Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012

617 - ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ Προπύργιον Ορθοδοξίας και Έθνους

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (ΧΑΡΑΛ.ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ)
Χρονολογία έκδοσης (Γ΄βελτιωμένη): 1997
ISBN: 31485
Σχήμα: 17x24
Σελίδες: 323
Εκδότης: ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αφιέρωσις Εκδότου 4
Έγκρισις Ιεράς Κοινότητος 9
Αντί Προλόγου 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
Τι εστίν όρος Άθως και πόθεν την προσωνυμίαν έλαβεν 24

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Πώς ωνομάσθη «Άγιον Όρος» το όρος Άθως 31

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
Από τότε ήρχισε να κατοικήται το Άγιον Όρος υπό Μοναχών και να εμφανίζηται Μοναστικώς οργανωμένον 35

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
Η Διοίκησις του Αγίου Όρους και ιστορία των Ιερών Μονών του εν περιλήψει 44

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.
Πώς Διοικείται το Άγιον Όρος σήμερον 185

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄.
Τι προσέφερεν το Άγιον Όρος εις την Κοινωνίαν, εις το Γένος ημών και την Ανθρωπότητα γενικώς 199

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.
Περί του Ιερού Ναού του Πρωτάτου και της αγίας και θαυματουργού εικόνος «Άξιον Εστίν» 231

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.
Ιστορικόν και θαύματα της αγίας εικόνος της Παναγίας, της επιλεγόμενης «Πορταϊτίσσης» 237

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.
Περί των ευρισκομένων εν Αγίω Όρει θαυματουργών αγίων εικόνων 244

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄
Χρήσιμοι οδηγίαι δι' επισκέπτας του Αγίου Όρους
Επιλεγόμενα 249

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΔΟΣ
Α' Εν Κωνσταντινουπόλει 259
Β' Εορταστικαί Εκδηλώσεις εν Θεσσαλονίκη 264
Γ' Εορταστικαί Εκδηλώσεις εν Αθήναις 267
Δ' Εορταστικαί Εκδηλώσεις της Χιλιετηρίδος εν Αγίω Όρει 299

Επιλεγόμενα 315
Βιβλιογραφία 319
Πίναξ Περιεχομένων 321

http://www.stamoulis.gr/ViewShopProduct.aspx?ProductId=37878

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου