Κυριακή 20 Μαΐου 2012

1295 - Δωρεά στην Αθωνιάδα Σχολή


Τον Ιανουάριο του 1809 οι επίτροποι της κληρονομιάς του αποθανόντος Ζώη Καπλάνη καταθέτουν στο ρωσικό θησαυροφυλάκιο 5.000 ρούβλια με τόκο 5%. Με το ποσό των τόκων θα πληρώνονται οι διδάσκαλοι της Αθωνιάδος Σχολής στις Καρυές, όταν αυτή ανοίξει.

κλικ στις φωτογραφίες για μεγέθυνση

Ο Γεράσιμος Σμυρνάκης στο βιβλίο του ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, σελ. 167, αναφέρει:
Τη 21η Ιανουαρίου του 1809 οι δυνάμει διαθήκης του αποθανόντος εν Νίζνη της μικράς Ρωσσίας Έλληνος Ζώη Καπλάνη διορισθέντες επίτροποι και εκτελεσταί, ο του Κολλεγίου Ασσέσωρ Μωυσής Δημητρίου Κρης και ο εν Νίζνη Έλλην Θεόδωρος Μετσοβίτης, κατέθεντο εν τω εν Μόσχα εξασφαλιστικώ καλουμένω Θησαυροφυλακείω ή Αποταμιευτηρίω κατά το εν αυτή 8ον άρθρον πεντακισχίλια ρούβλια εις χαρτονομίσματα προς χρήσιν αιώνιον επί τόκω 5% και επί τω όρω, όπως από της 5ης Δεκεμβρίου του 1809 χορηγώνται 350 ρούβλια προς όφελος της εν τω όρει Άθω Ελληνικής Σχολής και βοήθειαν των εν αυτή διδασκόντων και διδασκομένων. Επειδή δε η Σχολή αύτη άχρι της 3ης Νοεμβρίου 1813 δεν είχε λειτουργήση, οι ρηθέντες επίτροποι απεφάνθησαν, όπως προστίθενται οι τόκοι τω κεφαλαίω άχρι του ανοίγματος αυτής.
Και στη σελ. 191:
Τω 1845 Ιουνίου 1η εξεδόθη παρά του εν Μόσχα ταμιευτηρίου έγγραφον καθορίζον το δια την εν αγίω Όρει Αθωνιάδα σχολήν συγκροτηθέν χρηματικόν κεφάλαιον, όπερ, ως ελέχθη, ο αείμνηστος Ζώης Καπλάνης κατέθηκεν εν αυτή τη 21η Ιανουαρίου του 1809 υπέρ αυτής. Το ανωτέρω κεφάλαιον συν τοις επιτοκίοις αυτού προς 4% ανήλθεν από της ρηθείσης καταθέσεως αυτού εις 5818 αργυρών ρουβλίων και 75 καπικίων. Περατωθείσης δε της Σχολής τη 15η Απριλίου του 1844 δια συνεισφοράς και επιστασίας απασών των εν αγίω Όρει ιερών Μονών ήρξατο κατά την ιεράν απόφασιν του διαθέτου χορηγούμενος τη ιερά Κοινότητι ο τόκος αυτών τη 1η Ιουνίου 1845, ήτοι καθ ον χρόνον ήρχισε και η εν Καρυαίς Αθωνιάς Σχολή να λειτουργή.

(Οι φωτογραφίες είναι από την ιστoσελίδα της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου