Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011

204 - Οι τέσσερις πρώτοι Δικαίοι(*) της Ιεράς Σκήτης Αγίου Ανδρέα

(*) Δικαίος είναι ο κατά κάποιο τρόπο Ηγούμενος της Σκήτης


..Περί το 1830 δύο Ρώσσοι ονόματι Βασίλειοι αφίκοντο εις Άγιον Όρος και εκάρησαν Μοναχοί εν τω κελλίω της Μονής Σταυρονικήτα «Αγία Τριάδι», μετονομασθέντες ο μεν Βησσαρίων, ο δε Βαρσονούφιος. Ούτοι περιελθόντες μετά ταύτα διάφορα μέρη αυτού προς καταβίωσιν και πληροφορηθέντες καθ' οδόν παρά τινος Μοναχού Έλληνος ότι πωλείται το Σεράγιον (φωτ. κάτω) ηγόρασαν αυτό και λίαν ανυπόπτως έλαβον παρά της Κυριάρχου Μονής την πρώτην κελλιωτικήν ομολογίαν επ' ονόματι αυτών.


Το δε 1842, Δεκεμβρίου 20η, ενέγραψαν και τρίτον πρόσωπον, τον Ιερομόναχον Θεοδώρητον. Τω δε 1845, ότε επεσκέφθη το Άγιον Όρος ο μέγας Δούξ Κωνσταντίνος Νικολάεβιτς, δευτερότοκος υιός του Νικολάου Β΄, εγένετο πρότασις, όπως ανακηρυχθή το κελλίον εις κοινοβιακήν σκήτην. Καίτοι η Βατοπεδινή αδελφότης λίαν επιτηδείως παρέκαμψε τον σκόπελον τούτον, όμως ο μέγας Δουξ έθετο τον θεμέλιον λίθον του νυν υφισταμένου παλαιού Ναού της Αγίας Σκέπης.

Αλλά τω 1849 επισκεφθείς το κελλίον ο συγγραφεύς των επιστολών περί Ανατολής Ανδρέας Νικολάου Μουράβιεφ (φωτ. αριστερά) μετά το εις Παλαιστίνην και Πανάγιον Τάφον ταξίδιον αυτού κατώρθωσε δια των πανισχύρων αυτού ενεργειών παρά τε τω εν Κωνσταντινουπόλει Ρώσσω Πρεσβευτή, τω Πρωτάτω και τοις Βατοπεδινοίς Πατράσι ν' ανακηρυχθή εις σκήτην. Ούτω δε τη 22α Οκτωβρίου 1849 συνετάχθησαν τα περί αυτής αμοιβαία έγγραφα. Εφ' ω επί του υπερθύρου της κυρίας προς μεσημβρίαν πύλης της σκήτης κάτωθεν της ωραίας και θαυματουργού εικόνος της Θεομήτορος προς αΐδιον ευγνωμοσύνην προς τον ιδρυτήν γέγραπται ρωσσιστί: «Ρωσσική σκήτη του Αγίου Ανδρέου θεμελιωθείσα τω 1849 υπό του Ανδρέου Νικολάου Μουράβιεφ». Επί τη ανακηρύξει δε αυτής ως σκήτης ετέλεσεν ιεροτελεστίαν ο εν Βατοπεδίω εφησυχάζων πρωην Αδριανουπόλεως Γρηγόριος, όστις τότε και εχειροθέτησε Δικαίον αυτής τον Ιερομόναχον Βησσαρίωνα ...


Ιερομόναχος Βησσαρίων

22/10/1849 - 26/4/1862....Τω 1862 Απριλίου 26η αποβιώσαντα τον Βησσαρίωνα διεδέξατο ως Δικαίος ο Αρχιμανδρίτης Θεοδώρητος.


Ιερομόναχος Θεοδώτρητος

26/4/1862 - 10/8/1887Έκτοτε δ' ήρξαντο διάφοροι μεγαλοπρεπείς οικοδομαί ανεγειρόμεναι πέριξ των παλαιών κελλίων, άτινα ήδη κατηδαφίσθησαν πλην του Ναού του Αγίου Αντωνίου και μικρού τμήματος της παλαιάς πτέρυγος, συνεχομένου τω ειρημένω Ναώ. Προς τιμήν δε και μνήμην των ειρημένων πατέρων ιστόρηνται εκατέρωθεν των προπυλαίων της σκήτης δεξιόθεν μεν τω εισιόντι ο Άγιος Θεοδώρητος ως Αρχιερεύς, εξ ευωνύμων δε ο Όσιος Βησσαρίων ως Μοναχός Μεγαλόσχημος ......Τη 10η Αυγούστου 1887 αποβιώσαντα τον Δικαίον Αρχιμανδρίτην Θεοδώρητον εν Οδησσώ διεδέξατο ο Ιερομόναχος Θεόκλητος ...


Ιερομόναχος Θεόκλητος

10/8/1887 - 18/10/1891


…Τω 1887 κατά Μάιον εκτίσθη εν τη δυτική πτέρυγι, ήτις είχε πυρποληθή κατά Μάρτιον του αυτού έτους, η Τράπεζα και η επ’ αυτής βιβλιοθήκη, απαρτιζομένη εξ εντύπων ως επί το πλείστον σλαυϊκών βιβλίων, και ο Ναός, όστις καθηγιάσθη τη 16η Νοεμβρίου του 1889.

Τη 18η Οκτωβρίου 1891 αποβιώσαντος του Δικαίου Θεοκλήτου, ανέλαβε την διοίκησιν της σκήτης ο Αρχιμανδρίτης Ιωσήφ τη 1η Φεβρουαρίου 1892, ανήρ συνετός λίαν και ενάρετος.


Ιερομόναχος Ιωσήφ

(φωτ. 1893)


Επί τούτου δε ανηγέρθη ο προ αυτού θεμελιωθείς και μικρόν υπέρ την επιφάνειαν κτισθείς Καθολικός Ναός της σκήτης, όστις είναι ρυθμού γοτθικού και βυζαντιακού και έχει προ των προπυλαίων κωδωνοστάσιον, επιστεφόμενον υπό θόλου, εφ’ ου, ως και επί των θόλων του Ναού, υπάρχουσι επίχρυσοι Σταυροί, από των οποίων κρέμανται προς διάκοσμον πάγχρυσοι σφαίραι. Το τε κωδωνοστάσιον και ο κεντρώος θόλος φέρουσιν αλεξικέραυνα…Φωτογραφίες:

http://www.skiti-agiou-andrea.com

http://www.athosmemory.com


Κείμενο:

http://agioritikesmnimes.blogspot.com/2011/10/9.html

.

.


.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου