Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013

3623 - Ο Πύργος του Καβαλλάρη (Μιλούτιν)... Εν τω μέσω της από του νεωρίου (αρσανά) της Μονής αγούσης υφίσταται υψηλότατος αρχαίος πύργος, ύψους μέτρων 45, καλούμενος εν εγγράφω της Μονής Εσφιγμένου «πύργος του Καβαλλάρη», μετά πολλών αμυντικών επάλξεων και παλαιού ναϊδίου, τιμωμένου επί τη μνήμη της θείας Μεταμορφώσεως, εν τω ανωτάτω έκτω ορόφω, εις ον ανάγει ελικοειδώς λιθόκτιστος κλίμαξ εξ 100 ως έγγιστα βαθμίδων. Του ναϊδίου δε τούτου σώζονται ήδη μόνον ο Νιπτήρ και αι κόγχαι της αγίας Τραπέζης και Προσκομιδής.

Εν τω μετά του πύργου δε προσηρτημένω οικήματι κατοικούσιν ήδη εργάται της Μονής.

Φαίνεται δ' ημίν ότι η θάλασσα εξικνείτο το πάλαι μέχρι του πύργου, μικρόν δε κατά μικρόν απεσύρθη ένεκεν των υπό του κατερχομένου χειμάρρου προσχώσεων.


Ο μνημονευθείς πύργος εκτίσθη υπό του Σέρβου βασιλέως Στεφάνου Ουρώς Β΄ του Μιλουτίνου τω 1302. Από του ανωτάτου δε σημείου της στέγης αυτού δεν είναι ορατή η Μονή ένεκα των προσκειμένων λοφοσειρών. Ώστε το αδόμενον ότι η σύζυγος του Δουσάν Ελένη ανήγειρε τον πύργον τούτον και ανήλθεν επί της στέγης αυτού, ίνα ίδη την Μονήν δεν είναι αληθές ...

Κείμενο: Γερ. Σμυρνάκη ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (1903), σελ. 497

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου