Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2020

12979 - Όσιος Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης (1871 - 6 Ιαν. 1957)

Τήν 8ην Μαΐου (ενν. του 1965) ἡμέραν Σάββατον ἔγινε ἡ ἀνακομιδή τῶν λειψάνων Ἱερομονάχου τινός, ὀνόματι Ἱερωνύμου Σιμωνοπετρίτου, ὅστις εἶχε κοιμηθῇ πρό ὀκταετίας περίπου καί εἶχεν ἐνταφιασθῇ ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ, τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναλήψως παρά τόν Βύρωνα, ὁ ὁποῖος τυγχάνει μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς μετανοίας τοῦ ἐν λόγῳ Ἱερομονάχου «Σίμωνος Πέτρας» τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Χάριτι θείᾳ παρευρέθην καί ἐγώ εἰς τήν ἀνακομιδήν καί αὐτά πού εἶδα καί ἤκουσα ἐξύπνησαν μέσα μου ἀλήθειες κεκρυμμένες, τίς ὁποῖες ἐπιθυμοῦσα νά διατυπώσω πρός δόξαν Κυρίου καί ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου.

Τό πρῶτον πού εἶδα ἦτο ἕνα ἀνώνυμον πλῆθος ἀνθρώπων ἀμφοτέρων τῶν φύλων πού ἦλθεν (ἡμέραν οὐχί ἀργίας), ἵνα παραστῇ εἰς τήν ἀνακομιδήν. Πράγματι πάσης φύσεως κόσμος. Ἀπό ἁπλοῦ ἕως σπουδαίου (πού λέγει ὁ κόσμος). Κατώτεροι, ἀνώτεροι, μέσοι, πτωχοί, μισθοσυντήρητοι, ἐφοπλισταί, κοινοί καί ἀξιωματοῦχοι ἦτο τό σύνολον τῶν παρισταμένων.
Ἐξ αἰτίας δέ τοῦ κράματος αὐτοῦ καθ ̓ ἑαυτόν εἶπον: τί τό κοινόν μεταξύ τοῦ πλήθους αὐτοῦ σήμερον; Ποῖος ὁ σύνδεσμος; Ποία ἡ αἰτία;
Ἡ ἀπάντησις μοῦ ἀνῆλθε ἀμέσως, καθ ̓ ὅ εὔλογος. Οὐδείς ἄλλος ἀλλ ̓ ὁ «Γέροντας» ὁ «πατήρ Ἱερώνυμος». Ὁ προαναφερθείς Ἱερομόναχος ὁ πρό ὀκταετίας κοιμηθείς, συγκεκριμένως τήν 6ην Ἰανουαρίου, ἑορτήν τῶν Θεοφανείων τοῦ 1957, καί προαισθανθείς τήν ἡμέραν τοῦ θανάτου του καί εἰπών: θά κάμουμε καί Φῶτα. Καί πράγματι μετά τόν ἁγιασμόν τῶν ὑδάτων ὑπό τῆς Ἐκκλησίας καί πιών ἐξ αὐτοῦ ἐκοιμήθη εἰς ζωήν αἰώνιον καί ἀθάνατον.
[Απόσπασμα από το φωτογραφικό λεύκωμα: Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης. Η ανακομιδή των λειψάνων του]
Διαβάστε εκτενές αφιέρωμα στον Όσιο Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου