶ μετριοφροσύνην.

Χαρίζει θαῤῥος καὶ πολλὴν
τὴν γενναιοκαρδίαν,
ἀπ’ ἐναντίου δ’ οὐδενός,
αἰσθάνεται δειλίαν.

Διότι ἐλπίζ’ εἰς τὸν Θεόν,
κι’ αὐτὸν ἐπικαλεῖται,
κι’ ἀπὸ κινδύνου δὲ παντός,
πάντοτε ἐκλυτροῦται.

Στὰς θλίψεις κ’ εἰς τοὺς πειρασμούς,
χαίρει χαρὰν μεγάλην·
ποτέ του δὲν ἀγανακτεῖ,
καμία δὲν ἔχει ζάλην.

Γιατὶ γνωρίζ’ τ’ ἀγαθά,
ὅπου θὰ προξενήσῃ,
ἡ ‘πομονὴ στοὺς πειρασμούς,
ὅπου θὰ καρτερήσῃ.

Εἶν’ ἀγαθὰ οὐράνια,
ζωὴ δὲ μακαρία,
καὶ πανευφρόσυνος χαρά,
ἡ οὔσα αἰωνία…

Πάντα τὰ πρόσκαιρ’ ἀγαθά,
οὐδόλως τὰ θαυμάζει,
ὡς ὄναρ, τέφραν καὶ καπνόν,
τὰ ἅπαντα λογιάζει.

4377 - Σαν σήμερα, πριν 101 χρόνια, δύο αγωνιώδη τηλεγραφήματα της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους

Σαν σήμερα, στις 11/24 Φεβρουαρίου 1913, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, πληροφορούμενη την προσπάθεια διεθνοποίησης του Αγίου Όρους στην διεξαγόμενη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου σύμφωνα με την οποία αυτό θα ετίθετο υπό την προστασία της Ρωσίας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου, Ρουμανίας και Ελλάδος, απέστειλε προς αξιωματούχους των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων τα εξής τηλεγραφήματα:

4376 - Είπε ο Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης


«Παιδί μου, ο καρπός της ησυχίας που επιδιώκεις είναι να επιδιώκεις να βλέπεις τους άλλους ως αγίους, ως αγγέλους. Όταν βλέπεις στους άλλους ελαττώματα και ιδίως στον Γέροντά σου, να ξέρεις ότι έπεσε η πνευματική σου ζωή, υποβιβάστηκε, και χρειάζεται πολλή μετάνοια και αυτομεμψία. Όταν βλέπω και κρίνω μέσα μου τους αδελφούς μου, να ξέρω ότι δεν πάω καλά. Πρέπει να πιστέψω καλά μέσα μου, ότι ο κάθε αδελφός είναι καλός και άγιος και μόνο εγώ είμαι ο πιο αχρείος. Σε κάθε παρεξήγηση να βάζω εγώ μετάνοια, είτε φταίω είτε όχι, για να είμαι πάντα ειρηνικός με τους άλλους και να είναι μαζί μου η Χάρις του Θεού. Ποτέ να μην κοινωνήσω τα θεία Μυστήρια αν έχω πικράνει κάποιον αδελφό και δεν έχω συνδιαλλαγεί μαζί του».

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014

4375 - Μεγάλη στήριξη στους πολύτεκνους από την Ι. Μονή Βατοπαιδίου σε μια συγκινητική εκδήλωσηΣε μία εποχή όπου τα κρατικά κονδύλια για τη στήριξη των άπορων πολύτεκνων οικογενειών είναι πενιχρά, η Εκκλησία και συγκεκριμένα η Ι.Μ. Μονή Βατοπαιδίου, ενισχύει τους πολύτεκνους.
Βραβεία σε παιδιά και γονείς που ξεχώρισαν για το έτος που πέρασε απένειμε η Ένωση Πολυτέκνων, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Αθήνας με τη στήριξη της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου.
Παρόλο που η κρίση έχει «χτυπήσει» για τα καλά την πόρτα των πολύτεκνων όπως και των άλλων πολιτών η Ένωση κατάφερε να πραγματοποιήσει την ετήσια εκδήλωσή της αφού η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου έγινε χορηγός της εκδήλωσης αυτής χρηματοδοτώντας με 50.000 ευρώ τα βραβεία.
Έτσι πραγματοποιήθηκαν οι βραβεύσεις 750 παιδιών, μεταπτυχιακών, πτυχιούχων, εισαχθέντων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, αριστούχων μαθητών Λυκείου και Γυμνασίου.

4374 - Γαβριήλ Μοναχός ΚαυσοκαλυβίτηςΚαταγόταν π τν Πάνορμο τς Προποντίδος κα λθε στ Καυσοκαλύβια σ λικία 17 τν κολουθώντας τν μεγαλύτερο δελφό του μοναχ Γεράσιμο. Δν εχε διδαχθ πολλ γράμματα, λλ ταν πολ μελετηρς κα ξυπνος.
Εχε π τν Θε τ χάρισμα ν φελ μ τς συμβουλές του τόσο, πο τν ποκαλοσαν πνευματικό, ν κα ταν μοναχός. ταν φίλεργος, εκίνητος κα πιτήδειος σ κάθε ργασία. Φιλακόλουθος κα καταπόνητος σ λες τς κολουθίες κα στν κανόνα του, τν ποο δν παρέλειψε ποτέ· ξακολουθοσε δ ν κάν κα τς μετάνοιες μέχρι τν λικία τν 100 τν, παρ τ τι πασχε π περμεγέθη κήλη. εχή, τό: Κύριε ησο Χριστέ, Υἱὲ το Θεο, λέησόν με· καθς κα τό: Θεοτόκε Παρθένε, το γιναν ξις· τόσο, πο τ ψέλλιζε τραυλίζοντας μέχρι τν τελευταία του κπνοή, δηλαδ τ ξημερώματα τς Παρασκευς 22ας ανουαρίου το τους 1944, δέκα λεπτ μετ τν μετάληψη τν χράντων Μυστηρίων, σ λικία 102 τν.
Κάτι τέτοιες δρς περιγραφς το βίου ρισμένων μοναχν, χωρς ν περιέχουν στοιχεα ντυπωσιακά, εναι τόσο εγλωττες, λέγουν τόσα πολλ χρησιμοποιώντας τν γλώσσα τς σιωπς, πο εναι, κατ τν γιο σαάκ, γλσσα το μέλλοντος αἰῶνος. Πόσα συμπεράσματα βγάζει κανες γι τν σωτερικ ζω ατν τν χαριτωμένων γερόντων π τ λίγα λλ χαρακτηριστικ στοιχεα τς ζως κα συμπεριφορς τους!

4373 - Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης: Η κατάκριση είναι εγωϊσμόςΝα αγαπάτε ο ένας τον άλλο και να μην πικραίνεσθε λόγω εγωισμού. Η ταπείνωση είναι ασφαλής οδηγός «δεν αφήνει αυτόν που την έχει να προσκρούσει σε υφάλους απροσεξίας και να συντριβεί» αλλά ως οδηγός φωτεινός οδηγεί άπταιστα επί του ασφαλούς.
Ο εγωισμός είναι το κάκιστο των κακών «αυτός μας δημιουργεί όλα τα σφάλματα, με τους ανυπότακτους λογισμούς. Φοβηθείτε τον και προσπαθείτε να απαλλαγείτε απ' αυτόν, καθώς όσο μένει μέσα μας αχτύπητος, τόσο θα μας πληγώνει με ανάλογους πόνους».
«Παρακαλώ μην κατακρίνετε ο ένας τον άλλο, διότι είναι πέρα για πέρα εγωισμός» ας δικαιολογεί ο αδελφός του αδελφού το σφάλμα, κι αυτό είναι μαρτυρία ταπεινώσεως και αγάπης. Αυτός ο αδελφός που το κάνει αυτό θα βρει πολλή τη χάρη του Θεού «εκείνος όμως που κρίνει και σκανδαλίζει τον πλησίον του, πρέπει να γνωρίζει ότι όχι χάρη δε θα βρει, αλλά και αν κάτι έχει θα το χάσει, για να μάθει το μάθημα της ταπείνωσης διά του παθήματος».

4372 - Κατεργασία κορμών με τσεκούρι, στο Άγιο ΌροςΣε ένα από τα ταξίδια μου στο Άγιο Όρος, συνάντησα δύο ξυλοκόπους ειδικούς στο ξεφλούδισμα κορμών δένδρων με τσεκούρι.
Σκοπός της εργασίας τους η κατάλληλη επεξεργασία του ξύλου για χρήση σε κατασκευή οροφών ή δαπέδων.

4371 - Τριακόσια χρόνια από τη γέννηση (1714-2014) του Φιλοθεΐτη Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (ομιλίες video)φιερωμένο στ 300 χρόνια π τ γέννηση το γίου Κοσμ το Ατωλο ταν φέτος τ 54ο Παιδαγωγικ Συνέδριο το Τομέως πιστημόνων το Συλλόγου ρθοδόξου εραποστολικς Δράσεως « Μέγας Βασίλειος». Γενικ θέμα του: «Ο σύγχρονες θεσμικς κρίσεις π τ φς τς πολιτείας κα τν διδαχν το πατροΚοσμ Ατωλο». Τ Συνέδριο διεξήχθη στ Πολεμικ Μουσεο θηνν τν Δευτέρα 30-12-2013 μ πρόεδρο τν καθηγητ το Πανεπιστημίου θηνν κ. πόστολο Νικολαδη κα μ συμμετοχ πτακοσίων κα πλέον συνέδρων, Μητροπολιτν κα λοιπν κληρικν κα κ παιδευτικν λων τν βαθμίδων. Παρέστη κα κπρόσωπος το Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου θηνν κα πάσης λλάδος κ.κ. ερωνύμου, ποος μετέφερε κα νέγνωσε μήνυμα κ μέρους του.
.......Ἔγιναν τέσσερις ἐμπεριστατωμένες Εἰσηγήσεις, ἔπειτα ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀκολουθοῦσε συζήτηση:
.......α) «Κοσμς Ατωλός: Προσωπικότητα, κήρυγμα κα δράση», ἀπὸ τὸν κ. Μιχαὴλ Τρίτο, Καθηγητὴ καὶ Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης·
.......β) «πίκαιρα κοινωνικ μηνύματα π τς διδαχς κα τ ζω το γίου», ἀπὸ τὸν πρωτοπρεσβύτερο π. Βασίλειο Καλλιακμάνη, Καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης·

4370 - Όσιος Δαμιανός ο Εσφιγμενίτης (†1280)


Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 23 Φεβρουαρίου