Κυριακή 21 Αυγούστου 2016

8900 - Η παγκοσμιοποίηση της αγάπης του Χριστού, κατά τον Άγιο Σιλουανό και τον Γέροντα Σωφρόνιο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ὁ Ἅγιος Σιλουανός καί ὁ Γέροντας Σωφρό­νιος μιλοῦν πολύ στά συγγράμματά τους γιά τήν ἀγάπη. Εἶναι κυρίως κήρυκες τῆς ἀγάπης στόν κόσμο μας. Ὁ Ἅγιος Σιλουανός βίωσε ὅλο τό πλάτος, τό βάθος καί τό ὕψος τῆς ἀγάπης. Τά κατέγραψε καί τά παρέδωσε στόν Γέροντα Σωφρόνιο. Στή συνέχεια ὁ Γέροντας Σωφρόνιος ἀνέλυσε καί ἐπεξέτεινε αὐτή τή διδασκαλία καί τήν παρέδωσε στόν κόσμο. Οἱ δύο Γέροντες ταυτίζονται στήν διδασκαλία τῆς ἀγάπης. Δέν μπορεῖς νά ξεχωρίσεις ἀπόλυτα ποιό εἶναι τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ καί ποιό εἶναι τοῦ Γέροντος Σωφρονίου. Γι’ αὐτό τό λόγο καί στίς σελίδες ἀγάπης πού ἀκολουθοῦν συνδυάζεται ἡ διδασκαλία καί τῶν δύο. Ὁ Ἅγιος Σιλουανός εἶναι περισσότερο ἐμ­πειρικός, βιωματικός καί αὐτό καταγράφει. Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος εἶναι περισσότερο θεολογικός καί αὐτό ἐκφράζει. Δέν ἔχουν εἰδικά κεφάλαια περί ἀγάπης. Ὅμως σ’ ὅλα τά θέματα πού καταπιάνονται ἀνα­φέρονται καί στήν ἀγάπη.

Ὅλα τά θεολογικά, πνευματικά καί πρακτικά ζητήματα συμπλέ­κονται, σχετίζονται καί διαποτίζονται ἀπό τήν ἀγάπη. Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ἔχει ἐκφράσει τή διδα­σκαλία του, ὅπως μᾶς τήν ἔχει παραδώσει ὁ Γέροντας Σωφρόνιος στό βιβλίο του «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ». Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος ἐκφράζει τή διδασκα­λία του μέσα ἀπό τά βιβλία, πού ἔχουν μέχρι σήμερα κυκλοφορήσει ἀπό τήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ.
Στό βιβλίο αὐτό συγκεντρώθηκαν πρῶτα τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ καί τοῦ Γέροντος Σωφρονίου, ὅπου μιλοῦσαν γιά τήν ἀγάπη. Στή συνέχεια ἔγινε σύνθεση τῶν κειμένων καί κατά­ταξη κατά θέματα. Δέν ἦταν εὔκολη ἐργασία αὐτή. Ἔγινε προσπάθεια ἁρμονικῆς συσχέτισης καί παράθεσης τῶν κειμένων. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι θαυμαστό. Ἀποκα­λύπτεται μιά μοναδική διδασκαλία γιά τήν ἀγάπη, πού πλουτίζει τόν κόσμο μας καί δοξάζει τήν Ὀρθοδοξία μας. Αὐτή τήν ἀγάπη διακονεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκ­κλησία μας καί ἀγωνίζεται νά τήν κάνει παγκό­σμια, στό πεῖσμα τῶν ἀντιθέων δυνάμεων πού ἀγωνίζονται γιά τήν ἐπικράτηση μιᾶς παγκόσμιας σκλαβιᾶς, μίσους καί κακίας.
Ὁ Ἅγιος Σιλουανός καί ὁ Γέροντας Σωφρόνιος εἶναι Ἅγιοι τῆς ἀγάπης. Ἔζησαν τήν ἀγάπη. Μίλησαν γιά τήν ἀγάπη. Οὐσιαστικά ἐξέφρασαν αὐτό πού δίδαξε ὁ Σωτήρας Χριστός. Μετέφεραν στούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας τήν ἐμπειρία τῆς ἀγάπης τῆς Ἐκκλη­σίας. Μετέφεραν τήν δική τους ἐμπειρία μέ πολύ πειστικό τρόπο. Αὐτός ὁ πειστικός τρόπος μᾶς ἔκανε ἐντύ­πωση καί ἀποφασίσαμε νά τόν μεταφέρουμε στούς ἀδελφούς, πού ἀγωνίζονται ἐν Κυρίῳ. Θέλω νά ἐπικεντρώσουμε τόν ἀγώνα μας στήν ἀγάπη. Πῶς θά ἀφομοιώσουμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Πῶς θά τήν ἔχουμε συνεχῶς μπροστά μας. Ὁδηγό στή ζωή μας. Πῶς θα ἀπαντήσουμε μέ ἀγάπη μας στό Θεό. Πῶς θά προοδεύουμε συνεχῶς στήν ἀγάπη μας στούς συνανθρώπους μας. Τήν ἐπανάσταση τῆς ἀγάπης τήν ἄρχισε ὁ Σωτήρας μας Χριστός. Ἀνάγκη νά τήν συνεχίσει κάθε Χριστιανός. Γιά νά ἐπικρατήσει στίς καρδιές, στίς κοινωνίες, σ’ ὅλο τόν κόσμο. Ἀμήν.
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης
Ἀρναία-Σκήτη Ἁγίου Σιλουανοῦ
Μαΐου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου