Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

962 - Το 'Αγιον 'Ορος και η Επανάσταση του 1821 (5)


Τα καΐκια των Μονών μετέφεραν τα κανόνια
Τα καΐκια των αγιορειτικών μονών μετέφεραν τα κανόνια για τον Αγώνα, όπως μαρτυράει το παρακάτω ιεροκοινοτικό έγγραφο της 18 Ιουνίου 1821, που υπογράφουν οι Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των 20 αθωνικών μονών και απευθύνεται στους Επίτροπους της μονής της Μεγίστης Λαύρας.
«Εκ του προς ημάς γράμματος του πανευγεστάτου άρχοντος κ. Εμμανουήλ Παπά πληροφορούμενοι την αναγκαίαν και άφευκτον μετακόμισιν των τοπίων εις το Μολυβόπυργον κατά τον Πολύγυρον, παρακαλούμεν να μετακομισθώσιν αυτά από της των Ιβήρων και να βαλθώσι μέσα εις το καΐκι του ιερού υμών Μοναστηρίου, το οποίον θέλει πορευθεί εις Κασσάνδραν, καθώς επληροφορήθημεν, δια να τα ευγάλη εκείσε εις τον Μολυβόπυργον κατά τον Πολύγυρον, και ανίσως τα κανόνια μέχρι τούδε δεν εφέρθησαν αυτού, αμέσως ήδη εγράψαμεν εις την Ιεράν Μονήν την Ιβήρων δια να φέρωσιν εις το ιερόν υμών Μοναστήριον. Λοιπόν παρακαλούμεν να τα δεχθήτε και να κάμετε κατά το γράμμα της πανευγενείας του, προς τον οποίον ιδίως γράφομεν περί της αποστολής των κανονίων. Και λοιπόν κατά την επιγραφήν την προς ευγένειάν του θέλετε τα στείλη, τα κανόνια, ομού και το ραβάσιον. Και αυτά μεν επί του παρόντος, τα δε έτη υμών είησαν ότι πλείστα και πανευφρόσυνα».


 Στην «Περιήγηση Ιστορική» (1848) ο Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός, που βρισκόταν το 1821 στο Όρος, αναφέρει ότι η Ιερά Κοινότητα τον πρόσταξε να φτιάξει πυρίτιδα. Έχει πολύ ενδιαφέρον η σχετική αναφορά του.
«Τότε η Κοινότης του Αγίου Όρους με προστάζει να κάμωμεν πυρίτιδα κόνιν, κατά την ερμηνείαν της φαρμακοποιΐας μου, πλην του νίτρου και του θείου ηγωνιζόμεθα να κατασκευάσωμεν κανόνια ξύλινα, με στεφάνια σιδηρά, πλην και αυτό δεν επροφθάσαμεν, τότε κοινή ψήφω των μοναστηρίων, πέμπομαι από μέρους της Λαύρας, ομού με άλλους τρεις πατέρας, από το Βατοπέδιον και Ιβήρων, ώστε απελθόντες εις Σκόπελον, Ύδραν και Πέτσαν, να στείλωμεν πλοία βοηθητικά εις το Όρος, ελθόντες δε εις Σκόπελον νήσον, με συμβουλάς και απειλάς εστείλαμεν τρία πλοία πολεμικά, άτινα πλησιάζοντα από το εν και το άλλο μέρος του ισθμού, ημπόδιζον τους Τούρκους δια να μη εμβαίνουσιν εις το Όρος, καθώς και έγινε, δια τρεις μήνας, έως ου έφυγον εκείθεν ...».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου