Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012

578 - Η αντίδραση των Αγιορειτών στη προσπάθεια διεθνοποίησης του Αγίου Όρους (9)


ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΓΓΛΙΑΣ, ΓΑΛΛΙΑΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΠΡΕΣΒΕΥΤΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑΣ

Στάλθηκε την 11η Φεβρουαρίου 1913

Προς την Α. Εξοχότητα τον Υπουργόν (ή Πρεσβευτήν) κτλ


.........Εξοχώτατε,
.........Αυθεντικώς πληροφορούμεθα, ότι μελετάται υπό των Ορθοδόξων Κρατών μεταβολή ουσιώδης, λαϊκή και διεθνούς φύσεως δια το Άγιον Όρος Άθω και ότι συνετάχθη ήδη νέος οργανικός χάρτης της χώρας ταύτης.
.........Τοιαύτη είδησις κατετρόμαξε και έφερεν εις απόγνωσιν άπαντας τους μοναχούς των εν τω Αγίω Όρει Άθω δεκαεπτά Μονών, αίτινες αποτελούσι τα δεκαεπτά εικοστά της Αθωϊκής χερσονήσου.

Διότι:


.........Πρώτον, τούτο αντίκειται εις τους Ιερούς Κανόνας της Ορθοδοξίας, την εκκλησιαστικήν τάξιν και τους αρχαιοτάτους μοναχικούς θεσμούς του Αγίου Όρους Άθω, τους οποίους εσεβάσθησαν οι δορυκτήτορες, μηδέ των Τούρκων εξαιρουμένων.
.........Δεύτερον, τούτο αναιρεί την θεμελιώδη έννοιαν του μοναχικού βίου και τας αεί ισχυούσας διαθήκας των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, οίτινες απηγόρευσαν και εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην της Κωνσταντινουπόλεως πάσαν επέμβασιν.
.........Τρίτον, τούτο σφαγιάζει τα δίκαια του Ελληνισμού κυριαρχούντος απολύτως επί τρισχίλια έτη εν τω Αγίω Όρει του Άθω, άνευ φυλετισμού, ως αποδεικνύεται εξ οικειοθελούς παραχωρήσεως τριών ιερών Μονών εις Σέρβους, Βουλγάρους και Ρώσσους και άλλων μικρών εξαρτημάτων εις διαφόρους Ορθοδόξους.
.........Τέταρτον, τούτο εξολοθρεύει τα εκκλησιαστικά και εθνικά δικαιώματα των δεκαεπτά Ελληνικών Ι. Μονών και πάντων των Ελλήνων Μοναχών του Αγίου Όρους, οίτινες διαφλέγονται, ως οι πατέρες αυτών, από μίαν ελπίδα, πίστιν και άσβεστον πόθον και αήττητον φρόνημα, όπως το Άγιον Όρος Άθω ενωθή τελειωτικώς μετά της Μητρός Ελλάδος, κοιτίδος του πολιτισμού και διδασκάλου του Χριστιανισμού, ήτις, ένεκα ισχυρών λόγων, σεβασθήσεται άπαντα τα προνόμια του Αγίου Όρους.
.........Πιστεύομεν, Εξοχώτατε, ότι θεοσεβώς και φιλοδικαίως θα λάβητε υπό σπουδαίαν έποψιν την πανσθενή ταύτην διαμαρτυρίαν ημών και θα αποσοβήσητε πράξιν, ήτις έσεται εις βάρος ημών των Μοναχών, του Ελληνισμού και της γηραιάς Ευρώπης, ήτις πρωτίστως αυτή θα πληρώση τοιούτον σοβαρόν πολιτικόν λάθος, εφ΄ ω βαθύτατα ευγνωμονούντες, εξαιτούμεθα Θεόθεν τα έτη της Υμετέρας Εξοχότητος πλείστα και ευτυχή.

Άπαντες οι Καθηγούμενοι και Επίτροποι των δεκαεπτά Ελληνικών Ι. Μονών του Αγίου Όρους Άθω.

Επίτροποι Μεγίστης Λαύρας: Προηγούμενος Διονύσιος και Γέρ. Ιερώνυμος.
Επίτροποι Μονής Βατοπεδίου: Προηγ. Τιμόθεος και Ιωσήφ.
Επίτροποι Μονής Ιβήρων: Προηγ. Γρηγόριος και Αθανάσιος.
Καθηγούμενος Μονής Διονυσίου: Αρχ. Δοσίθεος.
Καθηγούμενος Μονής Κουτλουμουσίου: Αρχιμ. Δαμασκηνός.
Επίτροποι Μονής Παντοκράτορος: Αρχ. Στέφανος και Αθανάσιος.
Επίτροποι Μονής Ξηροποτάμου: Προηγ. Κύριλλος και Άνθιμος.
Επίτροποι Μονής Δοχειαρίου: Γέρ. Εφραίμ και Μάξιμος.
Καθηγούμενος Μονής Καρακάλλου: Αρχ. Αθανάσιος.
Επίτροποι Μονής Φιλοθέου: Γέρ. Ιωάσαφ και Ιάκωβος.
Καθηγούμενος Μονής Σίμωνος Πέτρας: Αρχ. Ιωαννίκιος.
Καθηγούμενος Μονής Αγίου Παύλου: Αρχ. Σωφρόνιος.
Επίτροποι Μονής Σταυρονικήτα: Γέρ. Ιερεμίας και Συνέσιος.
Καθηγούμενος Μονής Ξενοφώντος: Αρχ. Γεδεών.
Καθηγούμενος Μονής Γρηγορίου: Αρχιμ. Κοσμάς.
Καθηγούμενος Μονής Εσφιγμένου: Αρχ. Σωφρόνιος.
Καθηγούμενος Μονής Κωνσταμονίτου: Αρχιμ. Στέφανος.

Ταχυδρομικώς πέμπομεν τη Υμετέρα Εξοχότητα αναλυτικήν έκθεσιν.

.........Σημ. το τηλεγράφημα αυτό δημοσιεύτηκε στους ΚΑΙΡΟΥΣ του Λονδίνου στις 12/2/1913 και στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ της Βιέννης στις 18/2/1913, ενώ πολλές Ευρωπαϊκές εφημερίδες δημοσίευσαν περίληψη αυτού.

Πηγή:


Προηγούμενα:

(1) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


(2) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
(3) ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥΟΡΟΥΣ
(4) ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 3 Οκτωβρίου 1913
(5) ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
(6) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
(7) ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ
(8) ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΟΥ ΠΑΝΣΛΑΒΙΣΤΗ ΣΤΟ ΒΑΤΟΠΕΔΙ
90 - Το Άγιον Όρος και ο φυλετικός ανταγωνισμός (Εθνοφυλετισμός)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου