Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

9917 - Η Σιμωνόπετρα υπέρ της Βασιλικής Αεροπορίας, 80 χρόνια πριν!

Εις τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως [Ιωάννην Μεταξάν] απεστάλη υπό της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Ορους το ποσόν των πεντήκοντα χιλιάδων υπέρ της βασιλικής μας αεροπορίας.
Ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως απήντησεν διά της εξής επιστολής:
«Πανοσιολογιώτατε ηγούμενε, έλαβα μετά χαράς και συγκινήσεως την απόδειξιν της Εθνικής Τραπέζης, υποκαταστή-ματος Καρυών, εξ ης εμφαίνεται η υπό της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας κατάθεσις υπέρ της βασιλικής αεροπορίας δραχμών 50.000. Συγχαίρω υμάς και τους εν τω υφ’ υμάς Κοινοβίω διαβιούντας διά το πατριωτικόν υμών φρόνημα και σας ευχαριστώ θερμώς διά την κατά τοιούτον περιφανή τρόπον εκδηλουμένην πίστιν υμών προς εμέ και το έργον μου. Μετά των δεουσών προσρήσεων, Ι. Μεταξάς».

ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ http://www.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου