Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013

3537 - Την Παγκόσμιον Δόξαν, ψάλλουν Δοχειαρίτες πατέρες

«Τήν παγκόσμιον δόξαν,
τήν ἐξ ἀνθρώπων σπαρεῖσαν,
καί τόν Δεσπότην τεκοῦσαν,
τήν ἐπουράνιον πύλην,
ὑμνήσωμεν Μαρίαν τήν Παρθένον,
τῶν Ἀσωμάτων τό ἆσμα,
καί τῶν πιστῶν τό ἐγκαλλώπισμα·
αὕτη γάρ ἀνεδείχθη οὐρανός
καί ναός τῆς Θεότητος·
αὕτη τό μεσότειχον
τῆς ἔχθρας καθελοῦσα,
εἰρήνην ἀντεισῆξε,
καί τό βασίλειον ἠνέῳξε.
Ταύτην ον κατέχοντες,
τ
ς πίστεως τήν γκυραν,
πέρμαχον χομεν,
τόν
ξ ατς τεχθέντα Κύριον.
Θαρσείτω, τοίνυν,
θαρσείτω λαός το
Θεο·
καί γάρ α
τός
πολεμήσει τούς
χθρούς
ς παντοδύναμος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου