Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012

827 - Ο εορτασμός της Χιλιετούς πορείας του Κοινοβιακού Μοναστηριακού πολιτεύματος στο Άγιο Όρος (ΙΙΙ)


Προηγούμενα (Ι), (ΙΙ)


Από το Βιβλίο ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ,
του Σιμωνοπετρίτη Μοναχού Ανδρέα,
τ. Γραμματέα της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου ΌρουςΒ΄.  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Την 9η Μαρτίου 1963 (απόγευμα Σαββάτου) Β΄ εβδομάδας των Νηστειών, μετέβησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Εορτασμού, και από το Άγιο Όρος Επιτροπή Αντιπροσώπων της Ιεράς Κοινότητας, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου σοφού, Ιεράρχου και Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμονος Παπαγεωργίου, με παρουσία και συμμετοχή είκοσι Μητροπολιτών, στον πανηγυρίζοντα ιερό Μητροπολιτικό Ναό «του εν Αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου του Παλαμά του και Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης χρηματίσαντος, όστις είναι το καύχημα των Αγιορειτών», όπου εψάλη μέγας Εσπερινός, μετά τον οποίο εκήρυξε εγκωμιαστικό λόγο υπέρ του Αγιορειτικού Μοναχισμού, ο Ιεροκήρυκας κ. Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, ο δε Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων Παπαγεωργίου, στο τέλος του λόγου, επέδωσε στην Αγιορειτική Αντιπροσωπεία ενεπίγραφη αργυρή αναμνηστική πλάκα με το ακόλουθο κείμενο:

«Εις Δόξαν Θεού
Η Αποστολική των Θεσσαλονικέων Εκκλησία, δεσμώ ιερωτάτω μετά του Αγίου Όρους συνδεομένη, πολλώ ένεκα και δη ως ενδόξως εν Χριστώ ποιμανθείσα υπό του μεγάλου Αγιορείτου Πατρός Αγίου Αρχιεπισκόπου
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
Αγαλλομένη και συνεορτάζουσα χαρά μεγάλη επί τω ευσήμω Πανορθοδόξω εορτασμώ της Χιλιετηρίδος το Αγίου Όρους, προσφέρει τω Αγίω Άθω Όρει εις ανάμνησιν αγαθήν και σημείον ιερόν εις το διηνεκές συνδέσμου, τον γραπτόν τούτον εν Χριστώ χαιρετισμόν, δια χειρός Αγιορείτου Επισκόπου αυτής, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Έτει σωτηρίω 1963, Μαρτίου δεκάτη, Κυριακή Β΄ των Νηστιών, εορτή του Αγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ».

Μετά το τέλος του Εσπερινού στην αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο Δήμος Θεσσαλονικέων δεξιώθηκε την Αγιορειτική Αντιπροσωπεία προς την οποία, ενώπιον των επισήμων και λοιπών προσκεκλημένων, επέδωσε ενεπίγραφη αναμνηστική αργυρή πλάκα με το εξής κείμενο:
«Θεσσαλονικέων ο Δήμος, από δόγματος ομοθύμου τη Ιερά Κοινότητι του Αγιωνύμου Όρους, ευλαβεί προσφορά τιμήν προσιέναι έγνω χιλιοστήν αμφιετηρίδα άγουσαν και τήδε τη ενεπιγράφω πλακί τούτο δηλώσαι, έτει σωτηρίω 1963 Μαρτίου μηνός δεκάτη. Δημαρχούντος Ιωαν. Παπαηλιάκη-Προεδρεύοντος Δημοτικού Συμβουλίου Ευαγγέλου Καναβού».
Με την ευκαιρία η Διοίκηση της Εταιρείας υπογράμμισε την προσήλωση του λαού της Βορ. Ελλάδος εις το θρησκευτικόν Ορθόδοξον ιδεώδες. Ο δε εντιμότατος Δήμαρχος κ. Ιωάννης Παπαηλιάκης ηυχήθη εις το Άγιον Όρος και δευτέραν λαμπράν και ένδοξον χιλιετηρίδα.
Την επομένη, Κυριακή Γρηγορίου του Παλαμά, τελέστηκε στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, πανηγυρική Αρχιερατική Συλλειτουργία, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμονος, Αντιπροέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Χιλιετηρίδος, συλλειτουργούντων 20 Μητροπολιτών, ανάμεσα στους οποίους και ο Μιλητουπόλεως, και Σχολάρχης της Αθωνιάδος κ. Ναθαναήλ, με παρουσία Κλιμακίου της Κυβερνήσεως και όλων των επισήμων.
Ο εορτασσμός αυτός απετέλεσε σπάνιο φαινόμενο λαμπρότητας και θρησκευτικής έξαρσης. Τον πανηγυρικόν, πράγματι εμπνευσμένον λόγον, εκήρυξε ο Καθηγητής της Θεολογοκής Σχολής Αθηνών κ. Παναγιώτης Τρεμπέλας. Μετά την θεία Λειτουργία, ελιτανεύθη στους κεντρικότερους δρόμους της πόλης το ιερό Λείψανο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, καθώς και οι ιερές εικόνες των προστατών των είκοσι Ιερών Μονών του Άθω.
Την 6η μ.μ. στην μεγάλη αίθουσα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η Πρυτανεία αυτού και η Θεολογική Σχολή δεξιώθηκαν επισήμως την Αγιορειτική Αντιπροσωπεία και επέδωκαν σ' αυτήν ενεπίγραφη αργυρή πλάκα με το εξής κείμενο:
«Θεία Χάριτι
Επειδή το ανέκαθεν οι του Αγιωνύμου Όρους Άθω πολίται εν τω μονήρει βίω την αρετήν ασκούντες και την προς Θεόν κοινωνίαν δι' ησυχίας και προσευχής διώκοντες διετέλεσαν, νυν δε την ευτυχή πλήρωσιν χιλίων ενιαυτών, από της υπ' Αθανασίου της Μεγίστης Λαύρας θεμελιώσεως πανηγυρίζουσιν  Έ δ ο ξ ε  τω Πρυτάνει και τη Συγκλήτω του εν Θεσσαλονίκη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου επαινέσαι την Ιεράν του Όρους Κοινότητα, διότι τας παραδόσεις της του Χριστού Εκκλησίας γνησίως ετήρησε και τα ιερά Κειμήλια της των Πιστών ευσεβείας δια παντός του χρόνου ευλαβώς διεφύλαξε, επιτρέψαι δ' ανδρί μεν των της Συγκλήτου τας τιμάς επί τη εορτή, από του βήματος της μεγάλης αιθούσης ανειπείν, τη δε των Θεολόγων Σχολή τόμον αινέσιμον δημοσιεύσαι καπί τούτοις εύξασθαι τω Θεώ αεί το Όρος σκέπειν, αιτήσαι δε παρά των Μοναστών εν ταις αυτών ευχαίς τω Κυρίω περί ημών εντυγχάνειν.
Εγένετο εν Θεσσαλονίκη μηνός Μαρτίου Ι'  έτους σωτηρίου 1963.
Ο Πρύτανις Νικόλαος Π. Ανδριώτης».
Επίσης επιδόθηκε και μεμβράνη, στην οποία εκφράζεται ο σεβασμός του Πανεπιστημίου και της Θεολογικής Σχολής προς το εορτάζον Αγιώνυμο Όρος και στη συνέχεια ο Καθηγητής της Πατρολογίας κ. Χρήστου εξεφώνησε προσήκοντα λόγο.
Την 8η μ.μ. της ίδιας ημέρας η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, σε μεγάλη συγκέντρωση, δεξιώθηκε την Αγιορειτική Αντιπροσωπεία. Μετά δε από τον εκφωνηθέντα πανηγυρικό λόγο, από τον Καθηγητή κ. Στίλπωνα Κυριακίδη, αυτός, ως πρόεδρος, επέδωκε αργυρή ενεπίγραφη αναμνηστική πλάκα, με τα εξής λόγια:
«Ευδοκία Θεού
Η κατά Θεσσαλονίκην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών γεραίρουσα την του Αγιωνύμου Όρους Χιλιετηρίδα, έγνω από δόγματος ομοθύμου των Αρχόντων αυτής ευλαβώς τιμήν προσιέναι και την αγαλλίασιν αυτής δηλώσαι τη εορτή αγούση Ι. Κοινότητι και την δε ενεπίγραφον πλάκα αφιερώσαι και εγχειρίσαι τοις οσιωτάτοις Πατράσι. Έτει σωτηρίω 1963 εν τη Μαρτίου μηνός Πανηγύρει».
Η ίδια Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών προκήρυξε βραβείο -χορηγία της Επιτροπής Εορτασμού- για τη συγγραφή μονογραφίας «Η επίδρασις του Αγίου Όρους επί της διαμορφώσεως του βίου των Βαλκανικών λαών».
Έτσι έληξε ο εορτασμός της Χιλιετηρίδος στη Θεσσαλονίκη.

συνεχίζεται...
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου