Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

1265 - Για το σημερινό μπαράζ δημοσιεύσεων περί… προσαρτήσεως του Αγίου Όρους στη Ρωσία!


Οι δημοσιέυσεις αυτές είναι ανυπόστατες, ούτε στο Αγ. Ορος κανουν καλό, ούτε στην πολιτεία μας που βάλλεται πανταχόθεν. Το Αγ. Ορος πάντοτε βοηθούσε και βοηθά το εθνος με κάθε τρόπο διότι ειναι ένας πευμονας που δίνει οξυγόνο στους Ελληνες και σε αυτή την στιγμή είναι απολύτως απαραίτητος. Μην του κανετε κακό, φυσικά αθέλητα όπως θελω να πιστευω. 

μον. Πρόδρομος


1264 - Άθως

1263 - Και άλλη «πειραγμένη» φωτογραφία του Γέροντα Παΐσιου


Είναι γνωστό και θα το θυμούνται όσοι είχαν την Ευλογία να τον συναντήσουν, πως ο Γέροντας Παΐσιος απέφευγε να φωτογραφηθεί. Ελάχιστες είναι οι φωτογραφίες στις οποίες γνώριζε και επέτρεπε να τον φωτογραφίσουν. Οι περισσότερες είναι από μακριά ή από σημείο που δεν αντιλαμβανόταν τον φωτογράφο. Με την ευρεία χρήση των προγραμμάτων επεξεργασίας των φωτογραφιών, πολλές από τις πρωτότυπες τροποποιήθηκαν με σκοπό να βελτιωθούν αλλά το αποτέλεσμα ήταν να χαθεί η αυθεντικότητα.
η τροποποιημένη
η πρωτότυπη
 Η διάσωση των πρωτοτύπων φωτογραφιών φαντάζει δύσκολη, αλλά η παρουσία και το έργο της Αγιορειτικής Φωτοθήκης εγγυόνται την πραγμάτωση και αυτού του στόχου.

 

1262 - Πανσλαβισμός και Άγιον Όρος (απόρρητα έγγραφα ρωσσικής διπλωματίας)


Η ρώσικη προπαγάνδα, αναπτύχθηκε κατά κύριο λόγο στην περιοχή του Αγίου Όρους υπό μορφή διεισδύσεως δια μοναχών. Αρχικά κατόρθωσαν να επικρατήσουν στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας πράκτορες με άφθονο χρυσό, προσπάθησαν να αποκτήσουν την πλειοψηφία και σε άλλες μονές και σκήτες.
Παράλληλα, μεγάλες ομάδες προσκυνητών υπόπτου υφής από τη Ρωσία διαδέχονταν η μία την άλλη, ώστε να βρίσκεται μόνιμα στο Άγιο Όρος ένας μεγάλος αριθμός Ρώσων.
Στα 1887 εγκαταστάθηκε στο Άγιο Όρος μια μεγάλη μικτή επιτροπή από Ρώσους κληρικούς και λαϊκούς, για την μελέτη δήθεν των προβλημάτων των Ρώσων μοναχών. Στην πραγματικότητα όμως επιζητούσαν να κατευθύνουν την προπαγάνδα και να επεκτείνουν την ρωσική κυριαρχία στο Άγιο Όρος, αγοράζοντας σκήτες, κελιά και καλύβες από τα διάφορα ελληνικά μοναστήρια.
Αποκαλυπτικό για τις προσπάθειες των Ρώσων, να κυριαρχήσουν στο Άγιο Όρος και να το μετατρέψουν σε προπαγανδιστικό κέντρο, είναι το ακόλουθο απόρρητο έγγραφο του κεντρικού ρωσικού κομιτάτου, που απευθύνεται στον γενικό πρόξενο της Ρωσίας στην Θεσσαλονίκη και που έχει ημερομηνία 14 Νοεμβρίου του 1872.
«Το Κεντρικόν Κομιτάτον Πετρουπόλεως λαμβάνει την τιμήν να αναγγείλη υμίν ότι Διαταγή της Αυτού Αυτοκρατορικής Υψηλότητος του σεβαστού υμών Προέδρου το Πρακτορείον του Αγίου Όρους θέλει μετασχηματισθή εις οργανωτικόν Κομιτάτον. Το Κομιτάτον τούτο θα έχει αποστολήν:
α. Να συστήση εν τω Μοναστηρίω τω λεγόμενω Ρούσικον, αποθήκην όπλων και πολεμοφοδίων. (Εννοεί την αρπαγείσα από τους Ρώσους μονή του Αγίου Παντελεήμoνος).
β. Να εκπέμψη εις Μακεδονίαν, Θράκην, Βουλγαρίαν και παλαιάν Σερβίαν αποστόλους εντεταλμένους την διανομήν βιβλίων και χρημάτων και την στρατολογίαν οπαδών της Σλαβικής υποθέσεως και εθελοντών δια το Πατριωτικόν κίνημα.
γ. Να ιδρύση εν Χερσονήσω του ΑΘΩ, Ρωσικάς και Βουλγαρικάς αποικίας επί τω σκοπώ της μεταμορφώσεως του μέρους τούτου εις Χώραν ουσιαστικώς Σλαβικήν. Επί τω σκοπώ τούτω, ουδενός μέσου θέλουσι φεισθή προς αφαίρεσιν από των Ελλήνων εν διαστήματι ετών τινών όλων των γαιών των Μοναστηρίων του ΑΘΩ και των γαιών των αίτινες μένουσι εν τη κατοχή αυτών.
δ. Το οργανωτικόν Κομιτάτον θα έχη εις την διάθεσίν του το ποσόν των 50.000 ρουβλίων ετησίως. Η διάθεσις δε αυτών ανατίθεται εις τον αυτοκρατορικόν Πρόξενον Θεσσαλονίκης, όστις θα έχη την υποχρέωσιν να διανέμη το ήμισυ έτος εν Αγίω Όρει. Κατά την απουσίαν αυτού η Προεδρία περιέρχεται εις τον Οσιώτατον Πατέραν Ιερώνυμον παρ` ώ θα ώσι προσκεκολλημένοι, εκ των Μοναχών των συστηθέντων υφ` υμών εις την προστασίαν του Κομιτάτου ήτοι οι Πατέρες Μακάριος (Ρουσικόν), Βενιαμίν και Στέφανος (της Λαύρας)».

Βιβλιογραφία
"Ελληνισμός, Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις", Εταιρεία "Ο Ελληνισμός", Ιανουάριος 1902
"Μακεδονικός Αγών" Παύλος Τσάμης, εκδ. Ε.Μ.Σ, 1975



  1261 - Παύσατε Έλληνες τον πόλεμον κατά του Αγίου Όρους


  π. Σπυρίδων
  Μικραγιαννανίτης

  …Έχοντες λοιπόν κατά νουν τα ανωτέρω μέγιστα ευεργετήματα, δηλαδή, την μετ επιμονής ζητηθείσαν ένταξιν του Αγιωνύμου Όρους εις την φιλτάτην ημών πατρίδα, αφ ενός και, αφ ετέρου, την προς τους δυστυχείς πρόσφυγας, του 1922-24 παραχώρησιν της Μοναστηριακής περιουσίας, παύσατε Έλληνες τον πόλεμον κατά του Αγίου Όρους και των αυτού και κατ’ επέκτασιν κατά της Εκκλησίας διότι ο φθόνος και η αχαριστία που βασιλεύουν εις την ταλαίπωρον χώραν μας και υποφέρει τα πάνδεινα τώρα και, τις οίδεν ακόμη, θα τιμωρηθούν ποικιλοτρόπως, διότι Δίκαιος Κύριος και, δικαιοσύνας ηγάπησεν, ευθύτητας οίδεν το πρόσωπον Αυτού.  «Μη καταφέρεσθε κατα του Αγίου Όρους αλλά να είσθε υπερήφανοι που ευρίσκεται εις την Ελλάδα και αποτελεί φάρον και σχολείον δι όλους. Κλείσετε τα αυτιά σας και εις τους δημοσιογραφίσκους οι οποίοι, «ως κόρακες, κρα, ερεύγονται» κατά τους αρχαίους, αλλ’ ακούσατε τους έγκριτους αυτών, οι οποίοι και γνώσται είναι των πραγμάτων και των θεμάτων και δίκαιοι εις τας κρίσεις των και αντικειμενικοί. Δεν πωλούν την ιδιότητά των εις τους τυχόντας έναντι μεγάλης προβολής των.
  Κυβερνήται και κυβερνόμενοι, διαφυλάξατε το Άγιον Όρος ως κόρην οφθαλμού καθώς και αυτό διαφύλαξεν και διατήρησεν επί αιώνας την εθνικοθρησκευτικήν μας κληρονομίαν και την παρέδωσαν όπως έπρεπεν μέχρις των ημερών μας. Μη γένητε συμμέτοχοι εις το έγκλημα της διώξεως και του διεθνισμού. Η ιστορία έχει γράψει πολλούς  Εφιάλτας μη συγκαταριθμηθήτε και σεις με αυτούς. Το Άγιον Όρος ανήκει εις την Ελλάδα. Το Αγιον Όρος φυλλάτει την Ελλάδα.

  Σπυρίδων Μοναχός Μικραγιαννανίτης