Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

13313 - Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την αγιοκατάταξη των τριών Αγιορειτών Πατέρων

Ανακοινωθέν για την πρώτη ημέρα των εργασιών 
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου (9 Μαρτίου 2020)
Τήν Δευτέραν, 9ην τ. μ. Μαρτίου 2020, συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς προγραμματισθείσας δι᾿ ἕν
τριήμερον ἐργασίας αὐτῆς.
Μετά τήν ἀνάγνωσιν τῶν Πρακτικῶν προγενομένων συνεδριῶν, ἤρξατο ἡ θεώρησις τῶν ἀναγεγραμμένων ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει θεμάτων.
Εἰδικώτερον, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τούς πολλαπλῶς κεχαριτωμένους ὑπό τοῦ Θεοῦ καί ἐγνωσμένης ὁσιακῆς βιοτῆς καί πολιτείας μακαρίους Ἁγιορείτας Γέροντας:
α) Δανιήλ τόν Κατουνακιώτην, ἐκ Σμύρνης ὁρμώμενον, ἄξιον καί γνήσιον συνεχιστήν τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου καί τῶν λοιπῶν ὁσίων Κολλυβάδων πατέρων, συγγραφέα ἡδέων πνευματικῶν πονημάτων, φίλον ἐκλεκτόν τοῦ ἁγίου καί θαυματουργοῦ Ἱεράρχου Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, μέντορα τῆς μέχρι σήμερον διαφυλασσούσης τήν παράδοσιν καί τάς παρακαταθήκας αὐτοῦ περιπύστου καί καλλικελάδου ἱερᾶς Ἀδελφότητος τῶν Δανιηλαίων (ἡμέρα τῆς ἐτησίας ἱερᾶς μνήμης αὐτοῦ ἡ 7η μηνός Σεπτεμβρίου)˙
β) Ἰωσήφ τόν Ἡσυχαστήν, ἀγωνισθέντα σκληρῶς ἐν ἐσχάτοις καιροῖς, γενόμενον μέτοχον τοῦ θείου φωτισμοῦ καί τοῦ πληρώματος τῶν θείων χαρισμάτων, ἀναδειχθέντα εἰς στάθμην τῶν μοναστῶν, θεράποντα τῆς πρακτικῆς νήψεως καί ἀκριβέστατον νέον ἐνσαρκωτήν τῆς παλαμικῆς θεολογίας περί τοῦ ἀκτίστου φωτός, πρότυπον τῆς ἀφανείας καί τῆς ἡσυχίας, ἄξιον συνεχιστήν τῆς φιλοκαλικῆς παραδόσεως, μέτρον τῆς ἐκκλησιολογίας ἐν καιροῖς δυσχειμέροις ὅτε ὁ ἄκριτος ζῆλος κατεκερμάτιζε καί ἀπέσπα τῶν κόλπων τῆς Ἐκκλησίας πολλούς εὐλαβεῖς μοναχούς καί χριστιανούς, συντελέσαντα τά μάλα εἰς τήν τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους πνευματικήν πανθομολογουμένην ἀναγέννησιν καί ἀκμήν κατά τήν διάρκειαν τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, διά τῶν ἐν ἀρετῇ καί ἀσκήσει διακριθέντων μαθητῶν αὐτοῦ καί Γερόντων (ἡμέρα τῆς ἐτησίας ἱερᾶς μνήμης αὐτοῦ ἡ 16η μηνός Αὐγούστου), καί,


γ) Ἐφραίμ τόν Κατουνακιώτην, κορυφαίαν μορφήν τοῦ συγχρόνου Ἀθωνικοῦ μοναχισμοῦ, θεολόγον καί παιδαγωγόν τῆς Ἐρήμου ἀναδειχθέντα, "γίγαντα τοῦ Ἄθωνος" ἀποκληθέντα, τόν ἐμπειρικῶς βιώσαντα την θέαν τοῦ ἀκτίστου φωτός (ἡμέρα τῆς ἐτησίας ἱερᾶς μνήμης αὐτοῦ ἡ 27η μηνός Φεβρουαρίου).Τοιουτοτρόπως, ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐγκαυχᾶται διά τήν πνευματέμφορον καί κεχαριτωμένην συγκομιδήν τοῦ Ἱεροῦ Ἄθωνος, καί ὁλοκληροῖ τήν ἐκπλήρωσιν τῆς ἐπισήμως γενομένης ὑπό τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἀνακοινώσεως, κατά τό πρόσφατον προσκύνημα Αὐτοῦ εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, κατά μῆνα Ὀκτώβριον παρελθόντος ἔτους 2019, περί τῆς συγκαταριθμήσεως εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας, ὁσιακῆς βιοτῆς Ἁγιορειτῶν Πατέρων.
https://www.ec-patr.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου