Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012

593 - Τα υπάρχοντα έξωθεν της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας εξωκκλήσια


.........Τα υπάρχοντα εξωκκλήσια έξωθεν της Λαύρας είναι τα εξής:
.........Εις τον μέγαν πύργον του Αρσανά με τον ασφαλή του λιμενίσκον καλούμενον μανδράκι, τα οποία κατεσκεύασεν ο πατήρ ημών Άγιος Αθανάσιος. Και εις μεν το άνω πάτωμα του Πύργου είναι Εκκλησία της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, εις δε το κάτω του εν αγίοις Γρηγορίου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού.
.........Εις το Κάθισμα του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης άνωθεν ολίγον του ύδατος του Δαβίδ κείμενον.
.........Και άνωθεν τούτου ο Προφήτης Ηλίας.
.........Είτα προς τα άνω το περιώνυμον Κάθισμα του Τιμίου Προδρόμου, όπερ έκτισεν ο ίδιος Άγιος Αθανάσιος, πριν να οικοδομήση την αγίαν ταύτην Λαύραν, δια να ησυχάση και αυτός και ο Βασιλεύς Φωκάς καθώς του υπεσχέθη. Εις αυτό το ησυχαστήριον υπάρχει και ιαματικόν ύδωρ, όπερ δια προσευχής του Αγίου Αθανασίου ανέβλυσεν.
.........Ανατολικώτερον ευρίσκομεν έτερον Κάθισμα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπερ ανήγειρεν ο αοίδιμος Πατριάρχης Διονύσιος.
.........Άνωθεν τούτου υπάρχει το Ησυχαστήριον του Αγίου Βλασίου, εκ του Ιερού Βήματος του οποίου ρέει εκ πηγής ύδωρ καθαρώτατον.
.........Υψηλότερον τούτου άλλο Ησυχαστήριον με εκκλησίαν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπερ ονομάζεται νεροφορείον, διότι πλημμυρούν και τρέχουν πολλά ύδατα, άτινα δι' αυλακίου κτιστού κατέρχονται εις την στέρναν της Λαύρας δια τους δυο Μύλους αυτής και τον κήπον.
.........Άνωθεν του νεροφορείου, εις δύσβατον και άνυδρον τόπον, ησύχαζεν ο εν Αγίοις Πατήρ ημών Γρηγόριος ο Παλαμάς μετά των δέκα μαθητών του. Αυτόθι είναι και εκκλησία εις όνομα αυτού.
.........Ου μακράν της Μονής θέλεις προσκυνήσει εκκλησίαν αρχαιοτάτην και θαυματουργόν των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Αυτήν την εκκλησίαν ωκοδόμησεν ο Άγιος Πατήρ ημών Αθανάσιος μονοήμερον, και τη αυτή ημέρα επετελέσθη και η θεία ιερουργία.
.........Κάτωθεν τούτου υπάρχει το σπήλαιον Ιωάννου του Κουκουζέλη, ένθα κατά καιρούς ησκήτευε.
.........Κάτωθεν τούτου υπάρχει το Κάθισμα, ένθα ησύχαζεν ο θείος ούτος Κουκουζέλης, εις το όνομα των Αρχαγγέλων.
.........Μεταξύ τούτου του Καθίσματος και της Μονής είναι ο κήπος της Λαύρας, όστις σεμνύνεται και με την εκκλησίαν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
.........Εξερχόμενοι της Ιεράς Λαύρας δια Καρυάς απαντώμεν εις τον δρόμον μιαν υπερμεγέθη γέφυραν. Εκεί υπάρχει μικρόν εκκλησίδιον του Αγίου Γεωργίου, ιδρυθέν υπό του Αγίου Βελλά, εξ ου και η τοποθεσία καλείται Βελλάς.

Από το βιβλίο Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ
του Γέροντος Αθανασίου Παναγιώτου,
Εκδόσεις Ιωάννου Π. Παναγιώτου, Αθήναι 1982

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου