Κυριακή 18 Μαΐου 2014

4785 - Χαιρετισμός Οικουμενικού Πατριάρχου για τους εορτασμούς Αγίου Γερασίμου ΠαλλαδάΟ Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος απέστειλε στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου ακόλουθο πατριαρχικό χαιρετισμό με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν του Αγίου Γερασίμου Παλλαδά.
Φέτος στις την 15 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 300 χρόνια (1714-2014) από την κοίμηση του Αγίου.

Oσιώτατοι o τε Ηγούμενος Αρχιμανδρίτης κύριος Eφραίμ και οι λοιποί Πατέρες της εν Αγίω Όρει Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Βατοπαιδίου, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά της ημών Μετριότητος, χάρις είη τη υμών Οσιότητι και ειρήνη παρά Θεού,

Χριστός Ανέστη!
Η τιμή και μνήμη των Αγίων τυγχάνει πάντοτε ποθητή και άσπαστή υπό της Εκκλησίας και των πιστών, επικαλουμένων την πρεσβείαν και μεσιτείαν αυτών. προς τον Κύριον δι’ ευστάθειαν και ευημερίαν εν τω καθ’ ήμεραν βιω και κυρίως εις σωτηρίαν των ψυχών αυτών. Πολλώ μάλλον εις τον Ορθόδοξον Μοναχισμόν η τιμή και μνήμη των Αγίων τυγχάνει και δέον να αποτελή πρωτίστην και μόνιμον βιωματικήν κατάστασιν και αδιάλειπτον κοινωνίαν μετ’ αυτών, εις μίμησιν του παραδείγματος αυτών και αγιασμόν και απόκτησιν του παραδείσου.
Εις την παράδοσιν ταύτην και εις το αδιάλειπτον τούτο και συνεπές μοναχικόν βίωμα της κοινωνίας μετά των Αγίων αποβλέπει ασφαλώς και η οργάνωσις υπό της υπό την υμετέραν αγαπητήν Οσιολογιότητα, άγιε Καθηγούμενε, Ιεράς καθ’ ημάς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Βατοπαιδίου εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν του μεταξύ των αγίων τιμωμένου Γερασίμου του Παλλαδά, Πατριάρχου Αλεξανδρείας, και εκφράζομεν υμίν τας ευχετικάς ημών ευχαριστίας επί τη πρωτοβουλία της αποδόσεως τιμής εις την μνήμην του μονάσαντος εν τη υμετέρα ιερά Μετανοία ιερού τούτου ανδρός.
Ο τιμώμενος αποτελεί κρίκον προσφοράς εις την άλυσιν των Πατριαρχών της Ανατολής και υπερμάχων της Ορθοδοξίας, καθώς διά της οξυγράφου γραφίδος αυτού και διά του ορθοτομούντος τον Λόγον της αληθείας λόγου αυτού, απέκρουσε τας εκ Δύσεως προερχομένας τότε προσπαθείας προσηλυτισμού, μιμητής γενόμενος του προκατόχου της ημετέρας Μετριότητας Κυρίλλου του Λουκάρεως, εις περίοδον δυσχερή και κινδυνώδη δια την αμώμητον ημών Ορθόδοξον πίστιν και Εκκλησίαν, και ιδία διά τον εμπερίστατον λαόν αυτής.
Κατά ταύτα, πολύτιμος τυγχάνει η συμβολή αυτού εις την προφύλαξιν από του προσηλυτισμού και εις την προάσπισιν της Ορθοδόξου Πίστεως εν τω χώρω της καθ΄ ημάς Ανατολής, αλλά και άπασα η προσφορά και μαρτυρία αυτού, στηρίξαντος την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, την οποίαν αδόλως και ενζήλως ως κοινήν Μητέρα ηγάπησε και ευόρκως διηκόνησε, γενόμενος κόσμημα του παλαιφάτου Πατριαρχικού Θρόνου της ιστορικής Αλεξανδρείας,
Όθεν, δικαίως η καθ΄ υμάς Ιερά Μονή τιμά αυτόν, ευλογηθεΐσα παρά Θεού ίνα φιλοξενήση τον Πρωθιεράρχην κατά το τελευταίον στάδιον του βίου αυτού, «διά μόνην την ησυχίαν και την της ψυχής σωτηρίαν», και να αποτελέση την τελευταίαν επίγειον κατοικίαν τοιούτου ουρανοδρόμου ανδρός.
Ευλογούντες λοιπόν πατρικώς την Βατοπαιδινήν αδελφότητα, και απαξάπαντος τους μετέχοντας εις τας επετειακάς προσευχητικάς εκδηλώσεις προς τιμήν του Πατριάρχου Γερασίμου του Παλλαδά, διαπύρως δεόμεθα όπως ο Κύριος ευλόγηση πολυδώρους αυτάς και ανταμείβη διά των θείων ευλογιών Αυτού υμάς τε και την Ιεράν υμών Μονήν, εις δόξαν του εν τοις αγίοις Αυτού δοξαζομένου Θεού ημών και εις χαράν και ευφροσύνην της Εκκλησίας.
Προσεπευχόμενοι όπως η Έφορος του Αγίου Όρους και της καθ’ υμάς Ιεράς Μονής κεχαριτωμένη Θεοτόκος, Ης, μεταξύ άλλων θαυματουργών ιερών εικόνων, διαφυλάττει και τας ιστορικάς της Βηματαρίσσης και της Εσφαγμένης και της Παραμυθίας, ως και την Τιμίαν Ζώνην Αυτής, χορηγη εις την υμέτεραν Αδελφότητα πάσαν επίγειον και ουράνιον ευλογίαν προς συνέχισιν του μοναχικού υμών δολίχου εν αληθεία και αγιότητα εν ευλογίαις δηλονότι και εν τη γαλήνη και ηρεμία του Άθωνος, εν προσευχή και δεήσει και νηστείαις και αγρυπνίαις, μακράν των έπιδιώξεων του κόσμου, ευχόμεθα επιτυχίαν των εκδηλώσεων και επικαλούμεθα εφ΄ υμάς πάντας την Χάριν και το άπειρον Έλεος του Αναστάντος εκ νεκρών Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
‚βιδ΄Μαΐου η΄
Διάπυρος προς Θεόν ευχέτης
ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος

Σχετικά:

2 σχόλια:

  1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΩΝΙΤΗΣ18/5/14, 8:08 μ.μ.

    Παναγιωτατε ετοιμασθητε απροσκοπτως να αγκαλισθητε και να συμπροσευχηθητε με τον Παπα στις 25 Μαιου στα Ιεροσολυμα.Μην ανησυχητε, οι Αγιορειται θα σας μνημονευουν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΙΣΑΑΚ ΣΟΛΩΜΟΥ19/5/14, 12:07 μ.μ.

    Ω,Θεἐ μου,τι υποκρισία από τον"Πάπα"της ορθοδοξίας!!Σχεδόν οκτώ μήνες πριν,στο τελευταίο"αυτοκρατορικό"πέρασμά του από το΄Αγιονόρος,κατεκεραύνωνε τον γέροντα Εφραίμ,παρουσία του(!),λίγο-πολύ σαν"μπίζνεσμαν",φορέα κοσμικών πρακτικών και δυσφήμισης του Αγίου΄Ορους!!Και ο γέροντας,όπως και οι υπόλοιποι οσφυοκάμπτες νεοαγιορείτες,τον άκουγαν!!Φωτεινές εξαιρέσεις,οι"γνωστοί ύποπτοι"της Εσφιγμένου και ευχάριστη έκπληξη για πρώτη φορά μετά πολλά χρόνια,της Κωνσταμονίτου,που απείχε!!Το ρήγμα αρχίζει να διευρύνεται;

    ΑπάντησηΔιαγραφή