Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012

564 - Η αντίδραση των Αγιορειτών στη προσπάθεια διεθνοποίησης του Αγίου Όρους (8)

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΟΥ ΠΑΝΣΛΑΒΙΣΤΗ ΣΤΟ ΒΑΤΟΠΕΔΙ


.........Ανταπόκριση του συντάκτη της «Νέας Ημέρας», από τις Καρυές του Αγίου Όρους, την 16η Οκτωβρίου 1913.

.........Ο Ρώσος απεσταλμένος Σεραφείμωφ επεσκέφθη χθές την Μονήν Βατοπεδίου ακολουθούμενος υπό Τούρκου καβάση και δύο Ρώσων καλογήρων. Υπεδέχθη αυτόν ο προϊστάμενος της Μονής, εις ομιλίαν δε μετά του πατρός Αρκαδίου είπεν ότι οι Ρώσοι μοναχοί και κελλιώται, οίτινες αρχήθεν αναπτύσσουν δραστηριότητα εις το ζήτημα, τον έκαμαν να εννοήση ότι η ζωή του κινδυνεύει εις το Άγιον Όρος.
.........Οι Ρώσοι κελλιώται, ακριβώς είναι εκείνοι οίτινες ανέκαθεν υπέβαλλον ψευδείς και ανακριβείς εισηγήσεις εις την Κυβέρνησιν προσπαθούντες να πείσουν αυτήν ότι ο εκρωσισμός του Αγίου Όρους είναι εύκολος, διότι δήθεν υπάρχουν διαφωνίαι εις τας βλέψεις μεταξύ των Ελλήνων μοναχών. Ούτως η Ρωσική Κυβέρνησις πλανηθείσα επέτεινε τας προσπαθείας και ενεργείας αυτής μέχρι της γνωστής προτάσεως εις την Συνδιάσκεψιν του Λονδίνου.
.........Ο Αρκάδιος απήντησεν εις τον Σεραφείμωφ ότι τούτο αποτελεί κακοηθεστάτην ύβριν κατά των Ελλήνων μοναχών, οίτινες από χιλιετηρίδος πάντα ξένον επισκέπτην θεωρούσι πρόσωπον ιερόν δικαιούμενον να τύχη εις άπαντα τα Μοναστήρια, σκήτας και κελλία πάσης δυνατής φιλοξενίας, αφού δε ο Σεραφείμωφ ήλθεν, όπως ο ίδιος εβεβαίωσεν, απλώς χάριν επισκέψεως και μελέτης και ουχί ίνα επιβουλευθή το καθεστώς του Αγίου Όρους, πως είναι δυνατόν οι Έλληνες Μοναχοί να διανοηθούν κακόν; Ο Αρκάδιος συνεχίζων εκάκισε την διαγωγήν των Ρώσων κελλιωτών οίτινες μη παύοντες ανέκαθεν θέτοντες εις κυκλοφορίαν διαφόρους κακοβούλους φήμας προυκάλεσαν την εξέγερσιν των πνευμάτων..........Μετά μίαν ώραν περί την μεσημβρίαν αφίχθη από την μονήν Ιβήρων ο Μητροπολίτης Κιτίου Μελέτιος, όστις αμέσως συνηντήθη μετά του Σεραφείμωφ συνομιλήσας επ΄ αρκετόν.
.........Ο Σεραφείμωφ εδήλωσεν εις τον Μητροπολίτην, ότι την ομιλίαν την προ δεκαημέρου εις Καρυάς ετηλεγράφησεν εις την Κυβέρνησίν του. Εις την ομιλίαν δε ταύτην ο Μητροπολίτης είπεν εις τον Σεραφείμωφ, ότι ο εκλεγείς τρόπος ενεργειών υπό της Ρωσικής κυβερνήσεως θα αγάγη εις αδιέξοδον, διότι ο Ελληνικός λαός είναι αδύνατον να παρίδη την καταπάτησιν των ιερών δικαιωμάτων επί του Αγίου Όρους, ότι δε η μόνη ενδεικνυομένη οδός προς αγαθήν λύσιν του ζητήματος είναι η εγκατάλειψις της προτάσεως της διεθνοποιήσεως υποβληθείσης εις την Συνδιάσκεψιν και η απ΄ ευθείας συνεννόησις μετά της Ελλάδος επί σκοπώ εξομαλύνσεως τω Ρωσικών δικαιωμάτων.
.........Ο Σεραφείμωφ επειγόμενος να αναχωρήση εδήλωσεν εις τον Μητροπολίτην ότι θα σπεύση εις συνάντησίν του αύριον εις την Μονήν Ζωγράφου.
.........Την μεσημβρίαν παρετέθη γεύμα εις την μονήν υπό των φιλοξένων προϊσταμένων. Παρεκάθησαν ο Κιτίου, ο Σεραφείμωφ, ο βουλευτής Κύπρου κ. Χατζηιωάννου και ο απεσταλμένος της «Νέας Ημέρας». Κατά την διάρκειαν του γεύματος ο Σεραφείμωφ, ήκουσε μετά απροκαλύπτου περιεργείας την άφιξιν των δύο πρώην υπουργών κ.κ. Δημητρακοπούλου και Ευταξίου, σκοπούντων να μελετήσουν το ζήτημα και να ανεύρουν τα στοιχεία επιθέσεως κατά της Ελληνικής Κυβερνήσεως εάν τυχόν αύτη ήθελε προβή εις παραχωρήσεις απέναντι των Ρωσικών αξιώσεων. Επίσης έκαμεν εντύπωσιν εις τον Σεραφείμωφ η παρουσία του Κυπρίου βουλευτού μετά γνωσθείσαν μάλιστα των Κυπρίων Αγιορειτών δηλωσάντων επιθυμίαν όπως η εκκλησία της Κύπρου και οι βουλευταί ζητήσουν την Αγγλικήν προστασίαν εις περίπτωσιν καθ΄ ην το ζήτημα ελάμβανε την οδόν της διεθνοποιήσεως. Ο Σεραφείμωφ μου είπεν ότι αναχωρεί επιστρέφων εις Κωνσταντινούπολιν μετά δεκαήμερον.

Πηγή:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου