Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

2374 - Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη για τα Χριστούγεννα

ριθμ. Πρωτ. 1124
 .
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ
  
+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
 .
ΠΑΝΤΙ Τ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
.
“Χριστός γεννται˙ δοξάσατε. Χριστός πί γς˙ ψώθητε.”
ς πανηγυρίσωμεν χαρμοσύνως τήν φατον Θεο συγκατάβασιν. Ο γγελοι προηγονται ψάλλοντες “δόξα ν ψίστοις Θε καί πί γς ερήνη, ν νθρώποις εδοκία”.
 πί τς γς μως βλέπομεν καί βιομεν πολέμους καί πειλάς πολέμων. Καί μως δέν ναιρεται κ τούτου χαρμόσυνος   γ γ ε λ ί α.   ε ρ ή ν η, πράγματι λθεν πί τς γς διά τς καταλλαγς, ν τ προσώπ ησο Χριστο, το Θεο καί τν νθρώπων. λλά, τυχς, δέν κατηλλάγημεν, παρά τό γιον θέλημά Του, ο νθρωποι μεταξύ μας. Διακείμεθα χθρικς πρός λλήλους. Διακρινόμεθα διά φανατισμούς ς πρός τάς θρησκευτικάς καί πολιτικάς μας πεποιθήσεις, διά πλεονεξίαν ς πρός τήν πόκτησιν τν γαθν, διά πεκτατισμόν ς πρός τήν σκησιν τς πολιτικς ξουσίας. Καί οτω συγκρουόμεθα πρός τούς συνανθρώπους μας.
πεφωτισμένος ατοκράτωρ τν Ρωμαίων γιος Κωνσταντνος   Μέγας, διά το Διατάγματος τν Μεδιολάνων, το κδοθέντος ν τει 313 μετά Χριστόν, θέσπισε τήν λευθέραν σκησιν τς χριστιανικς πίστεως, παραλλήλως καί τήν λευθέραν σκησιν πάσης λλης θρησκείας. Δυστυχς, μετά τήν πάροδον, κτοτε, χιλίων πτακοσίων κριβς τν, ξακολουθον σκούμενοι κατά τόπους θρησκευτικοί διωγμοί κατά χριστιανν λλων χριστιανικν μειονοτήτων.
Παραλλήλως, ο οκονομικοί νταγωνισμοί ντείνονται παγκοσμίως καί πιδίωξις το προσκαίρου κέρδους προωθεται ς κεφαλαιώδης σκοπός. Α θλιβεραί συνέπειαι τς περσυγκεντρώσεως το πλούτου ες χερας λίγων καί τς οκονομικς ξαθλιώσεως μεγάλων νθρωπίνων μαζν παραβλέπονται. δυσαναλογία ατη, ποία χαρακτηρίζεται παγκοσμίως ς  ο κ ο ν ο μ ι κ ή      κ ρ ί σ ι ς, εναι κατ᾿ οσίαν πότοκος τς θ ι κ ς  κ ρ ί σ ε ω ς. Ες τήν θικήν ταύτην κρίσιν, τυχς νθρωπότης δέν δίδει τήν πρέπουσαν σημασίαν. Πρός δικαιολόγησιν τς στάσεώς της πικαλεται τήν λευθερίαν τν συναλλαγν. λευθερία μως τν συναλλαγν δέν πιτρέπει τό γκλημα. Καί γκληματική συμπεριφορά δέν εναι μόνον περιγραφομένη ες τούς ποινικούς κώδικας. Εναι καί κείνη ποία, ν καί δέν προβλέπεται πό τν πιταγν τν ποινικν νόμων, φαρπάζει τόν πλοτον τν λλων διά καταλλήλων μεθοδεύσεων. φ᾿ σον νόμος δέν πιβάλλεται, α ντιδράσεις τν θιγομένων πολιτν κδηλονται πολλάκις νεξελέγκτως καί προκαλον διασάλευσιν τς κοινωνι-κς ερήνης.
Παρακολουθοντες, λοιπόν, πό το Οκουμενικο μν Πατριαρχείου, τά “σημεα τν καιρν”, κατά τά ποα “κούονται” πανταχόθεν καί βιονται “πόλεμοι καί καταστασίαι” καί γείρεται θνος πί θνος καί βασιλεία πί βασιλείαν, σεισμοί τε μεγάλοι κατά τόπους καί  λιμοί καί λοιμοί, φόβητρά τε καί σημεα π᾿ ορανο μεγάλα παρουσιάζονται (πρβλ. Λουκ. κα΄, 10-12), βιοντες δέ μπραγμάτως τό Βασιλειανόν, τι “τς γάπης ξαίρετα δύο τατα· τό λυπεσθαι μέν καί γωνιν φ᾿ ος βλάπτεται γαπώμενος, χαίρειν δέ καί γωνίζεσθαι πέρ τς φελείας ατο·… δέ μή οτω συνδιατιθέμενος φανερός στι μή γαπν τόν δελφόν” (Μ. Βασιλείου, ροι κατ᾿ πιτομήν, P.G. 31, 1200Α), κηρύττομεν πό τς ερς ταύτης Καθέδρας το Κέντρου τς ρθοδοξίας  τό πί θύραις νέον τος  ς τ ο ς  Π α ν α ν θ ρ ω π ί ν η ς  λ λ η- λ ε γ γ ύ η ς.
λπίζομεν τι οτω θά εαισθητοποιήσωμεν ρκετάς καρδίας τν μελν τς νθρωπότητος πί το προβλήματος τς μεγάλης καί κτεταμένης πτωχείας καί πί τς νάγκης λήψεως μέτρων, πρός νακούφισιν τν πεινώντων καί δυστυχούντων.
Ζητομεν, ς πνευματικός κκλησιαστικός γέτης, τήν σύμπραξιν λων τν καλς θελήσεως προσώπων καί Κυβερνήσεων διά τήν πραγματοποίησιν πί τς γς τς το Κυρίου ε ρ ή ν η ς. Τς ερήνης, τήν ποίαν πηγγέλθησαν ο γγελοι καί φερε τό βρέφος ησος. πιθυμοντες τήν ληθ ερήνην ταύτην, τήν πάντα νον περέχουσαν, φείλομεν νά τήν πιδιώκωμεν μπράκτως, μή διαφοροντες διά τάς δυναμίας, πνευματικάς καί λικάς, το συνανθρώπου, πέρ το ποίου Χριστός κατλθεν ες τόν κόσμον.
γάπη καί ερήνη εναι γνωρίσματα τν Μαθητν καί ποστόλων το Κυρίου καί παντός Χριστιανο. θεν, προτρεπόμεθα αυτούς καί λλήλους, πως κατά τό Ε τ ο ς  τοτο τς  Π α ν α ν θ ρ ω π ί ν η ς  λ λ η λ ε γ γ ύ η ς καταβάλλωμεν ς τομα καί ς λαοί, συνειδητάς προσπαθείας διά τήν μβλυνσιν τν πανθρώπων συνεπειν τν μεγάλων νισοτήτων καί διά τήν ναγνώρισιν πό πάντων το δικαιώματος τν σθενεστέρων πρός πόλαυσιν τν παραιτήτων διά τήν ζωήν το νθρώπου γαθν.
Τοιουτοτρόπως θά δωμεν πραγματοποιουμένην ν τ μέτρ το νθρωπίνως φικτο καί πί τς γς τήν ερήνην.
Προσκυνοντες μεθ᾿ πάσης τς ασθητς καί τς νοητς κτίσεως τήν κ Παρθένου πί γς νδημίαν το Υο καί Λόγου το Θεο καί κλίνοντες γόνυ νώπιον το Βρέφους Ιησος, το φωτισμο καί σωτρος μας, το περασπιστο τς ζως μας, διερωτώμεθα ληθς μετά το Ψαλμδο τίνα φοβηθησόμεθα πό τίνος δειλιάσωμεν (πρβλ. Ψαλμ. 26) ο χριστιανοί, φ᾿ σον “τέχθη μν σήμερον Σωτήρ” (πρβλ. Λουκ. β΄ 11), “ Κύριος τν δυνάμεων καί βασιλεύς τς δόξης” (πρβλ. Ψαλμ. 23);
 Εχόμεθα καί προσευχόμεθα κτενς καί λοκαρδίως πως τό νατέλλον τος 2013 καταστ διά πάντας τος πανανθρωπίνης λληλεγγύης, λευθερίας, καταλλαγς, εδοκίας, ερήνης καί εφροσύνης καί πως ν Σπηλαί τεχθείς προαιώνιος Λόγος το Πατρός, νώσας τούς γγέλους καί τούς νθρώπους ν νί τάγματι καί ποιήσας ερήνην πί τς γς, χαρίζ ες πάντας πομονήν, λπίδα καί δύναμιν καί ελογ τόν κόσμον διά τν θείων δωρεν τς γάπης Ατο. μήν.
Φανάριον, Χριστούγεννα ,βιβ´
+ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαος
διάπυρος πρός Θεόν εχέτης πάντων μν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου