Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

3221 - Το καλωσόρισμα του Πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους στον Πατριάρχη ΜόσχαςΜακαριώτατε Πατριάρχα Μόσχας & πάσης Ρωσίας κ.κ. Κύριλλε, και λοιπά μέλη της εκλεκτής συνοδείας Σας,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Μιλήτου κ. Απόστολε, εκπρόσωπε της Α.Θ.Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,
Σεβαστή Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω,
Εξοχώτατε κύριε Διοικητά της Πολιτικής Διοικήσεως Αγίου Όρους,
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Η Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Άθω και σύμπας ο Ιερός ημών Τόπος υποδέχεται σήμερον με πολλήν χαράν, τιμήν και αγάπην την σεπτήν κορυφήν της Ορθοδόξου ῾Ρωσικής Εκκλησίας εις τον εν Καρυαίς παλαί­φατον Ιερόν Ναόν του Πρωτάτου. Καύχημα του αρχαίου τούτου Ναού αποτελούν η θαυματουργός Εικών της Προστάτιδος ημών Κυρίας Θεοτό­κου, ενώπιον της οποίας εψάλη το 980 ο Αρχαγγελικός ύμνος Άξιόν Eστιν, καθώς και αι περίφημοι τοιχογραφίαι του Πανσελήνου, του 13ου αιώνος.
Είμεθα ιδιαιτέρως συγκεκινημένοι διά την προσκυνηματικήν ταύ­την επίσκεψίν Σας Μακαριώτατε Πατριάρχα της Ρωσίας εις τα καθ᾽ η­μας, ως έπραξαν εις το παρελθόν και οι δύο προκάτοχοι Υμών, Ποιμήν και Αλέξιος ο Β΄.
Από παλαιοτάτων χρόνων, Μακαριώτατε, μεγάλοι ιστορικοί και πνευ­ματικοί δεσμοί συνδέουν το Άγιον Όρος με την πολυάριθμον θεο­σεβή χώραν Σας. Η Προστάτις του Άθωνος Κυρία Θεοτόκος ηυδόκησεν ανά τους αιώνας να εγκαταβιώσουν εις τον Άθωνα και Ρώσοι Μοναχοί, πολλοί εκ των οποίων άφησαν εδώ ανεξίτηλα τα ίχνη της αγιότητος αυτών. Το ίδιον πάλιν, πολλοί Αγιορείται πατέρες εκ του Ελληνικού Γένους επεσκέφθησαν κατά το πάλαι την λεγομένην αγίαν ῾Ρωσίαν και ειργά­σθησαν προς δόξαν Θεού διά το καλόν του ευλογημένου λαού Σας.
Ηγείσθε μιάς Εκκλησίας, Μακαριώτατε, η οποία προήλθε από το Βυζάντιον, και το ωμόφορον της Μητρός ημών Εκκλησίας του Σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου, εις την οποίαν έχει την πνευματικήν αναφοράν του ο Ιερός Άθως, και υπό την σκέπην του οποίου, ως νέα κιβωτός των ιστορικών και πνευματικών παραδόσεων πορεύεται μέχρι σήμερον· και τούτο χάριτι της Δεσποίνης ημών Κυρίας Θεοτόκου, της οποίας τυγχάνει θεόθεν κλήρος και κήπος.
Όπως είναι γνωστόν, το Άγιον Όρος είναι μία υπερχιλιόχρονος Μοναστική Πολιτεία με ανόθευτον μέγαν πνευματικόν πλούτον, όστις απορ­ρέει από την καλώς φυλαττομένην ιεράν Παράδοσιν υπό των ενταύ­θα ενασκουμένων πατέρων. Προ πάντων δε τούτων έχει την προς τον Θεόν αναφαίρετον πίστιν, ήτις και αποτελεί δι᾽ ένα έκαστον των αγωνιζομένων την νίκην την νικήσασαν τον κόσμον.
Καί επειδή αναφερόμεθα εις τον κόσμον, πρέπει να είπωμεν ότι ο υλισμός της εποχής μας και η απιστία πολλών συνανθρώπων μας εις τον πλανήτην γην οδηγούν τον σύμπαντα κόσμον εις μίαν αβεβαιότητα.
Τον οδηγούν εις μίαν υποδούλωσιν, με αποτέλεσμα να καταργήται η ελευθερία, ήτις εχαρίσθη εις αυτόν υπό του ιδίου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού διά του ερχομού Του εις τον κόσμον, του σωστικού Του κηρύγ­μα­τος, της Σταυρικής Του θυσίας και της λαμπροφόρου Αυτού Αναστάσεως.
Η μόνη ελπίς διά την αντίστροφον μέτρησιν είναι η επικράτησις της Ορθοδοξίας. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλομεν να εργασθώμεν προς τούτο· να εργασθώμεν διά να επανακτήση ο άνθρωπος την ισορροπίαν των υλικών και ηθικών αξιών, ήτις έχει διαταραχθή εις βάρος της ψυχής και του ανθρωπισμού.
Οφείλομεν να εργασθώμεν εναντίον της εκδηλουμένης αλλοτριώ­σεως των αξιών της ζωής, ήτις καταργεί εις παγκόσμιον επίπεδον τα εν Ευ­αγγελίοις γραφόμενα, καταργεί την προσωπικότητα του ανθρώπου ως εικόνος Θεού και μετατρέπει τούτον εις αριθμόν κατά τα κοινώς λεγό­μενα.
Είμεθα βέβαιοι, Μακαριώτατε, ότι η επίσκεψίς Σας αύτη θα αποτε­λέση ιστορικόν σταθμόν διά την περαιτέρω πορείαν της επιγείου βιοτής Σας, και θα συντελέση τα μέγιστα εις την περαιτέρω σύσφιγξιν των πατρο­παραδότων δεσμών μεταξύ όλων των Ορθοδόξων πνευματικών κέντρων της του Χριστού Αγίας μας Εκκλησίας· ιδία δε μετά της μοναδικής ταύτης Αγιορειτικής Μοναχικής Πολιτείας, διά τους ενασκουμένους πατέρας της οποίας παρακαλούμεν να εύχεσθε και εις τας κατ᾽ ιδίαν προσευχάς Σας.
Το ίδιον δε πάλιν και ημείς οι Αγιορείται Μονασταί, διακονηταί του Περιβολίου της Κυρίας Θεοτόκου, διαβεβαιούμεν Υμάς ότι θα προ­σευ­χώμεθα και θα ευχώμεθα ταπεινώς τόσον δι᾽ Υμάς προσωπικώς, όσον και διά το παρά του Θεού εμπιστευθέν ποίμνιόν Σας εις την Ρωσικήν επικράτειαν.
Χριστός Ανέστη!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου