Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017

9685 - Διαγωνισμός για τους Αγιορείτες μοναχούς, με χρηματικό έπαθλο, προκαλεί έντονες αντιδράσεις εντός του Αγίου Όρους (1)

       Αντιγράφω από την Αγιορειτική Βιβλιοθήκη 
του έτους 1949:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝ ΕΙΔΕΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
(Λάβετε μέρος εις τον διαγωνισμόν μας)

Η «Αγιορειτική Βιβλιοθήκη» επιθυμούσα όπως ερευνήση, εύρη και βοηθήση, προς ανάδειξιν λογοτεχνικού ταλάντου μεταξύ τω οσίων Πατέρων του Άθω, τον δυνάμενον να μας παρουσιάση δια της πέννας του την πλουσίαν εις θρησκευτικάς συγκινήσεις και πνευματικάς εξάρσεις ζωήν, της Μοναχικής πολιτείας του Παραδεισίου περιβάλλοντος του αγίου Όρους, προς ψυχικήν ωφέλειαν του έξω κόσμου, προκηρύσση τον εξής διαγωνισμόν, εις τον οποίον δύνανται να λάβωσι μέρος, πλην των αγιορειτών, μοναχοί και ιερομόναχοι όλων των μοναστηρίων της Ελλάδος.

Να γράψωσιν ωσάν διήγημα κάτι από την πνευματικήν τους ζωήν, με ζωηράν περιγραφήν του περιβάλλοντος μέσα εις το οποίον ζώσι, π.χ. εις μοναστήριον, σκήτην, ή κέλλαν.
Ως θέματα ημπορούν να εκλέξουν της απολύτου αρεσκείας των. Εδώ απλώς παραθέτωμεν μερικούς τίτλους θεμάτων: 1) Από μιαν ολονύκτιον αγρυπνίαν και προσευχήν. 2) Ο θάνατος και η ταφή ενός αδελφού μας. 3) Κλαδεύαμε το αμπέλι με ψαλμωδία. 4) Πως παρασκευάζεται ο άρτος και τα πρόσφορα δια την Μονήν. 5) Μόνος μέσα εις το κελλίον μου με το κομποσχοίνι εις το χέρι. 6) Από την χειροτονίαν εις μεγαλόσχημον ενός αδελφού μας. 7) Σε «Παγκοινιά» (ομαδική εργασία) κάτω από τις πρασινισμένες καστανιές και επάνω εις τα πολύχρωμα λουλούδια διαβάσαμε με κομποσχοίνι εσπερινό. 8) Διατί θέλω ν’ αποθάνω όταν ακούω τις καμπάνες και τα σήμαντρα να σημαίνουν; 9) Τι είδα και τι άκουσα όταν επήγα εις την καλύβα του ασκητού. 10) Τι έννοιωσα μέσα μου όταν με εχειροτόνησαν μοναχόν. 11) Ένα λουλούδι από τον κήπον της Παναγίας. 12) Μετά τον εσπερινόν και την παράκλησιν βαδίζοντες εις την θάλασσαν δια περίπατον.
Και πάλιν επαναλαμβάνομεν ότι, ο καθείς είναι απολύτως ελεύθερος να γράψη οποιονδήποτε θέμα θέλει, εις γλώσσαν απλήν καθαρεύουσαν και όχι χυδαίαν δημοτικήν.
Το κάθε χειρόγραφον θα σταλή εις διπλούν και παρακαλούμεν να μην είναι περισσότερον από 10 σελίδας, μάλλον ολιγώτερον.
ΠΡΩΤΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ
10 Αμερικανικά δολλάρια ήτοι 100.000 δρχ. και μιαν ετησίαν συνδρομήν εις την «Αγιορειτικήν Βιβλιοθήκην».
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ
5 Αμερικανικά δολλάρια ήτοι 50.000 δρχ. και μιαν ετησίαν συνδρομήν εις την «Αγιορειτικήν Βιβλιοθήκην».
Το χρηματικόν ποσόν το προσφέρει ο εν Αμερική ευρισκόμενος συνεργάτης μας αιδ. Τζάνος Γουγουτάς, όστις είχεν και την έμπνευσιν της προκηρύξεως του διαγωνισμού μας, με την χρυσήν ελπίδα, ίσως ανεύρωμεν μεταξύ των αγίων Πατέρων κανένα Αλεξ. Παπαδιαμάντην, Αλεξ. Μωραϊτίδην ή Νικόδημον Αγιορείτην.
Δια τούτο παρακαλούμεν να λάβουν μέρος όσον το δυνατόν περισσότεροι αδελφοί εις τον διαγωνισμόν.
Σωτ. Ν. Σχοινάς
Συνεχίζεται με τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου