Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

9690 - Ακύρωση του διαγωνισμού, μετά την έντονη αντίδραση των Αγιορειτών Πατέρων (2)


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συγγραφής πραγματείας τινός αγιορειτικής, εν είδει διηγήματος, παρά των λογίων μοναχών αγίου Όρους και αλλαχού του κράτους

Η «Αγιορειτική Βιβλιοθήκη» εν τη προσπαθεία της όπως προτρέψη τους λογίους μοναχούς και γράψωσι πραγματείαν τινά εκ της αγιορειτικής ζωής, προεκήρυξε διαγωνισμόν δια μικρού επάθλου, ως δώρον τρόπον τινά δια τον πνευματικόν αγώνα του μοναχού. Το έπαθλον αυτό, προσεφέρθη να χορηγήση ο εν Αμερική ευρισκόμενος πολυγραφώ-τατος ιερεύς, πατήρ Τζάνος Γουγουτάς, ορμηθείς από μεγάλον έρωτα, ον έχει δια το άγιον Όρος και από σφοδράν επιθυμίαν να ίδη δοξαζόμενον και πάλιν το άγιον Όρος, ως και το πάλαι, δια συγγραφών και φωτισμού των εν τω κόσμω λαϊκών τάξεων.
Οι προϊστάμενοι όμως του αγίου Όρους μη θέλοντες να αποσπάσουν την προσοχήν των μοναχών από την αφοσίωσιν εις τον Θεόν και τα λοιπά διακονήματα, δυσηρεστήθησαν δια τον διαγωνισμόν και δια περισσοτέρων της μιας επιστολών μας παρακαλούν να ακυρώσωμεν αυτόν.
Είναι δε εύλογος η αγανάκτησις των αγιορειτών πατέρων, ερμηνευομένη εκ του αξιεπαίνου των ζήλου υπέρ των πατρώων μοναχικών παραδόσεων, αίτινες εν Πνεύματι αγίω θεσπισθείσαι και υπό της πολιάς αρχαιότητος επικυρωθείσαι, θεωρούσι τον μοναχόν ως λύχνον φαίνοντα εν τόπω αιχμηρώ, λύχνον δε τοιούτον ώστε να μην τον σκοτίζουν αι αναθυμιάσεις και τα συμφέροντα του κοσμικού βίου∙ εν τη μερίμνη των μάλιστα προς διαφύλαξιν ακεραίως της προσηλώσεώς των προς τον ένα και μόνον σκοπόν, τον οποίον προβάλλεται η αγιορειτική πολιτεία, εθεώρησαν ως ύβριν προς αυτήν, την προκήρυξιν χρηματικού επάθλου και μια φωνή εκαυτηρίασν την πρωτοφανή δι’ αυτούς πρότασιν του ιερέως Γουγουτά, όστις εν τη αγνοία των συνηθειών του μοναχικού βίου, προέβη εις χειρονομίαν άστοχον, εξ αγαθού όμως συνειδότος ορμωμένη, όπως ωφελήση ιδία τους ορθοδόξους Χριστιανούς, τους διαβιούντας εν Αμερική και μακράν του τηλαυγούς τούτου φάρου της ορθοδοξίας.
Η «Αγιορειτική Βιβλιοθήκη εξαρτωμένη από το άγιον Όρος δεν ήτο δυνατόν να παρεκκλίνη από την θέλησιν αυτών και ένεκα τούτου ακυροί τον διαγωνισμόν.
Παρά ταύτα όμως, όστις μοναχός θελήσει να γράψη ωραίαν τινά και ψυχωφελή πραγματείαν, αφορώσαν τας αγιορειτικάς συνηθείας, δεν θα αρνηθή να την δημοσιεύση, άνευ όμως αμοιβής τινος ή επάθλου εκ μέρους αυτής και ικανοποιούσα ούτω την αγαθήν άλλωστε πρόθεσιν του σεμνού λευΐτου.
Κατωτέρω δημοσιεύωμεν τας σχετικάς επιστολάς δια να τεθή το ζήτημα εις την θέσιν του.
Περιοδικό  Αγιορειτική Βιβλιοθήκη του έτους 1949
Συνεχίζεται 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου