Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

710 - Επιστολή Αγιορείτου Γέροντος


Τι πληρώνουν οι Αγιορείται οι φιλοπάτριδες και φιλογενείς

Επειδή το πλείστον του Ελληνικού λαού, μηδέ των αξιοτίμων βουλευτών και υπουργών εξαιρουμένων, έχει άγνοια της φιλοπατρίας και φιλογενείας των Αγιορειτών, πρέπει να γνωρίζουν ότι οι Αγιορείται Πατέρες, ότε ετέθη υπό των μεγάλων Δυνάμεων το θέμα της ενταξεως του Αγίου Όρους μετά την απελευθερωσιν από τον Τουρκικον ζυγόν, το που θα ανήκη, σύσσωμοι υπέγραψαν την επιθυμίαν των και την θέλησίν των, να ενσωματωθή εις τό τότε Ελληνικον Βασίλειον, την στιγμήν που σκοτειναί δυνάμεις, παντοιοτρόπως ενεργούσαι ηγωνίζοντο υπέρ της διεθνοποιήσεώς του.
Δι όλον αυτόν τον αγώνα υπέρ της εντάξεως εις τον Ελλαδικόν κορμόν τί έπραξεν το τότε κράτος; Το ανεγνώρισεν; Τι έκαμεν τότε; Αυξήθηκεν με μιαν επιπλέον χερσόνησον που αποτελούσεν το μήλον της έριδος, φάρον φωτεινόν μουσείο ζων της πάλαι ποτέ Αγίας Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, θησαυροφυλάκειον των οσίων και ιερών της πίστεως και της ρωμιοσύνης.
Μήπως τώρα αυτά ελησμονήθησαν; Μήπως έπρεπε αυτά να διδαχθούν; Μήπως αυτά έπρεπε να τα γνωρίζη ο λαός κάτι που ποτέ δεν έγινε; Φοβούμαι ότι με την υπάρχουσαν  άγνοιαν βαδίζομεν προς εκεί. Οτε τότε δεν ηδυνήθησαν να το πραγματοποιήσουν τώρα προφασιζόμενοι προφάσεις εν αμαρτίαις και με εξιλαστήριον θύμα τον Καθηγούμενον Αρχιμανδρίτην Γέροντα Εφραίμ, και στηριζόμενοι εις αβασίμους και αστηρίκτους και αδίκους κατηγορίας προσπαθούν παντοιοτρόπως και ποικιλοτρόπως να γενή αυτό που τότε δεν εκατορθώθη. Μη γένοιτο.
Εις τα τραγικά, αναληθή και αδίκως διαδραματισθέντα, κατά του Αγιωνύμου Όρους, εν τω προσώπω του Βατοπαιδινού Καθηγουμένου Γέροντος Εφραίμ, όστις υπομένη πάσαν θλίψιν και στεναχώριαν δια την Βασιλείαν των Ουρανών, επίκαιρος είναι ο λόγος  του Υμνογραφου κατά την Μεγάλην Πέμπτην. «Λαός μου τι εποίησα σοι και τι μοι ανταπέδωκας; Αντί του μάνα, χολήν, αντί του ύδατος, όξος, αντί του αγαπάν με, Κελλίω προσεδήσατε».
Ενθυμηθήτε και σεις προσφυγικό στοιχείο, πρόσφυγες της δευτέρας και τρίτης γενιάς της Βορείου Ελλαδος, ότι διαμένετε εις εκτάσεις γης που εδωρήθησαν υπό των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους. Μάθετε ότι εδώθησαν εις τους προγόνους σας, εξ όλης της καρδιάς χωρίς δυσανασχέτησιν από τους Αγιορείτας, ΟΤΕ αυτοί ευρέθησαν  εις την Ελλάδα «διωκόμενοι, υστερούμενοι, κακουχούμενοι.»
Αναλογισθήτε, όσοι αξιοποιήσατε την δωρηθείσαν περιουσίαν, εις τους προγόνους σας, ότι σεις ευρέθητε εις την ευεργετικοτέραν θέσιν, εξ όλων των προσφύγων, γενόμενοι κάτοχοι, «φιλέτων», αποδειχθέντες καλοί διαχειρισταί και οικονόμοι των δωρηθέντων.
Τι θα είχατε εάν αυτά δεν εδίδοντο; Η φιλογένεια των Αγιορειτών δεν επέτρεπεν και άλλην ταλαιπωρίαν των προσφύγων Ρωμιών αδελφών των και, δια τούτο έπραξαν ως έπρεπεν. Γνωρίσατε δε ότι έναντι αυτών των χιλιάδων εκτάσεων το Άγιον Όρος έλαβεν ψιχία και όμως τα αξιοποίησεν. Δόξα τω Θεώ.
Έχοντες λοιπόν κατά νουν τα ανωτέρω μέγιστα ευεργετήματα, δηλαδή, την μετ επιμονής ζητηθείσαν ένταξιν του Αγιωνύμου Όρους εις την φιλτάτην ημών πατρίδα, αφ ενός και, αφ ετέρου, την προς τους δυστυχείς πρόσφυγας, του 1922-24 παραχώρησιν της Μοναστηριακής περιουσίας, παύσατε Έλληνες τον πόλεμον κατά του Αγίου Όρους και των αυτού και κατ’ επέκτασιν κατά της Εκκλησίας διότι ο φθόνος και η αχαριστία που βασιλεύουν εις την ταλαίπωρον χώραν μας και υποφέρει τα πάνδεινα τώρα και, τις οίδεν ακόμη, θα τιμωρηθούν ποικιλοτρόπως, διότι Δίκαιος Κύριος και, δικαιοσύνας ηγάπησεν, ευθύτητας οίδεν το πρόσωπον Αυτού.  «Μη καταφέρεσθε κατα του Αγίου Όρους αλλά να είσθε υπερήφανοι που ευρίσκεται εις την Ελλάδα και αποτελεί φάρον και σχολείον δι όλους. Κλείσετε τα αυτιά σας και εις τους δημοσιογραφίσκους οι οποίοι, «ως κορακες, κρα, ερεύγονται κατά τους αρχαίους, αλλ’ ακούσατε τους έγκριτους αυτών, οι οποίοι και γνώσται είναι των πραγμάτων και των θεμάτων και δίκαιοι εις τας κρίσεις των και αντικειμενικοί. Δεν πωλούν την ιδιότητά των εις τους τυχόντας έναντι μεγάλης προβολής των.
Κυβερνήται και κυβερνόμενοι, διαφυλαξατε το Άγιον Όρος ως κόρην οφθαλμού καθώς και αυτό διαφυλάξεν και διατηρήσεν επί αιώνας την εθνικοθρησκευτικήν μας κληρονομίαν και την παρέδωσαν όπως έπρεπεν μέχρις των ημερών μας. Μη γένητε συμμέτοχοι εις το έγκλημα της διώξεως και του διεθνισμού. Η ιστορία έχει γράψει πολλούς  Εφιάλτας μη συγκαταριθμηθήτε και σεις με αυτούς. Το Άγιον Όρος ανήκη εις την Ελλάδα. Το Αγιον Όρος φυλλάτει την Ελλάδα.

Σπυρίδων Μοναχός Μικραγιαννανίτης.


709 - Γέροντας Παΐσιος: Ο μοναχός πρέπει να μιλάει, όταν χρειάζεται

- Γέροντα, ποιά εναι σωστή θέση πο πρέπει νά πάρη μοναχός στήν σημερινή δύσκολη κατάσταση; 
- Κατ' ρχάς, προσευχή, ρθή ζωή, παράδειγμα, καί ταν χρειασθ καί που χρειασθ, νά μιλήση. 
- Δηλαδή, πρέπει μοναχός νά μιλήση, ταν δοθ φορμή; 
- Μά, φυσικά! ν δέν μιλήση μοναχός, ποιός θά μιλήση; μοναχός δέν χει τί νά φοβηθ. Ο λλοι φοβονται, μήπως τούς πετάξουν πό τίς θέσεις τους. μες ο φιερωμένοι στόν Θεό, ν δέν τραβήξουμε μπροστά, ποιός θά τραβήξη; 
λογισμός μου λέει πς δέν θά φήση ο Θεός. Δέν θά φήση! Θά ξεκαθαρίση ατή κατάσταση. Τώρα εναι σάν νά παρχη να μεγάλο δίχτυ πο χει κλείσει μέσα τά ψάρια καί εναι σάπιο. 
Πάει μιά πό δ-μιά πό κε καί θά σπάση στό τέλος. Καί δεν θά σπάση, γιατί τά ψάρια εναι μεγάλα, λλα γιατί χει σαπίσει τό δίχτυ. 
- Γέροντα, τά ψάρια εναι ο Χριστιανοί; 
- Ναί, ο Χριστιανοί, καί ο λλοι εναι τά χέλια, τά φίδια. λλά καί μες θά δώσουμε λόγο στόν Θεό γι' ατήν τήν κατάσταση. γω τώρα τά λέω ξω πό τά δόντια. Δέν κρατιέμαι λλο! 
- Δηλαδή, Γέροντα, τί πρέπει νά κάνουμε; 
- Πρτα νά κάνουμε δουλειά στόν αυτό μας. Γιατί ς μοναχός σκοπό χω νά διαλύσω τό νθρώπινο δικό μου πνεμα, νά φτιάξω πρτα τόν αυτό μου, γιά νά γίνω νθρωπος πνευματικός, γιατί λλις δέν χει νόημα ζωή μου ς μοναχο. στερα νά μιλήσουμε μέ τρόπο, ταν χρειάζεται, καί Θεός θά βοηθήση νά φέρουμε θετικά ποτελέσματα. 
- Γέροντα, μερικοί μως λένε καλύτερα σιωπή καί προσευχή. 
- Δέν μπορες νά διαφορήσης, ταν λα καίγωνται γύρω σου. Πρέπει νά σβήσης τήν φωτιά. πόνος δέν σ' φήνει νά σιωπήσης. Βέβαια, τό κυριώτερο εναι νά προσπαθ κανείς νά ζ πνευματικά, σο μπορε. Και ν χρειασθ νά πάρη σέ να σοβαρό ζήτημα κάποια θέση, θά πάρη τήν θέση πο θά πιτρέψη Θεός. 
Νά ζτε ταπεινά, πλά, πνευματικά, στε σέ μιά δύσκολη στιγμή νά μήν ναγκασθτε νά κάνετε συμβιβασμούς. Υστερα νά κοιτάξετε νά ρχωνται γιά μοναχές νέες πο νά χουν προυποθέσεις γιά τόν Μοναχισμό, γιά νά μπορον νά γίνουν σωστές μοναχές. 
ταν γίνη κανείς καλός μοναχός, ξέρει μετά μέχρι πο χρειάζεται νά σχοληθ μέ να θέμα. Τί πρέπει νά κάνη καί τί δέν πρέπει, πς νά νεργήση. ν δέν γίνη σωστός μοναχός, λα στραβά πνε. Τό καταλάβατε; 
ν γίνετε σωστές μοναχές, θά νεργτε μέ σύνεση. ν δέν γίνετε σωστές μοναχές, ν μιά τήν στείλης κάπου, θά πρέπη νά τς πς «νά πς ατό μέχρι κε, κενο μέχρι κε», γιατί λλις μπορε νά π νοησίες. 
'λλά ατό εναι κατάσταση πανάπτυκτη. Πο νά τά βγάλης πέρα μετά; 
Γι' ατό σες χουν προυποθέσεις γιά τόν Μοναχισμό, νά δουλευτον, γιά νά γίνουν σωστές μοναχές καί νά ξέρουν μέχρι πο πρέπει νά πον, τί πρέπει νά πον νά ξέρουν τί πρέπει νά κάνουν σέ μιά δύσκολη στιγμή. 
Καί θά κινονται μέσα στήν πακοή, γιατί θά σύμφωνη τό δικό τους πνεμα μέ τό πνεμα τς Γερόντισσας. Σέ μιά νάγκη, να νεμα νά τίς κάνη Γερόντισσα, θά καταλαβαίνουν, γιατί θά ργάζωνται στήν δια συχνότητα. 
λλις δέν γίνεται χωριό. ν δέν μάθετε νά κινσθε τσι, μπορε νά μπ καί κάποιος λλος στήν δια συχνότητα, νά λέη λλα πράγματα, νά μήν τό καταλάβετε καί νά κάνη μεγάλο κακό.
1. Βλ. Μάτθ. 16,26.
πόσπασμα πό τίς σελίδες  332 -336 το βιβλίου:
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ 
ΛΟΓΟΙ  Β΄ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ 
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ 
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ» 
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

alla-giati-e.html

708 - Τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμ. Εφραίμ επισκέφθηκε πριν από λίγο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος


 Τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμ. Εφραίμ επισκέφθηκε πριν από λίγο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Romfea.gr ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η επίσκεψη του Μακαριωτάτου, έγινε σε αδελφικό και συγκινητικό κλίμα.
Ο Ηγούμενος Εφραίμ ευχαρίστησε από καρδιάς τον Αρχιεπίσκοπο για την επίσκεψή του, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τα μέλη της ΔΙΣ για την συμπαράσταση τους προς το πρόσωπό του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αρχιεπίσκοπος επισκέφθηκε τον Ηγούμενο στις φυλακές Κορυδαλλού, διακριτικά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Τέλος ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας εξέφρασε για ακόμη μια φορά την συμπαράστασή του, προς τον Ηγούμενο Εφραίμ και του ευχήθηκε σύντομα η περιπέτειά του να λάβει τέλος.

707 - Φωτογραφίες από το βιβλίο SVETA GORA (ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ) του Aleksandar Deroko


Το βιβλίο SVETA GORA (ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ) του Aleksandar Deroko (1894-1988), κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1966 και από τότε γνώρισε αλλεπάλληλες επανεκδόσεις στη σερβική γλώσσα. Το 1966 κυκλοφόρησε και μεταφρασμένο στα αγγλικά.


Ο Aleksandar Deroko υπήρξε αρχιτέκτονας και συγγραφέας πολυαρίθμων βιβλίων τόσο στον τομέα της αρχιτεκτονικής, όσο και σε άλλους τομείς.


Διετέλεσε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου και από το 1956 υπήρξε μέλος της Σερβικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών, ενώ πολέμησε στο μέτωπο της Θεσσαλονίκης σαν λοχίας κατά τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο.
Το Άγιο Όρος επισκέφθηκε το 1954, 1956 και 1965.

Ο συγγραφέας ανάμεσα σε δύο Αγιορείτες Μοναχούς. Δεξιά ο Χιλιανδαρινός Προηγούμενος Νικάνωρ.

Το καΐκι που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Ιερισσό προς τα Μοναστήρια της ανατολικής πλευράς του Αγίου Όρους.

Το δοχειό (λαδαριό) της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου.Το Βαγεναρείο (κρασαριό) της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου

Η είσοδος του κρασαριού της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου.

Το βιβλίο ανήκει στη συλλογή σπάνιων βιβλίων του Νίκου Ταπούρη, τον οποίο ευχαριστώ για την παραχώρηση των φωτογραφιών.
Περισσότερες φωτογραφίες σε μελλοντικές αναρτήσεις.

706 - Φωτογραφίες από τη Μικρή Αγία Άννα


Σε απόσταση μισής ώρας από την Ι. Σκήτη της Αγίας Άννας βρίσκεται η Μικρά Αγία Άννα, 5 κατοικημένες καλύβες, σ' ένα χώρο που περιβάλλεται από απότομους βράχους. Η μικρή αυτή και τόσο ελκυστική γειτονιά καλυβών διατελεί σε θυγατρική σχέση με την Αγία Άννα. Ένας συμπαγής πέτρινος όγκος στα Β της την προστατεύει από τις παγωμένες ριπές του αέρα, που κατεβαίνει από τον Άθω, δημιουργώντας έτσι ήπιο κλίμα. Εδώ έπηξαν την ασκητική τους καλύβα οι Όσιοι Διονύσιος ο Ρήτορας (+6 Οκτ. 1605) και ο μαθητής του Μητροφάνης, κι αργότερα ο Αγάπιος Λάνδος (17ος αι) εκδότης των 5 πιο διαβασμένων βιβλίων της τουρκοκρατίας: «Αμαρτωλών Σωτηρία», «Καλοκαιρινή», «Παράδεισος», «Νέος Παράδεισος», «Εκλόγιον». (Μοναχός Δωρόθεος, 1985).
Μικρά Αγία Άννα (όπως φαίνεται από τη συνοδεία των "Θωμάδων")
Η καλύβη των "Γερασιμαίων" (κέντρο), ο "Τίμιος Πρόδρομος" (δεξιά επάνω), οι "Αρχάγγελοι" (αριστερά)

Μικρά Αγία Άννα (όπως φαίνεται από τη συνοδεία των "Γερασιμαίων")
Η καλύβη των "Θωμάδων" (κέντρο), η καλύβη των Δανηιλαίων στα Κατουνάκια (δεξιά επάνω)

Ο βράχος που σκεπάζει το σπήλαιο του Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους του Πνευματικού στη Μικρά Αγία Άννα.

Ο κολπίσκος στη Μικρά Αγία Άννα (όπως φαίνεται από τη συνοδεία των "Γερασιμαίων ") και ο τάφος του Γέροντα Γερασίμου του Υμνογράφου (κάτω δεξιά).

Ο τάφος του Γέροντα Διονυσίου του Πνευματικού, Γέροντας της συνοδείας των "Γερασιμαίων"

Ο τάφος του ιερομονάχου Μητροφάνη, Αδελφού της συνοδείας των "Γερασιμαίων"

Το μικρό εκκλησάκι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εντός της καλύβης των "Γερασιμαίων"

Εσπερινός της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εντός της καλύβης των "Γερασιμαίων"

Γέρων Σπυρίδων, Γέροντας της συνοδείας των "Γερασιμαίων" κατά τον εσπερινό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εντός της καλύβης της συνοδείας του.  
Γέρων Γρηγόριος, Γέροντας της συνοδείας των "Δανηιλαίων" κατά τον εσπερινό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εντός της καλύβης της συνοδείας των "Γερασιμαίων" 
Πατέρες κατά τον Χερουβικό Ύμνο στην εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εντός της καλύβης των "Γερασιμαίων"

Προετοιμασία Ροφού από τον Γέροντα Σπυρίδωνα στην εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εντός της καλύβης της συνοδείας του.

Η Τράπεζα για τους Πατέρες και Αδελφούς στην εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εντός της καλύβης των "Γερασιμαίων"

Τις φωτογραφίες μου έστειλε ο φίλος Τριαντάφυλλος Σ., για τον οποίο η Μικρά Αγία Άννα αποτελεί τον προσκυνηματικό του τόπο στο Άγιο Όρος. Τον ευχαριστώ πολύ και θα περιμένω και στο μέλλον νέες φωτογραφίες για να τις μοιραστώ μαζί σας.