Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011

255 - Η σκιά του Άθω

Αντιγράφω από το βιβλίο του Γερ. Σμυρνάκη ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (1903):


Ο Άθως κατά την δύσιν του Ηλίου παρουσιάζει τω παρατηρητή και έτερον εξαίσιον θέαμα τόδε:


Η σκιά του Όρους προβαλλομένη επί της επιφανείας της θαλάσσης κατά διεύθυνσιν ανατολικήν σχηματίζει πυραμιδοειδή μορφήν, ης η κορυφή κατά πάσαν στιγμήν καθίσταται αιχμηρά, προσπλησιάζουσα τω ορίζοντι. Και ενώ τείνει προς διχασμόν, η αιχμηρά κορυφή ανέρχεται προς τον ουρανόν, πειρωμένη ούτως ειπείν να εισδύση εις τα ουράνια μυστήρια, αφού ήδη ανεμέτρησε τα επί της γης ασθενή έργα των μερόπων.

Τινές υπέθεσαν ότι η σκιά του Όρους προβαλλομένη επί της επιφανείας της θαλάσσης αντανακλάται επί του ουρανίου θόλου ένεκα της διαθλάσεως του φωτός και της σφαιρικότητος της γηΐνου σφαίρας. Αλλά το τοιούτον δεν είναι δυνατόν, διότι το αιχμηρόν της κορυφής της σκιάς θα εξηφανίζετο τότε παντελώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου