Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

311 – Από Θεσσαλονίκη στις Καρυές Αγίου Όρους σε 36 ώρες!


Από Θεσσαλονίκην εις Άγιον Όρος.

Από Θεσσαλονίκην έως τα Βασιλικά ....4 [ώρες]

[Από Βασιλικά έως την] Γαλάτισταν.....3

Ρεσιτνίκια................2

Ρεβενίκια.................7

Γουμάτι....................2

Ιερισσόν (α)............4

Χιλιαντάρι..............7

Καραίς (β)...............6

[Σύνολο] 35


(α) Ιερισσός είναι η τελευταία Κώμη, έπειτα εμβαίνουν εις τα σύνορα του Αγίου Όρους· αυτό είναι το Όρος του Άθωνος· όπου εχάθη ο Στόλος του Μαρδονίου· το δε Χιλιαντάρι είναι Μοναστήριον του Αγίου Όρους, εις το οποίον κατοικούν Βούλγαροι Μοναχοί.

(β) Αι Καραίς ευρίσκονται εις την μέσην του Αγίου Όρους· εδώ είναι ένα Παζάρι, ένθα ευρίσκονται πολλοί Τεχνίται τόσον Μοναχοί όσον και Λαϊκοί.


Δι' άλλου δρόμου από τα Μαντεμοχώρια.

Από Θεσσαλονίκην έως Ρεσιτνίκια ως άνω...9 [ώρες]

[Από Ρεσιτνίκια έως] Λιαρίκοβην......5

Το Κάστρον (γ)......................................4

Ιερισσόν, Χιλιαντάρι και Καραίς ως άνω.....18


[Σύνολο] 36

(γ) Ο Ίσβορος απέχει από το Κάστρον 1/4 ώρας.

http://agios-prodromos.blogspot.com/2011/11/gps-1829.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου