Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

3214 - Μιλήτου Απόστολος: «Η Μεγάλη Εκκλησία χαίρεται και εγκαυχάται μεγάλως δια το Άγιον Όρος»Θερμό καλωσόρισμα στον Πατριάρχη Μόσχας
Άγιον Όρος, του Νίκου Παπαχρήστου - φωτογραφίες του Κώστα Τζιβανίδη
Με θερμούς λόγους, πλούσιους σε μηνύματα, καλωσόρισε τον Πατριάρχη Μόσχας ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και Επισκόπου του Αγίου Όρους, Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος στη δεξίωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο της Ιεράς Κοινότητας. "Πάντοτε την κατά Χριστόν προκοπήν των τέκνων Της έχουσα νοί και καρδία η Μεγάλη Εκκλησία χαίρεται και εγκαυχάται μεγάλως δια το Άγιον Όρος. Αφορά εις Αυτό. Αγωνιά  δια  την ακλινή μοναστικήν αυτού οδόν" είπε ο Μητροπολίτης Απόστολος για να προσθέσει με νόημα: "Προβάλλει τοις πάσι την αδιαστίκτως ειρηναίαν, αδελφικήν και ευχαριστιακήν συνύπαρξιν των εκ των διαφόρων εθνών της Οικουμένης Αγιορειτών μοναχών υπό τον Αρχιεπίσκοπον της Κωνσταντινουπόλεως και ελπίζει ότι -χάριτι Θεού- τούτο θα αποτελέση και πρότυπον δια την επαναφοράν των εκκλησιαστικών διαφορετικών πρακτικών και εκτιμήσεων εις το εκκλησιολογικώς ορθόν". 
Στην μεγάλη αίθουσα των Συνάξεων της Ιεράς Κοινότητας, παρουσία του Πρωτεπιστάτη Γέροντος Μάξιμου και των μελών της Ιεράς Επιστασίας, των Αντιπροσώπων των 20 Αγιορειτικών Μονών, του Πολιτικού Διοικητή του Αγίου Όρους, της Συνοδείας του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ρωσίας ο Μητροπολίτης Μιλήτου μετέφερε τον «εγκάρδιον και αδελφικόν χαιρετισμόν» του Οικουμενικού Πατριάρχη «συν  τη  ευχή δι' ευχάριστον ενταύθα παραμονήν κατά τας ημέρας του  αρξαμένου ήδη Υμετέρου ευλαβούς προσκυνήματος».
«Καλώς ήλθετε εις το Αγιώνυμον Όρος! Καλῶς ήλθετε εις τα σκηνώματα τα αγαπητά της Υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και απειπαρθένου Μαρίας...Καλώς ήλθετε εις την  αναψυχήν  της  εκκλησιαστικής  βιoτής. Καλῶς ήλθετε, ίνα είδητε, απολαύσητε και αναστασίμως χαρήτε την κοινωνίαν της αγάπης και την αφελότητα της αποστολικής κοινότητος εις τα πρόσωπα των αγωνιζομένων μοναχών, οι οποίοι διάγουν εις τον αγιώτατον τούτον χώρον του Άθω την αποστολικήν ζωήν. Όλα τα προλεχθέντα γνωρίσματα του Αγίου τούτου Όρους,  Μακαριώτατε, αποτελούν την Καθολικήν δόξαν και ελπίδα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μακράν μερισμών, ιδιοτελείας και αυτάρκους διαθέσεως.  Η επευλογητική επιστασία της Κυρίας Θεοτόκου και η έγκοπος υπερχιλιετής ενάσκησις του μοναστικού βίου κατά τα καθιερωθέντα θέσμια επέβαλον το Άγιον Όρος εις το Εκκλησιαστικόν  γίγνεσθαι  ως το ευ είναι της Εκκλησίας», είπε ο Μητροπολίτης Μιλήτου και συνέχισε: «Επί τω λόγω και τω μεγέθει  του πράγματος τούτου  και η κοινή Μήτηρ των απανταχού Ορθοδόξων, Μεγάλη εν Κωνσταντινουπόλει του Χριστού Εκκλησία ιδιαζόντως και διαχρονικώς ανέλαβεν ευθύνας και κόπους και θυσίας και  μερίμνας  και άλγη δια την περικράτησιν αυτού μακράν από πάσης   ανθρωπίνης  μικρότητος. Ανέλαβεν και διαρκώς βαστάζει την τιμήν, την ευπορίαν και την ευστάθειαν του Αγίου Τόπου τούτου, ουχί  ως προσωπικόν Αυτής κάρπωμα, αλλά ως δείγμα και απόδειξιν της Ενότητος της πίστεως εν τω προσώπω των μοναζόντων, χωρίς εθνοτικών διακρίσεων, χωρίς εντοπίων προϋποθέσεων, χωρίς στενοτήτων, χωρίς εγωπαθών διαθέσεων, μόνον μέλημα έχουσα, ίνα τούτο παραστήση τω Κυρίω  ως αυτήν ταύτην την Εκκλησίαν μη έχουσαν σπίλον η ρυτίδα η τι των τοιούτων. Πάντοτε την κατά Χριστόν προκοπήν των τέκνων Της έχουσα νοί και καρδία η Μεγάλη Εκκλησία χαίρεται και εγκαυχάται μεγάλως δια το Άγιον Όρος. Αφορά εις Αυτό. Αγωνιά  δια  την ακλινή μοναστικήν αυτού οδόν. Προβάλλει τοις πάσι την αδιαστίκτως ειρηναίαν, αδελφικήν και ευχαριστιακήν συνύπαρξιν των εκ των διαφόρων εθνών της Οικουμένης Αγιορειτών μοναχών υπό τον Αρχιεπίσκοπον της Κωνσταντινουπόλεως και ελπίζει ότι -χάριτι Θεού- τούτο θα αποτελέση και πρότυπον δια την επαναφοράν των εκκλησιαστικών διαφορετικών πρακτικών και εκτιμήσεων εις το εκκλησιολογικώς ορθόν.Υπ' αυτάς τας ευσεβάστως και συντόμως διατυπωθείσας σκέψεις προς την Υμετέραν Μακαριότητα και την τιμίαν Αυτής συνοδίαν επαναλάμβάνω την ολοκάρδιον ευχήν του Πατρός και Επόπτου του Μοναστικού αυτού Αγίου τόπου, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου δια την επί πνευματικαίς κομιδαίς επίστεψιν του προσκυνήματος Σας υπό  την  σκέπην της  Κυρίας Θεοτόκου και τας πρεσβείας πάντων των Αθωνιτών Αγίων». 
Θερμό καλωσόρισμα και από τον Πολιτικό Διοικητή
"Με αισθήματα σεβασμού, αγάπης και τιμής Σας υποδεχόμαστε εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας, της Κυβερνήσεως, των Αρχών και των Υπηρεσιών που υπηρετούν στον Ιερό Τόπο", είπε ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους Αρίστος Κασμίρογλου υποδεχόμενος τον Πατριάρχη Μόσχας εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας. "Η παρουσία σας στον εξαίσιο Άθω, στον οποίον περισσότερο από χίλια χρόνια υπηρετείται το ιδεώδες της, εν ελευθερία, συλλογικότητας, επιβεβαιώνει και ενισχύει τους θεσμούς της μοναστικής κοινότητας".
Ευχαρίστησε επίσης και τον εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, Μητροπολίτη Μιλήτου, για την παρουσία του, "η οποία αποδεικνύει τους άρρηκτους δεσμούς αγάπης και ενότητος των Ορθοδόξων Εκκλησιών".
Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή δώρων. Ο Πατριάρχης Μόσας προσέφερε στην Ιερά Κοινότητα μια εικόνα του Χριστού και ο Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους του προσέφερε, εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας, μια εικόνα της Θεοτόκου, έναν πίνακα ζωγραφικής, έναν αργυρό δίσκο και ένα αναμνηστικό μετάλλιο.

Περισσότερες φωτογραφίες: http://www.amen.gr/article14149

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου