Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

4351 - Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Η αγιότητα στον 21ο αιώνα

Μόλις κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο 
το μοναχο Παταπίου Καυσοκαλυβίτου

σιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης
γιότητα στόν 21ο αώνα

Μετά το Παρακλητικο κανόνος πρός τόν γιο

κδοση . Καλύβης γίου κακίου
Σειρά: ρημοπολτες ρ. 10
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ  2014

(...) Διαβάζοντας τίς πολύτιμες ατές μαρτυρίες γιά τόν σιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, ντιλαμβανόμαστε πώς ζωή πολλν πό τούς νθρώπους πού γνώρισαν καί συναναστράφηκαν τόν γιο λλαξε ριζικά, γιατί παρουσία του ταν καταλυτική καί σφράγισε τήν παρξή τους.

     Γι᾿ ατό κι μες, μετά τήν παράθεση νός συνοπτικο διαγράμματος το Βίου του, θά μβαθύνουμε καί θά ναδείξουμε κενα τά θαυ­μα­στά πε­ρι­στα­τι­κά, πού σχε­τί­ζον­ται κυρίως μέ τίς παρχές τς μοναχικς του ζως λλά καί τή φιλάνθρωπη ποιμαντική διακονία του, καί τά ποα μς βοηθον νά ρμηνεύσουμε τήν χαρισματική ατή προσωπικότητα σέ λες της τίς διαστάσεις.
     Στή συνέχεια, καί πό τίς θεόπνευστες διδαχές το γίου Πορφυρίου, θά παραθέσουμε ποστάγματα μις σοφίας καί νός λόγου, πού ζωογονε διαρκς τίς ψυχές μας πό τήν αρα τς γάπης το Θεο.
     Τό κείμενό μας λοκληρώνεται μέ τίς ναπολήσεις το δίου το γίου Πορφυρίου γιά τόν τόπο τς μετανοίας του, τό γιον ρος, καί γιά τό πς γιασμένη ατή μορφή εχε βιώσει τή μοναχική ζωή στά ρημικά λλά ράσμια Καυσοκαλύβια.
    Δημοσιεύουμε τέλος τόν Παρακλητικό Κανόνα, πού συνέταξε κατόπιν παρακλήσεώς μας, ξ γρινίου καλλικέλαδος εροψάλτης Εάγγελος Μποτσέτος, ς νθος ελαβείας πρός τόν γιο. τσι συμβάλουμε ταπεινά στήν κάλυψη τν λειτουργικν ναγκν το ναγνώστη πού θά θελήσει νά πικαλεστε τίς πρεσβεες το γίου Πορφυρίου, διαμορφώνοντας τσι μία μεσότερη σχέση καί κοινωνία μαζί του. Τόν εχαριστομε πολύ, πως εχαριστομε καί λους σοι συνέβαλαν στήν παρούσα κδοση. Εχόμαστε τό ταπεινό μας ατό πόνημα νά ποτελέσει να κόμη φαλτήριο το πιστο ναγνώστη γιά νέες πνευματικές ναβάσεις προσάναμμα πού ποδαυλίζει τήν ψυχή στόν θεο ρωτα.
    ζωή το σίου Πορφυρίου, μέ τήν α­θεν­τι­κό­τητα τς ­πλό­τη­τας καί τή γνη­σι­ό­τητα το ­πα­ρα­χά­ρα­κτου μο­να­χι­κο καί ερατικο του βίου, ­πα­λη­θεύ­ει δι­αρ­κς τό μυ­στή­ριο τς πί­στεως καί ­πι­βε­βαι­ώ­νει τήν πα­ρου­σία το Θεο στόν κό­σμο μας, πι­στο­ποι­ών­τας τή δυ­να­τό­τητα πού ­χουμε λοι ο ν­θρω­ποι γιά κοι­νω­νία μέ τόν Θεό καί με­τοχή στήν α­ω­νι­ό­τητα. τρό­πος καί δρό­μος τς θε­ώ­σεως καί τς σω­τη­ρίας το ν­θρώ­που ε­ναι α­ώ­νιος καί ­σφα­λής. Ε­ναι δρό­μος τν ­γίων...
     νέος γιος τς κκλησίας μας, σιος Πορφύριος, νοιξε στόν καθένα μας μιά νέα προοπτική γιά τό πς νά ζήσουμε σάν χριστιανοί μέσα στόν ταραγμένο καί ποπροσανατολισμένο κόσμο μας. γιος Πορφύριος συμμερίσθηκε τίς χαρές καί τόν πόνο μας, τίς προσδοκίες καί τίς λπίδες μας. Μς δίδαξε μέσα πό τή ζωή του καί τό λόγο του τι ν Χριστ ζωή εναι χαρά, λευθερία, ζωή εναι τό πν, πως μς διαβεβαιώνει διος:
    «ταν βρες τόν Χριστό, σο ρκε, δέ θέλεις τίποτ᾿ λλο, συχάζεις. Γίνεσαι λλος νθρωπος. που πάρχει γάπη στόν Χριστό, ξαφανίζεται μοναξιά. Εσαι ερηνικός, χαρούμενος, γεμάτος. Οτε μελαγχολία, οτε πίεση, οτε γχος, οτε κατήφεια... χεις τήν χάρη καί μπορες λα νά τά ποφέρεις γιά τόν Χριστό. κόμα μπορες νά πάσχεις καί δίκως. ποιος γαπάει τόν Χριστό καί τούς συνανθρώπους του, ατός ζε τήν ζωή... ταν λθει Χριστός στήν καρδιά ζωή λλάζει. Χριστός εναι τό πν. ποιος ζε μέσα του τόν Χριστό, ζε πράγματα για καί ερά. Ζε ν γαλλιάσει... Κυριαρχε Χριστός καί λαχτάρα το νεσπέρου φωτός».
              (πόσπασμα πό τά Προλεγόμενα το συγγραφέα στό νέο βιβλίο)

Κεντρική διάθεση: κδόσεις Σταμούλη, θήνα, τηλ. 210-5238305
π᾿ εθείας στήν Καλύβη το γίου κακίου, τηλ. 23770-23717

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου