Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

824 - Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης: Ας αγωνισθούμε

 Ας αγωνισθούμε, παιδιά μου, τώρα περισσότερο και η ωφέλεια θα είναι πολύ μεγάλη. Κανείς δεν βρίσκει Χάρι, εάν δεν κοπιάση. Κι ο γεωργός, εάν δεν γεωργίση το χωράφι του, καρπό δεν θα δη. Όταν η νηστεία μας συμπορεύεται, ενισχύεται, πλαισιώνεται με προσευχή, με μελέτη, με νήψι, με εκκλησιασμό, με εξομολόγησι, με θεία μετάληψι, με καλά έργα και δη ελεημοσύνη, τότε ολοκληρώνεται η ομορφιά της προετοιμασίας της ψυχής για την υποδοχή της Μεγάλης Εβδομάδος. Τότε θα νοιώσουμε τα Άγια και Σεπτά Πάθη του Χριστού εντονώτερα, διότι η καρδιά μας θα μαλακώση, θα αλλοιωθή και θα γνωρίση πόσο άπειρη είναι η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο. Τότε θα ζήσουμε μέσα μας πολύ δυνατά την Αγία Ανάστασι, θα την πανηγυρίσουμε θεοπρεπέστατα και θα συνεορτάσουμε μαζί με τους αγγέλους το Άγιον Πάσχα. Αμήν.   
Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης


823 - Χειρόγραφο γράμμα του Γέροντα Εφραίμ από τις φυλακές Κορυδαλλού προς το Μετόχι Αγίου Νικολάου


Φυλακές Κορυδαλού
Για τον π. Νήφωνα 22.1/4.2.2012
Ι.Β.Μετόχι Αγ.Νικολάου

Αγαπητοί μου αδερφοί χαίρετε εν Κυρίω.
Από τα δεσμά των φυλακών σας Ευλογώ και ταπεινά σας ευχαριστώ για τις προσευχές σας.
Ευχαριστώ και δοξολογώ το Χριστό μας που επέτρεψε για τις πολλές μου αμαρτίες, να γευθώ έστω και στον άκρον της γλώσσης μου, λίγο απο το Σταυρό Του.
Να συνεχίσετε να προσεύχεσθε ώστε να αντέξουμε εδώ στη φυλακή, που είναι δύσκολο για τον κάθε άνθρωπο πολλώ δε μάλλον για ένα μοναχό.
Ο σταυρός όμως ελαφρύνεται, όταν κανείς σκεφθεί, ότι τις φυλακές τις εγκαινίασε με την παρουσία του, ο ίδιος ο Κυριός μας. Ενθυμούμαι τον αείμνηστον Παπά-Εφραίμ Κατουνακιώτη που τον συνάντησα τότε στα Κατουνάκια μόλις επέστρεψε απο τα Ιεροσόλυμα και μου είπε μετά δακρύον: "Μόλις με πήρανε στις φυλακές Του Κυρίου μας δεν άντεξα και τους είπα: βγάλτε με έξω, γιατί δεν αντέχω και θα λυποθημήσω".
Αντιθέτως εμείς είμεθα καλά και απολαμβάνουμε σεβασμό και απο το προσωπικό και απο τους κρατουμένους. Πίσω απο κάθε φυλακισμένο κρύβεται μία τραγωδία.
Εύχομαι ταπεινά τώρα που ανοίγει το Τριώδιο, όλοι μας να βάλουμε νέαν Πνευματική αρχή με την ταπείνωση που είναι η βάση της πνευματικότητας. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει συντετριμμένη καρδίαν και τεταπεινωμένη. Αυτός βρήκε τον τρόπο τον ορθό για να βρεί την Θείαν Χάριν.
Έυχομαι τέλος το Μετόχι μας να είναι τόπος που αναπαύεται η καρδιά σας και εκεί να αισθάνεσθε την ευωδίαν του Αγίου Όρους και ο λόγος του Π. Νήφωνος να ευφραίνει την αγαθή καρδιά σας, ώστε να ποθείτε τον Εσταυρωμένο Ιησούν Χριστό.
Καλή αντάμωση.
Με όσην Αγάπη έχω
ο δέσμιος Γέροντας Εφραίμ

822 - Εγκύκλιος του Οικουμενικού Πατριάρχη για την έναρξη της Μ.Τεσσαρακοστής


+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΠΑΡ’ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

«Περιχαρώς δεξώμεθα πιστοί, το θεόπνευστον διάγγελμα της νηστείας».

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω,
Κατά τον τελευταίον καιρόν παρατηρείται μία έξαρσις ανησυχιών. Πολλά προβλήματα αναφύονται. Ο κόσμος υποφέρει και ζητεί βοήθειαν. Διερχόμεθα πράγματι μίαν γενικωτέραν δοκιμασίαν. Άλλοι την ονομάζουν ύφεσιν οικονομικήν, άλλοι κρίσιν πολιτικήν. Δι  ἡμᾶς είναι εκτροπή πνευματική. Και υπάρχει θεραπεία. Πολλαί λύσεις δίδονται και απόψεις ακούγονται. Αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Ο άνθρωπος αισθάνεται εγκαταλελειμμένος και μόνος. Αγνοείται η βαθυτέρα φύσις του. Παραμένει εις την κατήφειαν της ασαφείας και της απογνώσεως.
Αι προτεινόμεναι λύσεις, οποιανδήποτε κατεύθυνσιν η έκβασιν και αν έχουν, δεν λυτρώνουν τον άνθρωπον, διότι εκ προοιμίου τον αφήνουν δέσμιον της φθοράς και του θανάτου. Η Εκκλησία είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο ελευθερωτής των ψυχών ημών. Εισερχόμενος ο άνθρωπος εις τον χώρον της Εκκλησίας εισέρχεται εις το κλίμα της θείας παρακλήσεως, της συμφιλιώσεως του ουρανού και της γης. Έρχεται εις τα ίδια. Ηρεμεί το πνεύμα του. Ευρίσκει εν ουράνιον κάλλος και μίαν ωριμότητα πνευματικήν «ευωδίας ενθέου πληρούσαν πέρατα κόσμου».Η Εκκλησία γνωρίζει όλα όσα υποφέρομεν. Και έχει την δύναμιν να μας ελευθερώση. Μας καλεί εις μετάνοιαν. Δεν ωραιοποιεί το ψεύδος ούτε αποκρύπτει τα δεινά. Λέγει όλην την αλήθειαν. Και προτρέπει τον άνθρωπον να αντικρύση την πραγματικότητα ως έχει. Να συνειδητοποιήσωμεν ότι είμεθα γη και σποδός.
Εις τον Μέγαν Κανόνα του Αγίου Ανδρέου γίνεται λόγος δια τα δάκρυα της μετανοίας και τον κλαυθμόν του πένθους, τον πόνον των τραυμάτων. Αλλά ακολουθεί η ανάπαυσις της ψυχής και η υγεία του πνεύματος. Υπάρχει ο Πλάστης και Σωτήρ ημών. Εκείνος δια το πλήθος του ελέους Του μας ετοποθέτησεν εις το μεθόριον της αφθαρσίας και της θνητότητος. Δεν μας εγκατέλειψεν. Ήλθε και μας έσωσε. Κατέλυσε τω Σταυρώ Του τον θάνατον. Εχαρίσατο ημίν την αφθαρσίαν της σαρκός.
Εφ  ὅσον είμεθα σύμφυτοι του Χριστού, διατί ταρασσόμεθα ματαίως; Διατί δεν προστρέχομεν εις Αυτόν; Η Εκκλησία δεν σχολιάζει την φθοράν ούτε μας εγκαταλείπει εις αυτήν. Γνωρίζει τας βαθυτέρας εφέσεις του ανθρώπου και έρχεται ως αρωγός και λυτρωτής ημών. Έχομεν ανάγκην της τροφής. Αλλ  «ουκ επ ἄρτῳ μόνω ζήσεται άνθρωπος» (Ματθ. δ  4).  Εχομεν ανάγκην της πνευματικής κατανοήσεως, αλλά δεν είμεθα ασώματοι. Εις την Εκκλησίαν ευρίσκομεν το πλήρωμα της ζωής και της κατανοήσεως ως θεανθρωπίνην ισορροπίαν. Μακράν του Θεού ο άνθρωπος εξαχρειούται και διαφθείρεται. Εκεί όπου αφθονούν τα υλικά αγαθά και θεοποιείται η σπατάλη, ευδοκιμούν οι πειρασμοί των σκανδάλων και η σύγχυσις της σκοτώσεως.
Εκεί όπου με δέος ζη ο άνθρωπος και δέχεται τα πάντα με ευχαριστίαν και ευγνωμοσύνην, όλα αγιάζονται. Το ολίγον ευλογείται ως αρκετόν, και το φθαρτόν ενδύεται την αίγλην της αφθαρσίας. Απολαμβάνει ο άνθρωπος το πρόσκαιρον ως δώρον Θεού. Και τρέφεται με τον αρραβώνα της μελλούσης ζωής από σήμερον. Όχι μόνον λύνονται τα προβλήματα, αλλά και οι πόνοι των δοκιμασιών μεταβάλλονται εις δύναμιν ζωής και αφορμήν δοξολογίας. Όταν αυτό συμβή εντός ημών∙ όταν ο άνθρωπος ευρίσκη την προσωπικήν του ανάπαυσιν και σωτηρίαν δια της παρακαταθέσεως των πάντων Χριστώ τω Θεώ, τότε φωτίζεται ο νους του. Γνωρίζει τον εαυτόν του και τον κόσμον όλον. Έχει εμπιστοσύνην εις την αγάπην του Δυνατού. Αυτό το γεγονός τον ίδιον τον πιστόν στηρίζει. Και μεταδίδεται δι  ἀοράτου ακτινοβολίας ως ενίσχυσις προς όλους τους πεινώντας και διψώντας την αλήθειαν.
Ο κόσμος όλος έχει ανάγκην της σωτηρίας από τον Δημιουργόν και Πλάστην του. Ο κόσμος όλος έχει ανάγκην από την παρουσίαν της πίστεως και την κοινωνίαν των Αγίων. Ας ευχαριστήσωμεν τον Κύριον και Θεόν ημών δι  ὅλας τας ευεργεσίας Του, και δια την παρούσαν περίοδον της Αγίας Τεσσαρακοστής.
Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού καιρός μετανοίας.
Είθε να διαπλεύσωμεν το της Νηστείας πέλαγος δια συντριβής και εξομολογήσεως, ώστε να φθάσωμεν εις την άληκτον χαράν της Αναστάσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις τον Οποίον πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή ,βιβ´
+ Ο Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος προς Θεόν ευχέτης πάντων υμών

821 - Συνελήφθη ψευδόμενος δημόσια ο «Εσφιγμενίτης» Μεθόδιος


Αντιγράφω από το αξιόλογο blog Στώμεν καλώς:

.

Ό ψευτο ηγούμενος τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Μεθόδιος Παπαλαμπρακόπουλος, ψεύδεται δημοσίως! Ιδού, τό άρθρο 112 στο οποίο αναφέρεται ο Μεθόδιος καί αμέσως μετά, τό άρθρο 113 πού επικαλείται ο π. Εφραίμ καί τό οποίο ο Μεθόδιος επιμένει πώς «δέν υπάρχει τέτοιο» άρθρο στόν Καταστατικό Χάρτη τού Αγίου Όρους: 

  
ρθρον 112.

  
να κλεγ τις γούμενος δέον ν χ τ ξς προσόντα: α) ν διακρίνηται π θει χρηστ, σταθερ εσεβεί, διαγωγ νεπιλήπτ, μορφώσει κκλησιαστικ, γκυκλί παιδεί κα διοικητικ κανότητι, β) ν χ λικίαν 40 τουλάχιστον τν, γ) ν λαβεν ν γί ρει τν κουρν ατο, προτιμωμένων τν πρ δεκαετίας γγεγραμμένων ν τ μον.

  
ρθρον 113.

   Μ
πάρχοντος δελφο ν μον τινι συγκεντροντος τ προσόντα το ρθρου 112 δι τ ξίωμα το γουμένου, προσκαλεται οοσδήποτε θεωρούμενος ς κατάλληλος, τν ν γί ρει πατέρων, ποφάσει τς δελφότητος τς μονς κα νατίθεται ατν τ το γουμένου ξίωμα. («Καταστατικς Χάρτης το γίου ρους θω» 10 Μαΐου 1924)!
Συνεπώς, πιάστηκε καί πάλι επ΄ αυτοφώρω ψευδόμενος ο Μεθόδιος, όπως καί στήν επιστολή τού πρός τόν « Ορθόδοξο Τύπο », στήν οποία υποκρίνεται πώς δέν είναι ενωμένος μέ τούς «ΓΟΧ» τού Καλλινίκου:
http://stwmenkalws.blogspot.com/2012/02/blog-post_10.html .
Περί δέ, τής «χειροτονίας» τού, αποφεύγει νά απαντήσει στόν π. Εφραίμ, διότι είναι «χειροτονημένος» υπερόρια κατά παράβασην τών ιερών κανόνων: η΄ τής Γ΄ Οικ. καί λε΄ Αποστολικόν, από σχισματικούς τών Ρώσσων τής διασποράς. 
Στήν συνέχεια, πιεζόμενος από τήν αντίληψη τής κοινής γνώμης, προσπάθησε νά στηρίξει τήν «χειροτονία» τού μέ... οικονομικά επιχειρήματα!!! Εν τώ μεταξύ, οί ματωμένοι Μοναχοί πού φαίνονται πίσω δεξιά τού, είναι οί πατέρες τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, μετά από τήν επίθεση τών αιρετικών υποτακτικών τού μέ τούς σιδερολοστούς:  
http://www.youtube.com/watch?v=FE6HtH5MaXY.
Τέλος, επειδή λέει καί ξαναλέει ο Μεθόδιος, πώς ο άγιος Καθηγούμενος τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου κ. Χρυσόστομος δέν έχει καρεί Μοναχός στό Άγιον Όρος, καλό είναι νά πούμε πώς ο Γέρων Χρυσόστομος, έχει καρεί Μοναχός τό 1960, από τόν μακαριστό Γέροντά τού, τόν Ιάκωβο τόν Καυσοκαλυβίτη (Ι. Κελίον Αγίου Μεθοδίου), μετέπειτα Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη Ελασσώνος. Ασκητεύει δέ στό Άγιον Όρος από τό 1987!  
Αλλά καί λίγο πρίν εκλεγεί από τήν Ιερά Κοινότητα τού Αγίου Όρους, ώς Ηγούμενος τής Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, νά είχε πάει στό Άγιον Όρος, πάλι η εκλογή τού θά ήταν σύμφωνος μέ τόν Καταστατικό Χάρτη τού Αγίου Όρους, όπως αναφέρεται στό άρθρο 113, τού οποίου τήν ύπαρξη αρνήθηκε ο αιρετικός Μεθόδιος Παπαλαμπρακόπουλος.

820 - Υπέροχες φωτογραφίες του Αγίου Όρους