Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012

718 - Αυστηρά διαταγή απαγορεύουσα τη χρήση ραδιοφώνων
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Επειδή παρετηρήθη κατάχρησις εκ μέρους ωρισμένων λαϊκών διαμενόντων εν Καρυαίς  και Δάφνη, της ανεκτικότητος των Αγιορειτικών Αρχών επί της λειτουργίας των ραδιοφώνων αυτών, η Ιερά ημών Μονή αφού ανέφερε το γεγονός δι' εγγράφου αυτής προς την Ιεράν Κοινότητα Αγίου Όρους, εζήτησεν ίνα αύτη εν τη αρμοδιότητι αυτής απαγορεύση την λειτουργίαν των ραδιοφώνων εν τω ιερώ ημών Τόπω, δεδομένου ότι η απόφασις του 1948 προέβλεπε την αγοράν ενός υπό της Ι.Κ. λόγω της τότε καταστάσεως, το οποίον θα ηδύναντο άπαντες, εις ωρισμένας όμως ώρας, να παρακολουθούν.
Δυστυχώς τ' αποτελέσματα έκτοτε ήσαν αντίθετα διότι μετά την παρέλευσιν των πρώτων ετών, εσημειώθη αθρόα εισαγωγή ραδιοφώνων και εν ταυτώ να καταπατηθή, υπό των εις τα δύο ως άνω κέντρα, ο οφειλόμενος σεβασμός προς τον Τόπον, όστις είναι τόπος ησυχίας και ψυχικής ανατάσεως και ουχί τόπος αναψυχής και διασκεδάσεων.
Η αυτή ημετέρα Μονή δι' εγκυκλίου εγγράφου αυτής, προς τα υπ' αυτήν εξαρτήματα, απεύθυνε αυστηράν διαταγήν απαγορεύουσα εις αυτά και το τεχνικόν αυτής προσωπικόν την χρήσιν ραδιοφώνων, εις ολόκληρον την περιφέρειαν αυτής.   
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Ο ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ 56, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1956


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου