Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012

596 - Νέα έκδοση βιβλίου από την Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου


.........Η Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου συνεχίζοτας το εκδοτικό της έργο μετέφρασε και κυκλοφορεί στη σερβική γλώσσα το βιβλίο του Πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτου π. Γεωργίου, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ.


ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Γιατί ὁ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ θάνατος τοῦ Κυρίου εἶναι ζωοποιὸς καὶ λυτρωτικός;
Γιατί ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ εἶναι γιὰ τοὺς Ἰουδαίους σκάνδαλο, γιὰ τοὺς εἰδωλολάτρες μωρία, ἐνῶ γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς Θεοῦ σοφία καὶ δύναμις; Γιατί εἶναι τὸ μεγαλύτερο παράδοξο τῆς Ἱστορίας;
Ὁ Κύριος ζήτησε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους νὰ πορεύονται στὴ ζωή τους σταυρικά. Ὁ σταυρὸς δὲν εἶναι μόνο σύμβολο, ἀλλὰ ὁ τρόπος ζωῆς τῶν Χριστιανῶν. Ἀλλὰ τί σημαίνει νὰ ζεῖ κανεὶς σταυρικά;
Μπορεῖ ὁ φίλαυτος ἄνθρωπος νὰ εἶναι φιλόθεος ἢ φιλάνθρωπος;
Τί σημαίνει «κόσμος» γιὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες;
Μὲ ποιοὺς τρόπους γίνεται ὁ ἄνθρωπος ἄξιος νὰ σηκώνει τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ;
Ποιὸς ἦταν ὁ σταυρὸς γιὰ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο;
Πῶς γινόμαστε συμμέτοχοι τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ;
Γιατί ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει νὰ πάσχουν οἱ δίκαιοι;
Εἶχε ἡ Θεοτόκος συμμετοχὴ στὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ;
Μὲ ποιὸ τρόπο δείχνει κανεὶς ἀληθινὴ ἀγάπη στὸ Θεό; Ποιὰ εἶναι ἡ ὠφέλεια ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ἄσκηση;
Ἐμπνέουμε σήμερα στὰ παιδιά μας τὸ ἀσκητικὸ καὶ σταυροαναστάσιμο ἦθος;
Δεῖγμα τελείας ἀγάπης, ἡ προσφορὰ τῶν κόπων τῆς ἀσκήσεως στὸ Θεό, γιὰ τὴν σωτηρία μας ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ συνανθρώπου μας.
Ἡ κυριαρχία τοῦ ἀντί-σταυρικοῦ πνεύματος σήμερα. Ποιὲς εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις στὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν υἱοθέτηση αὐτοῦ τοῦ πνεύματος;
Ποιὰ εἶναι ἡ πραγματικὴ χαρὰ καὶ πῶς ἀποκτᾶται;
Ποιὰ εἶναι ἡ λύση στὸ ἀδιέξοδό της ἀντι-σταυρικῆς ζωῆς ποὺ ἐπιλέγουν πολλοὶ ἄνθρωποι σήμερα;
Ποιὰ εἶναι ἡ ἑρμηνεία τῶν σταυρῶν τῶν ληστῶν;
Πῶς ὁ διάβολος προσπαθεῖ νὰ ἐμποδίσει τὸν ἄνθρωπο νὰ συσταυρωθεῖ μὲ τὸν Χριστό;
Ὁ Χριστὸς ἔδειξε τὴν ἀγάπη του στοὺς ἀνθρώπους παρότι γνώριζε ὅτι θὰ τὴν ἐκμεταλλευτοῦν. Ποιὸ εἶναι τὸ παράδειγμά Του γιὰ τὴν σχέση μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων;
Οἱ ἄνθρωποι θέλουν νὰ φτιάξουν ἕναν ἐπίγειο παράδεισο ἀλλὰ χωρὶς σταυρό. Ὑπάρχει ὅμως παράδεισος χωρὶς ἀγάπη; Καὶ μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἀληθινὴ ἀγάπη χωρὶς σταυρό; Ἡ ἐπανάσταση κατὰ τοῦ ἐγωισμοῦ εἶναι ἡ πιὸ ριζικὴ ἐπανάσταση στὸν κόσμο, ποὺ χωρὶς αὐτὴν καμία ἀλλαγὴ στὸ καλύτερο δὲν μπορεῖ νὰ γίνει.


Περισσότερες πληροφορίες (στα σερβικά)
http://www.hilandar.org/index.php?option=com_content&task=view&id=406&Itemid=68Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου