Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

5309 - Ευλόγησον!

Ευλόγησον!
Έλατοι, δέντροι, καρυές, λιοστάσια,
«τώ γνόντι εαυτόν η γνώσις τών πάντων δίδονται αυτού»
Νερά τραγουδώντας, τήν θάλασσα σμίγουν
«τό γάρ γιγνώσκειν εαυτόν, πλήρωμα τής γνώσεως τών απάντων εστί»
Αητοί, χελιδόνια, λευκά περιστέρια,
«πάσα αρετή, γινομένη, σταυρός ονομάζεται»
Κάστρα άβατα στέκουν, θεριά μοναστήρια,
«όταν τήν εντολήν τού πνεύματος πληροί,»


Καλύβια, κελλιά, απόμερες σκήτες
«εκ τής εργασίας τής βιαίας, τίκτεται η θέρμη η άμετρος»
Ψυχές προσευχές πνευμάτων μονάχων
«η οδός τού Θεού, σταυρός καθημερινός εστι»
Κορμιά μοναχών, καλοί αγώνες πίστης
«ουδείς γάρ εν τώ ουρανώ ανήλθε μετά ανέσεως»
Κυρά Παναγιά, μητέρα Μαρία
«ευχαίς τής υπεραγίας Δεσποίνης υμών»
Τροφός, αρωγός, προστάτιδα, σκέπη
«μνήσθητι ότι κοινωνός εί τής γεηράς φύσεως, και πάσιν εύ ποίει»
Υιού τε Πατρός και Πνεύματος Θείου
«ο πεποιθώς επί τώ Θεώ, στερεούται τήν καρδίαν»
Περιβόλι ζωής, βουνό τής ελπίδας
«επ' ελπίδι ειργάσαντο πάσας τάς ημέρας»
Αγιώνυμον Όρος, Σταυρός, Φώς Αγάπης
«καντεύθεν ετοιμάσει τή ψυχή αυτού τόπον ανέσεως»
Μεσιτεύσατε υπέρ ημών ζωής καί θανάτου
«πρό τού εξελθείν αυτόν εκ τούδε τού βίου»
Καθόσον θανώντες, ζωής κοινωνούμεν
«ο ησύχως βιών διά Κύριον, ού φοβείται τόν θάνατον»
Θεού αεί ζώντος, στήν Θείαν αγκάλην.

Αιτωλός
«Αγ. Ισαάκ τού Σύρου Φιλοκαλία»
9/22 Σεπτ. 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου