Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011

223 - Η αντίδραση των Αγιορειτών στην προσπάθεια διεθνοποίησης του Αγίου Όρους (4)


ΨΗΦΙΣΜΑ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
3 Οκτωβρίου 1913
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος
Η έκτακτος Ιερά του Αγίου Όρους Σύναξις συγκροτουμένη εκ των Καθηγουμένων και Προϊσταμένων των είκοσι Κυριάρχων, Βασιλικών, Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Ιερών Μονών κανονικώς και νομίμως εκπροσωπούσα την όλην αυτοδιοίκητον μοναχικήν του Αγίου Όρους Πολιτείαν συνελθούσα σήμερον ημέραν Πέμπτην μηνός Οκτωβρίου 3ην του Σωτηρίου έτους 1913 εν τω Ιερώ ναώ του Πρωτάτου εν Καρυαίς, ενώπιον της θαυματουργής εικόνος της υπεραγίας Θεοτόκου «το Άξιον εστι» ψηφίζει εν Αγίω Πνεύματι.
α) Ευλογεί το ευλογητόν όνομα του Πανοικτίρμονος Θεού, ότι ηυδόκησεν εν τω απείρω Αυτού ελέει να ελευθερωθή ο Άγιος ούτος τόπος από της δεσποτείας της ημισελήνου και να επανέλθη υπό την φωτοβόλον προστασίαν της σημαίας του Σταυρού.
β) Εκφράζει αΐδιον ευγνωμοσύνην τω Μεγαλειοτάτω Βασιλεί των Ελλήνων Κωνσταντίνω ΙΒ΄ τω Ελευθερωτή, όστις ως εκτελεστής της Βουλής του Θεού έδωκε τω Αγίω τούτω τόπω την ελευθερίαν.
γ) Διατάσσει, ίνα η δότειρα της ελευθερίας του Αγίου Όρους Ελληνική σημαία εξακολουθήση κυματίζουσα εις το διηνεκές επί πασών των εν αυτώ Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων αυτών, ως σύμβολον κυριότητος και προστασίας.
δ) Κηρύττει αναλλοιώτους τας θεμελιώδεις βάσεις του εν ισχύϊ αυτοδιοικήτου Μοναστηριακού Πολιτεύματος του Αγίου Όρους υπό την πνευματικήν δικαιοδοσίαν του Οικουμενικού Πατριάρχου, κατά τας μέχρι τούδε υφισταμένας σχέσεις, τας διαγραφομένας εν τοις Γενικοίς Κανονισμοίς του Αγίου Όρους Άθω, παν δε τέως υφιστάμενον δικαίωμα νόμιμον της οθωμανικής Αυτοκρατορίας επί του Αγίου Όρους αναγνωρίζει μεταβιβασθέν εις το Ελληνικόν Βασίλειον.
ε) Αποκρούει εντόνως ως ολεθρίαν δια την περαιτέρωεξέλιξιν του μοναχικού βίου εν Αγίω Όρει την ιδέαν της διεθνοποιήσεως ή ουδετεροποιήσεως ή συγκυριαρχίας ή συμπροστασίας ή όπως άλλως ήθελέ τις ονομάσει την τάσιν της πολιτικής εκμεταλλεύσεως του Ιερού ημών τόπου, θεωρεί δε το ιερόν έδαφος του Αγίου Όρους ως αναποσπάστως ηνωμένον μετά του όλου εδάφους του Ελληνικού Βασιλείου.
στ) Ευχαριστεί τας υψηλάς Κυβερνήσεις πάντων των ορθοδόξων Κρατών δια το διατρανούμενον υπ΄ αυτών ευσεβές ενδιαφέρον υπέρ του Αγίου Όρους, αλλά και ικετεύει αυτάς εν ονόματι της ορθοδοξίας να μη θελήσωσιν ενστερνιζόμεναι την ιδέαν της συμπροστασίας να γίνωσιν ένοχοι ολέθρου του Σεμνείου τούτου της όλης ορθοδοξίας, ένθα εν αγαστή αδελφική συμπνοία συζώσι τον βίον της μοναχικής αρετής δούλοι Χριστού πάσης εθνότητος, αλλά τουναντίον εν αγάπη χριστιανική το φιλοδίκαιον αυτών και την αμοιβαίαν εμπιστοσύνην επιδεικνύμεναι να αναγνωρίσωσιν ότι το δικαίωμα της πολιτικής προστασίας του Αγίου Όρους ανήκει εις μόνον το Ελληνικόν Βασίλειον, του οποίου ο στρατός έδωκεν αυτώ την ελευθερίαν και υπό των χωρών του οποίου πανταχόθεν περιβάλλεται.
ζ) Παρακαλεί τους εξοχωτάτους λειτουργούς των Μ. Δυνάμεων τους συγκροτούντας την εν Λονδίνω Συνδιάσκεψιν να μη θελήσωσι δια παρακινδυνευμένης αποφάσεως αυτών να δημιουργήσωσι ζήτημα θρησκευτικόν πολιτικού χαρακτήρος επικίνδυνον ως εκ της φύσεως αυτού δια την ειρήνην της Ανατολής.
η) Ικετεύει το σεπτόν Οικουμενικόν Πατριαρχείον όπως δια της εγκύρου παρεμβάσεως αυτού σώση τον Άγιον τούτον τόπον από παντός κινδύνου, τείνοντος εις την αλλοίωσιν του αγιορειτικού καθεστώτος.
θ) Διακηρύττει ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ότι πάσα περί Αγίου Όρους διεθνής ή άλλου χαρακτήρος πράξις ή απόφασις αντιβαίνουσα προς τα εν τω παρόντι ψηφίσματι διατυπούμενα θέλει συναντήσει εν τη εφαρμογή αυτής ενασκούμενον το δικαίωμα της υπέρ Ιερών και Οσίων αμύνης, προσκαλεί δε από τούδε εν αγάπη Χριστού πάντας τους γνησίους Αγιορείτας Πατέρας και αδελφούς, ζηλωτάς της δόξης των Ομολογητών και Μαρτύρων του Αγίου τούτου τόπου να ετοιμασθώσι δια τον αμαράντινον του μαρτυρίου στέφανον.
ι) Εντέλλεται τη Ιερά Επιστασία, όπως διαβιβάση το μεν πρωτότυπον του παρόντος Ιερού ψηφίσματος εις την Α.Μ. τον σεπτόν ημών Βασιλέα Κωνσταντίνον τον ΙΒ΄ τον ελευθερωτήν, τον επί του Αγίου Όρους Διάδοχον των αοιδίμων Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, των ιδρυτών των ιερών ημών Μονών, αντίγραφον δ΄ αυτού εις την Μεγάλην του Χριστού Εκκλησίαν, εις πάσας τας σεπτάς Κυβερνήσεις των ορθοδόξων Κρατών, και εις τα μέλη της εν Λονδίνω υψηλής Πρεσβευτικής Συνδιασκέψεως.
Εγένετο, ανεγνώσθη και υπεγράφη εν τω ιερώ ναώ του Πρωτάτου εν Καρυαίς ενώπιον της σεπτής εικόνος της Αειπαρθένου Μαρίας της υπερμάχου στρατηγού,
Ης ταις πρεσβείαις σώζοι ο Δεσπότης των απάντων τον Άγιον τούτον τόπον.
Οι Καθηγούμενοι και Προϊστάμενοι των είκοσιν Ιερών και ευαγών ημών Μονών, οι αποτελούντες την έκτακτον Ιεράν Σύναξιν.
Ο της Μ.Μεγίστης Λαύρας Γέρων Κορνήλιος
Ο της του Βατοπεδίου Αρκάδιος Ιεροδιάκονος
Ο της των Ιβήρων Ι. Ιωακείμ
Ο της του Χιλιανδαρίου Προηγ. Κλήμης
Ο της του Διονυσίου Καθηγ. Αρχιμ. Δοσίθεος
Ο της του Κουτλουμουσίου Καθηγ. Αρχ. Δαμασκηνός
Ο της του Παντοκράτορος Αρχιμ. Στέφανος
Ο της του Ξηροποτάμου
Ο της του Ζωγράφου Ιερομόναχος Μηνάς
Ο της του Δοχειαρίου Γέρων Ιερόθεος
Ο της του Καρακάλλου Καθηγ. Αρχιμ. Αθανάσιος
Ο της του Φιλοθέου Αρχιμ. Θεοδόσιος
Ο της του Σίμωνος Πέτρας Καθηγ. Αρχιμ. Ιωαννίκιος
Ο της του Αγίου Παύλου Ι. Ευλόγιος
Ο της του Σταυρονικήτα Γέροντος Γαβριήλ
Ο της του Ξενοφώντος Καθηγ. Αρχιμ. Γεδεών
Ο της του Γρηγορίου Βαρλαάμ
Ο της του Εσφιγμένου Χρυσόγονος Ιεροδιάκονος
Ο της του Ρωσικού
Ο της του Κωνσταμονίτου Μόδεστος Ιερομόναχος
Οι αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των είκοσιν Ιερών και ευαγών ημών Μονών, οι αποτελούντες την τακτικήν Ιεράν Σύναξιν.
Ο της Μ.Μεγίστης Λαύρας Ησύχιος
Ο της του Βατοπεδίου Χαρίτων
Ο της των Ιβήρων Προηγ. Άνθιμος
Ο της του Χιλιανδαρίου Προηγ. Κλήμης
Ο της του Διονυσίου Γερ. Νικόδημος
Ο της του Κουτλουμουσίου Χαρίτων
Ο της του Παντοκράτορος Προηγ. Χρυσόστομος
Ο της του Ξηροποτάμου Προηγ. Μερκούριος
Ο της του Ζωγράφου Ιερομόναχος Μηνάς
Ο της του Δοχειαρίου Γερ. Διονύσιος
Ο της του Καρακάλλου Γερ. Φίλιππος
Ο της του Φιλοθέου Στέφανος
Ο της του Σίμωνος Πέτρας Φώτιος
Ο της του Αγίου Παύλου Γερ. Ευλόγιος
Ο της του Σταυρονικήτα Προηγ. Ελευθέριος
Ο της του Ξενοφώντος Γέρων Λουκάς
Ο της του Γρηγορίου Γέρων Ανδρέας
Ο της του Εσφιγμένου Χρυσόγονος Ιεροδιάκονος
Ο της του Ρωσικού
Ο της του Κωνσταμονίτου Μόδεστος Ιερομόναχος

***

(συνεχίζεται)
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου