Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016

9101 - Λεηλασίες του Αγίου Όρους κατά τον εμφύλιο

Επιστολή την οποία απέστειλε στο περιοδικό «Αγιορειτική Βιβλιοθήκη» 
ο Φιλοθεΐτης Μοναχός Σάββας και δημοσιεύθηκε στο τεύχ. 149-151 
του Ιανουαρίου-Μαρτίου 1949, σελ. 63-64.  
Κατά τας αρχάς Οκτωβρίου συμμορία πολυμελής έως 400, έχοντες μεθ’ εαυτών και γυναίκας συμμορίτισσας εισέβαλον εις άγιον Όρος φέροντες συνάμα μεθ’ εαυτών πάμπολλα φορτηγά ζώα, διαρπάσαντες δε και εξ αγίου Όρους πολλά διεχύθησαν εις διαρπαγήν. Επικρατήσαντες επί 36 ώρας από της ι. Μονής Βατοπαιδίου έως την Μορφωνού ελήστευσαν κατ’ αρχάς όλα τα παντοπωλεία των Καρυών. Επί εξ ώρας προς τρομοκράτησιν επυροβόλουν το διοικητήριον και την αστυνομίαν. Η δε μικρά δύναμις χωροφυλάκων αντεστάθη γενναιότατα φονεύσασα 2 συμμορίτας και τραυματίσασα πολλούς εξ αυτών, οίτινες ορμήσαντες επειράθησαν να πυρπολήσουν το Διοικητήριον χύνοντες πετρέλαιον, ίνα συλλάβωσιν τον διοικητήν, αλλά διασκορπισθέντες έφυγον άπρακτοι πυροβοληθέντες υπό των χωροφυλάκων.

Εντός των Καρυών εφόρτωσαν περίπου 30 ζώα υλικόν εκ διαφόρων ειδών, άλευρα, έλαια, βακαλάον, πανικά, υποδήματα (όσα ευρέθησαν εντός υποδηματοποιείου) και άλλα τρόφιμα φαγώσιμα, άτινα υπό της βίας της φυγής διεσκορπίζοντο εντός του δημοσίου δρόμου! Συγχρόνως μερίς της συμμορίας επειράθη ίνα εισέλθη εις την ι. Μονήν του Βατοπαιδίου αλλ’ απεκρούσθη υπό των ολίγων χωροφυλάκων, και ως εκ τούτου διαχυθέντες εις τα βατοπαιδινά κελλία εγύμνωσαν ταύτα αφαιρέσαντες ότι ηδυνήθησαν, έλαια, άλευρα, όσπρια, ιματισμόν, υποδήματα κ.λ.π. Είναι απερίγραπτος η λεηλασία των κελλίων τούτων.
Οσαύτος την νύκτα εισήλθεν ετέρα μερίς συμμοριτών εις την ι. Μ. των Ιβήρων δια κλίμακος και αφήρεσαν εκ του ταμείου αυτής όσα χρήματα εύρον, έως δυο εκατομμύρια δραχμάς. Εκ δε του εμπόρου Θεοχαρίδου εφόρτωσαν από την αποθήκην του πάμπολλα είδη τροφίμων, απήγαγον δε και πολλούς νέους λαϊκούς.
Άλλη μερίς ταυτοχρόνως έφθασεν εις την σκάλαν της Μορφωνούς όπου εφόρτωσαν πολλά φορτία τρόφιμα, διαρπάσαντες και όσα ζώα εύρον∙ απήγαγον δε και πολλούς νέους λαϊκούς. Εφόρτωσαν εν όλω εκ Καρυών, βατοπαιδινών κελλίων, Ιβήρων και Μορφωνούς έως 100 ζώα.
***
Εις το τέλος του αυτού μηνός Οκτωβρίου συμμορία αποτελουμένη από 50 περίπου άτομα εισήλθεν εις την ι. Μονήν του Καρακάλλου και έλαβεν 7 ζώα άτινα εφόρτωσαν άλευρα, έλαια, όσπρια και άλλα τρόφιμα και δυο ζώα αγωγιατών. Η αυτή συμμορία διελθούσα κατά ημίσειαν ώραν της νυκτός εκ της ι. Μονής Φιλοθέου έλαβεν εξ αυτής ένα ίππον, δυο ημιόνους αγωγιατών, 40 οκάδας φασόλια, δυο δοχεία με έλαιον, αφήρεσαν δε και από ένα μοναχόν τα υποδήματά του.
***
Αρχάς Νοεμβρίου δια δευτέραν φοράν συμμορία τριακονταμελής εισελθούσα εις την ι. Μονήν Εσφιγμένου έλαβε τρία ζώα εξ αυτής, άτινα εφόρτωσεν άλευρα και άλλα τρόφιμα.
***
Πρώτη Δεκεμβρίου κατά τα μεσάνυχτα δεκαμελής συμμορία εισήλθεν εις το κελλίον Πατερίτσα άνωθεν των Καρυών και ληστεύσασα εφόρτωσε 13 φορτία διάφορα είδη άλευρα, έλαια, δέρματα κ.λ.π. γυμνώσασα παντάπασι το κελλίον.
Σάββας μοναχός Φιλοθεΐτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου