Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2012

509 - Η αντίδραση των Αγιορειτών στη προσπάθεια διεθνοποίησης του Αγίου Όρους (6)


17 Οκτωβρίου 1913
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η Α.Μ. ο Βασιλεύς των Ελλήνων εδέχθη εν όλη τη επισημότητι εν τοις Ανακτόροις Του εις ακρόασιν την επιτροπήν, την αντιπροσωπεύουσαν τας Μονάς του Αγίου Όρους, ήτις επέδωκεν εις την Α.Μ. το ψήφισμα των Μονών της Ιεράς Συνάξεως, κατέθετο δε εκτός των προφορικών προσρήσεων και την εξής προσφώνησιν:
«Ευσεβέστατε Βασιλεύ,
«Πέντε ολοκλήρους αιώνας αι Βασιλικαί και Αυτοκρατορικαί Μοναί του Αγιωνύμου Όρους, τα αιώνια ταύτα μνημεία της ευσεβείας των αοιδίμων Αυτοκρατόρων του Βυζαντίου περιέμενον την Μεγαλειότητά Σου να φέρη εις αυτάς την ελευθερίαν και την αρχαίαν αυτών εύκλειαν. Και ήλθες Βασιλεύ Ένδοξε, ήλθες ακριβώς, όπως ο Άγιος Τόπος Σε ωνειρεύετο, όπως αι δεήσεις των μοναζόντων Σε εζήτησαν παρά του Θεού.
«Αλλ΄ ιδού ότι το πνεύμα του κόσμου επιχειρεί να καταστρέψη το έργον του Θεού. Ο μέγας Θεός ώρισε Σε τον γνήσιον διάδοχον των ευσεβών ιδρυτών των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, Ελευθερωτήν αυτών άρα και Κυβερνήτην και Προστάτην, αλλ΄ η ανθρωπίνη ματαιότης ζητεί να αποσπάση ημάς της πατρικής Σου εξουσίας και παραδώση εις προστάτας πολλούς, ίνα μη έχωμεν ουδένα.
«Όχι, Βασιλεύ Ευσεβέστατε, δεν ανεχόμεθα την αδικίαν ταύτην, διότι αντιβαίνει εις το θέλημα του Θεού και απεφασίσαμεν προ της Σεπτής Εικόνος της Αειπαρθένου Μαρίας, ότι ούτε ζωή, ούτε θάνατος δύναται να χωρίση ημάς από Σου, του απεσταλμένου προς ημάς υπό του Θεού.
«Την απόφασιν ημών ταύτην καταθέτομεν γραπτήν εις τας Βασιλικάς Σου χείρας.
«Εν Αθήναις τη 17 Οκτωβρίου 1913»
Το ψήφισμα εγένετο εν τη Ιερά Συνάξει του Άθω, είναι δε υπογεγραμμένον από όλους τους ηγουμένους και τους προϊσταμένους και αντιπροσώπους των Μονών εν τη Ιερά Συνάξει Καρυών.
Ο προϊστάμενος της Επιτροπής εγένετο δεκτός φέρων την ράβδον του κατά το παλαιόν τυπικόν των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και της Βυζαντινής Αυλής. Το δικαίωμα τούτο της με ράβδον παρουσιάσεως είναι παλαιότατον.
Το ψήφισμα είναι επί μεμβράνης γεγραμμένον.

 Αρχείο Αγιορειτικής Φωτοθήκης  
Η επιτροπή εγένετο ευμενέστατα δεκτή, μετά προσοχής δε και ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος ήκουσεν η Α.Μ. τας ευχάς και τους πόθους των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους.
Απαντών εις την προσφώνησιν η Α.Μ. ο Βασιλεύς είπε μετά συγκινήσεως προφανεστάτης:
- Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Παρακολουθώ το ζήτημα του Αγίου Όρους μετά μεγίστης προσοχής και επιμελείας. Ας ελπίζωμεν όλα εις τον Θεόν. Εστέ ήσυχοι εν πάση περιπτώσει.
Η Α.Μ. εζήτησεν ακολούθως ποικίλας πληροφορίας παρά της Επιτροπής των Γερόντων, αναφερομένας εις τον τρόπον της ζωής των Μοναχών επί του Άθω και εις το από μακροτάτης σειράς ετών λειτουργούν επ΄ αυτού εκκλησιαστικόν καθεστώς. Ηρώτησε μεταξύ των άλλων:
- Εις την Ρωσικήν Μονήν υπάρχουν Έλληνες Μοναχοί;
- Υπάρχουν αρκετοί, Μεγαλειότατε, απήντησεν ο Πρόεδρος, συμβιούν δε εν αγάπη και ομονοία με τους Ρώσους.
Μετά διαφόρους άλλας πληροφορίας τας οποίας εζήτησεν η Α.Μ. αποτεινόμενος εκάστοτε χωριστά εις έκαστον μέλος της επιτροπής, προσέθεσεν εν τέλει:

- Ήθελα προ πολλού να επισκεφθώ το Άγιον Όρος. δυστυχώς όμως ποτέ δεν έλαβα τον καιρόν.. Αλλά τώρα πλέον θα έλθω χωρίς άλλο ... θα έλθω προσεχώς.. μα πολύ προσεχώς.

Πηγή:
Προηγούμενα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου