Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014

4342 - Τι είπαν οι Αγιορείτες στον Πρωθυπουργό για την εξαθλίωση των Ελλήνων, το μάθημα των Θρησκευτικών, την αργία της Κυριακής, τα μεταλλεία της Χαλκιδικής κ. ά.Ο πρωθυπουργός εκτός από τις κωδωνοκρουσίες, άκουσε και την κριτική των αγιορειτών, με ευγενικό βέβαια τρόπο.
Την ομιλία εκφώνησε ο π. Φώτιος Γρηγοριάτης.
«Εξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ μετά των επιφανών στελεχών της Υμετέρας κυβερνήσεως και των εκλεκτών συνεργατών και συνοδών Υμών, μετά βαθείας συγκινήσεως σας υποδεχόμεθα εκ μέρους όλων των αγιορειτών Πατέρων εις τον Ιερόν Άθωνα, το «Περιβόλι της Παναγίας» μας.
Η σχέσις του Αγίου Όρους μετά της Ελληνικής Πολιτείας είναι εν εκ των πλέον ευαίσθητων και σημαντικωτάτων σημείων της αγιορείτικης πραγματικότητας. Το Ελληνικόν Σύνταγμα αναγνωρίζει εις την χερσόνησον του Άθω αυτοδιοίκητον προνομιακόν καθεστώς υπό την άθικτον κυριαρχίαν του ελληνικού κράτους και την πνευματικήν δικαιοδοσίαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την δε διοίκησιν ασκούν αι είκοσιν Ίεραι Μοναί δια της Ιεράς Κοινότητος, η οποία συνεδριάζει εις αυτήν ακριβώς την αίθουσαν. Σήμερον λοιπόν επί τω επισημοτάτω γεγονότι της επισκέψεως Υμών, η Ιερά Κοινότης συνεκάλεσεν πανηγυρικήν συνεδρίασιν της Έκτακτου Διπλής Ιεράς Συνάξεως, του Σώματος τουτέστιν των αγίων Καθηγουμένων και των Αντιπροσώπων των Ιερών Μονών της Αθωνικής Πολιτείας.

Ιδιαιτέρως μας ενισχύει και εμψυχώνει εις τον μοναχικόν μας αγώνα η αίσθησις της αναγνωρίσεως και υπό της Ελληνικής Πολιτείας της αξίας και της σκοπιμότητας, η μάλλον ειπείν, της αδήριτου ανάγκης συνεχίσεως απρόσκοπτου του αγιορείτικου μοναχικού βίου, ως πνευματικής και υλικής παρακαταθήκης πολιτισμού και αξιών.
Η εκδηλωθείσα επαινετή προσωπική φροντίς Υμών προς επίλυσιν των εκάστοτε υποβληθέντων αγιορείτικων θεμάτων, ερχόμενη ως συνέχεια του έως τούδε εγνωσμένου ειλικρινούς και πηγαίου ενδιαφέροντος και των πρωτοβουλιών Σας υπέρ του Ιερού ημών Τόπου από της εποχής κατά την οποίαν υπηρετήσατε ως Υπουργός των Εξωτερικών, μας συγκινεί βαθύτατα ως εναργής έμπρακτος απόδειξις της ευαισθησίας Σας προς την διάσωσιν της αγιορείτικης κληρονομιάς. Ευαισθησία η οποία ωδήγησεν εις την αποτελεσματικήν συμβολήν Σας εις την προστασίαν της Αγιωνύμου ημών Πολιτείας δια της τακτοποιήσεως κατά τον βέλτιστον δυνατόν τρόπον προσφάτων νομοθετικών ρυθμίσεων, λαμβάνοντες υπ' όψιν το ειδικόν συνταγματικόν καθεστώς του Αγίου Όρους.
Ελπίζομεν και εις την συνέχισιν και ολοκλήρωσιν της ήδη καρποφόρου συνεργασίας μεθ' Υμών, με σκοπόν την πλήρη αναγνώρισιν του ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους εις παρόμοια θέματα.
Ο αθωνικός μοναχισμός σήμερον, εις το πρόσωπον Υμών, αποτίει ευγνωμοσύνην και τιμήν εις τον κάθε Έλληνα Πρωθυπουργόν, σύγχρονον και παλαιότερον, ο οποίος έκυψε με προσοχήν, αγάπην και στοργήν εις τον πολύτιμον και ευαίσθητον τούτον χώρον και έδωσε την δυνατότητα της μέχρι σήμερον προστασίας του, αλλά και την προοπτικήν της περαιτέρω αναπτύξεως της».

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν διάφορα θέματα, τα όποια απασχολούν την αγιορείτικη πολιτεία, όπως η συμπερίληψη του Αγίου Όρους στο επί θύραις Πρόγραμμα «Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης» (ΣΕΣ), το θέμα της φυσιογνωμίας του Κε.Δ.Α.Κ., το ακανθώδες πρόβλημα της Ι. Μονής Εσφιγμενου, η πλημμελής επάνδρωση των Σωμάτων Ασφαλείας και ειδικότερα του Τελωνείου Δάφνης, η συνέχιση της λειτουργίας της ιστορικής Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, η εκκρεμότητα προς ψήφιση ορισμένων σημαντικών για τον Ιερό Τόπο Κανονιστικών Διατάξεων.

Και κατέληξαν: «Εξοχώτατε κύριε Πρόεδρε,
Θα ήτο παράλειψις ημών, εάν δεν ανεφέραμεν ενταύθα τας κραυγάς απογνώσεως των πολιτών της πατρίδος ημών, αι οποίαι φθάνουν έως του τόπου τούτου της ασκήσεως και προσευχής μέσω των πολυαρίθμων προσκυνητών, οι όποιοι φιλοξενούνται μετά ιδιαιτέρας αγάπης εις όλα τα σκηνώματα του Αγίου Όρους.
Παρακαλούμεν όπως εγκύψητε, Υμείς προσωπικώς καθώς και τα έντιμα μέλη της Κυβερνήσεως Υμών, μετά ιδιαιτέρας φροντίδας και ευαισθησίας εις τα οικονομικά προβλήματα των πολιτών, προκρίνοντες τα πρόσωπα, ως εικόνας Θεού, και ουχί τους αριθμούς και τας έξωθεν επιβολάς.
Ωσαύτως παρακαλούμεν όπως μετά παρόμοιας ευαισθησίας και στοργής φροντίσητε προσωπικώς δια το πρόβλημα των περιοίκων του Αγίου Όρους πολιτών, το όποιον προκαλεί διχασμούς και μεγάλας εντάσεις εις την τοπικήν προ του Αγίου Όρους κοινωνίαν.
Εν τέλει, έχοντες την βεβαιότητα δια τον σεβασμόν Υμών προς την Ορθόδοξον Παράδοσιν του λάου της πατρίδος ημών, παρακαλούμεν όπως φροντίσητε ιδιαιτέρως δια την διαφύλαξιν ταύτης εις τους παρόντας χαλεπούς χρόνους, μη ενδίδοντες εις αλλότριας φωνάς και πιέσεις, οπόθεν και αν προέρχωνται. Ενδεικτικώς αναφέρομεν ώρισμένα θέματα, δια τίνα εκ των οποίων ανεφέρθη ιδιαιτέρως η καθ' ημάς Ι. Κοινότης, ως η επιχειρούμενη κατάργησις της αργίας της Κυριακής, η σχεδιαζόμενη μετατροπή του ιδιαιτέρας αξίας δια την Ελληνορθόδοξον Παράδοσι του μαθήματος των θρησκευτικών εις γνωσιολογικόν - θρησκειολογικόν, η σχεδιαζόμενη κατάργησις της αργίας των Τριών Ιεραρχών και άλλα παρόμοια.
Κατακλείοντες τον παρόντα χαιρετισμόν, ευχόμεθα εγκαρδίως όπως η Υπεραγία Θεοτόκος, η έφορος του Ιερού ημών Τόπου Σας διαφυλάττη και ενδυναμώνη εις την διακυβέρνησιν της Πατρίδος μας και η προσκυνηματική αύτη επίσκεψις με την ευλογίαν Αυτής να παραμείνη αλησμόνητος ανάμνησις και φωτεινός σηματοδότης εις το επίλοιπον τόσον του πολιτικού όσον και του ιδιωτικού Σας βίου, Σας αναμένομεν δε και πάλιν ενταύθα οπότε αι συνθήκαι το επιτρέψουν, δια μακροτέραν ελπίζομεν διαμονήν.
Ως ευ παρέστητε κύριε Πρόεδρε»!

5 σχόλια:

 1. Ανώνυμος18/2/14, 12:16 μ.μ.

  ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΜΙΛΟΎΣΑΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΝΌΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΑΝ:<> ΕΣΤΩ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΩΝ ΗΛΩΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος18/2/14, 2:23 μ.μ.

  Δίπλα στην μικρή, άνευρη και «για τα μάτια» αναφορά της προσφωνήσεως τους π. Φωτίου για τους δοκιμαζόμενους Έλληνες, θα έπρεπε να παραθέσετε και την προκλητική προσφώνηση του Ηγουμένου της Σιμωνόπετρας π. Ελισαίου http://www.romfea.gr/epikairotita/22407-2014-02-16-15-38-58 . Τα πράγματα είναι απλά: Οι αγιορείτες πρόσφατα κατόρθωσαν το μεγάλο ποθούμενο, δηλ. την απαλλαγή από την φορολόγηση των εκτός Αγίου Όρους ακινήτων τους. Κατά το «κράτα με να σε κρατώ» και «δώσε μου για να σου δώσω» επεφύλαξαν, ως αντίδωρο, στον Σαμαρά λαμπρή υποδοχή, τουλάχιστον ως σωτήρα του Έθνους, σκανδαλίζοντας τους χειμαζομένους πολίτες που υποφέρουν από τις καταστροφικές πολιτικές του και συμμετέχοντας στα μικροπολιτικά - προεκλογικά παιχνιδάκια του. Αυτά στο δικό τους παράλληλο σύμπαν, στην δική τους πραγματικότητα. Στον αληθινό κόσμο οι Έλληνες ματώνουν καθημερινά και η χώρα καταστρέφεται, οικονομικά, πνευματικά, εθνικά. Ο δικός τους κόσμος όμως ευημερεί και διευρύνεται προς το …συμφερότερον. Στα πλαίσια του γενικώτερου ανοίγματος προς την «τσαρική» Ρωσία του Πούτιν, του Κύριλλου και του Ιλαρίωνα, θα ταξιδέψει και το «Άξιον Εστί» στη Ρωσία, για προφανείς λόγους, εκτός και εάν πιστεύετε ότι θα ταξιδέψει προς ευλογία και ενίσχυση του «ευσεβούς Ρωσικού λαού». Σε αυτόν τον επικίνδυνο εναγκαλισμό των αγιορειτών με τους Ρώσους θαυμάζω την «κοντή» τους μνήμη. Ούτε αιώνας δεν έχει περάσει από την Ρωσική κυριαρχία στον Άθωνα, και από ότι φαίνεται οι αγιορείτες επιθυμούν την επανάληψη της ιστορίας. Ελπίζω να διαψευσθώ αλλά ας μην εκπλαγούμε εάν κάποια στιγμή «αλλάξει χέρια» το «Σεράϊ»…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος18/2/14, 3:38 μ.μ.

   Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

   Διαγραφή
 3. Ανώνυμος18/2/14, 3:23 μ.μ.

  Ανώνυμε 2,23 τι θες να μας πείς τώρα?Ότι τα παιδιά της ΠΑΝΑΓΙΑΣ είναι κι αυτοι διαπλεκόμενοι με συμφέροντα?Ματώνουν οι έλληνες ενώ οι μοναχοι περνάν ζωή και κότα εεε?ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΣΟΥ...ΑΣΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕ ΥΣΤΕΡΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΣΟΥ......ΕΑΝ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΚΑΤΙ ΑΥΤΟ!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος18/2/14, 8:35 μ.μ.

  Παιδιά της Παναγίας είμαστε όλοι, και οι του κόσμου και οι του Άθωνος. Και εάν κάποιοι στον κόσμο δεν τιμούν αυτήν τους την ιδιότητα, το ίδιο συμβαίνει ομοίως και στο Άγιον Όρος. Και όση αγιότητα ή αμαρτωλότητα μπορεί να συναντήσει κανείς στο ΄Αγιον Όρος, ομοίως μπορεί να συναντήσει και στον κόσμο. Τώρα εάν ορισμένοι επιθυμούν να ζουν με μύθους και «παραδείσιες» καταστάσεις, εάν αυτό τους βολεύει ή τους αναπαύει, είναι δικαίωμά τους. Το Άγιον Όρος αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο για την Εκκλησία και τον Ελληνισμό, μία κοινή κληρονομιά, οπότε ανάλογες του μεγέθους του οφείλουν να είναι οι απαιτήσεις και η κριτική που ασκείται στους ενοικούντες διαχειριστές του. (Ανώνυμος 2:23).

  ΑπάντησηΔιαγραφή