Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012

579 - Η αντίδραση των Αγιορειτών στη προσπάθεια διεθνοποίησης του Αγίου Όρους (10)


ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠOΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ


Στάλθηκε την 11η Φεβρουαρίου 1913

Προς την Α. Εξοχότητα επί των Εξωτερικών Υπουργόν της Ρωσσίας
Εις Πετρούπολιν

.........Εξοχώτατε,

.........Πληριφορούμεθα ότι μελετάται υπό της εν Λονδίνω Συνδιασκέψεως μεταβολή ουσιώδης, λαϊκή και διεθνούς φύσεως δια το Άγιον Όρος Άθω.
.........Η είδησις αύτη κατατρόμαξε και έφερεν εις απόγνωσιν άπαντας τους μοναχούς των δεκαεπτά Ελληνικών Ι. Μονών, αίτινες αποτελούσι δεκαεπτά τμήματα της Αθωϊκής χερσονήσου.

Διότι:

.........Πρώτον, τούτο αντιβαίνει εις τους Ιερούς Κανόνας της Ορθοδοξίας, την εκκλησιαστικήν τάξιν, τα τυπικά και τους αρχαιοτάτους μοναχικούς θεσμούς του Αγίου Όρους Άθω, τας οποίας εσεβάσθησαν αείποτε οι δορυκτήτορες Λατίνοι, Σλαύοι και ο αγιώτατος Πάπας και αυτοί οι Τούρκοι.
.........Δεύτερον, τούτο αναιρεί την θεμελιώδη έννοιαν του μοναχικού βίου, τα Τυπικά, διαθήκας και χρυσόβουλα των ευσεβών Αυτοκρατόρων, τα οποία έχουσιν αιώνιον το κύρος εις τους Ορθοδόξους.
.........Τρίτον, τούτο αναιρεί τα εκκλησιαστικά δίκαια, διότι ψιλή πνευματική κυριαρχία του Οικουμενικού Πατριάρχου εγένετο οικονομικώς μέχρι τούδε, εκλειψάντων των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, οίτινες διετήρησαν το Άγιον Όρος του Άθω αυτοδέσποτον και αυτοδιοίκητον εσωτερικώς και ουδεμίαν επέμβασιν επέτρεψαν εις τον Πατριάρχην και τους Μητροπολίτας.
.........Τέταρτον, η τοιαύτη διεθνοποίησις του Αγίου Όρους σφαγιάζει τα πανάρχαια δίκαια των δεκαεπτά Ελληνικών Ι. Μονών, αίτινες εδέχθησαν πάντοτε ως αδελφούς πάντας τους Ορθοδόξους, άνευ φυλετισμού, ως αποδεικνύεται εκ της διαμονής ενταύθα Ρώσσων, Βουλγάρων και άλλων Ορθοδόξων. Η διεθνοποίησις θα καταστήση το Άγιον Όρος παλαίστραν λαϊκών συμφερόντων και θέατρον εκκλησιαστικών και φυλετικών ερίδων και θα σκάψη χάσμα μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών και θα επιφέρη τραύμα εις Ορθοδοξίαν, Ης προστάτις είναι Ρωσσική Αυτοκρατορία.
.........Πέμπτον, η τοιαύτη διεθνοποίησις θα εξολοθρεύση τα εκκλησιαστικά και εθνικά δικαιώματα πάντων των Ελλήνων μοναχών του Αγίου Όρους Άθω, οίτινες διαφλέγονται, ως οι πατέρες αυτών, από μιαν ελπίδα, πίστιν και άσβεστον πόθον, όπως το Άγιον Όρος Άθω ενωθή τελειωτικώς μετά της Μητρός Ελλάδος, διδασκάλου της Ορθοδοξίας, ήτις θα τηρήση ακέραια, ως ισχυρώς πιστεύομεν, άπαντα τα προνόμια και την τάξιν του Αγίου Όρους δι΄ άπαντας τους Ορθοδόξους μοναχούς.
.........Πιστεύομεν, κύριε Υπουργέ, ότι εν τω καλώς εννοουμένω συμφέροντι της Ορθοδοξίας, θεοσεβώς και φιλοδικαίως θα εμποδίσητε την πανορθόδοξον διεθνοποίησιν και την επέμβασιν των Ορθοδόξων λαϊκών, ήτις έεται καταστρεπτικωτάτη, εφ΄ ω εξαιτούμεθα Θεόθεν τα έτη της Υμετέρας Εξοχότητος πλείστα και ευτυχή.

Άπαντες οι Καθηγούμενοι και Επίτροποι των δεκαεπτά Ελληνικών Ι. Μονών του Αγίου Όρους Άθω.

Επίτροποι Μεγίστης Λαύρας: Προηγούμενος Διονύσιος και Γέρ. Ιερώνυμος.
Επίτροποι Μονής Βατοπεδίου: Προηγ. Τιμόθεος και Ιωσήφ.
Επίτροποι Μονής Ιβήρων: Προηγ. Γρηγόριος και Αθανάσιος.
Καθηγούμενος Μονής Διονυσίου: Αρχ. Δοσίθεος.
Καθηγούμενος Μονής Κουτλουμουσίου: Αρχιμ. Δαμασκηνός.
Επίτροποι Μονής Παντοκράτορος: Αρχ. Στέφανος και Αθανάσιος.
Επίτροποι Μονής Ξηροποτάμου: Προηγ. Κύριλλος και Άνθιμος.
Επίτροποι Μονής Δοχειαρίου: Γέρ. Εφραίμ και Μάξιμος.
Καθηγούμενος Μονής Καρακάλλου: Αρχ. Αθανάσιος.
Επίτροποι Μονής Φιλοθέου: Γέρ. Ιωάσαφ και Ιάκωβος.
Καθηγούμενος Μονής Σίμωνος Πέτρας: Αρχ. Ιωαννίκιος.
Καθηγούμενος Μονής Αγίου Παύλου: Αρχ. Σωφρόνιος.
Επίτροποι Μονής Σταυρονικήτα: Γέρ. Ιερεμίας και Συνέσιος.
Καθηγούμενος Μονής Ξενοφώντος: Αρχ. Γεδεών.
Καθηγούμενος Μονής Γρηγορίου: Αρχιμ. Κοσμάς.
Καθηγούμενος Μονής Εσφιγμένου: Αρχ. Σωφρόνιος.
Καθηγούμενος Μονής Κωνσταμονίτου: Αρχιμ. Στέφανος.

Ταχυδρομικώς πέμπομεν τη Υμετέρα Εξοχότητα αναλυτικήν έκθεσιν.Πηγή:


Προηγούμενα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου