Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011

351 - Το προσκυνητάρι της Παναγίας της Τριχερούσας


Η εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας, που μέχρι το 12ο αιώνα φυλαγόταν στη Λαύρα του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη, δωρήθηκε στον Άγιο Σάββα, Αρχιεπίσκοπο Σερβίας και κτίτορα της μονής Χιλανδαρίου, κατά την επίσκεψή του στους Αγίους Τόπους.
Αυτός τη μετέφερε στη Σερβία, από όπου αργότερα μετακομίστηκε με θαυμαστό τρόπο στο Άγιο Όρος, όταν κατά τις εσωτερικές ταραχές που συνέβησαν στη Σερβία επί του βασιλέα Ουρώς του Ε΄ (1355-1365), ο ημίονος που τη μετέφερε πάντοτε προ του στρατεύματος στις διάφορες μάχες, χάθηκε και προχωρώντας μόνος του έφθασε μέχρι το Χιλιανδάρι.

Στο σημείο που στάθμευσε ο ημίονος, εκατό περίπου μέτρα έξω από το μοναστήρι, ανηγέρθη προσκυνητάρι.
Σ' αυτό υπάρχει τοιχογραφία της Τριχερούσας, η οποία έγινε το 1809 και άλλες τοιχογραφίες οι οποίες ιστορούν τον Άγιο Συμεών, τον Άγιο Σάββα, τα βασανιστήρια του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, την αποτομή του χεριού του, την αλληλοκτονία των επιδραμόντων κατά της Μονής, την Αγία εικόνα της Τριχερούσας πάνω στον ημίονο, τη Μονή Χιλιανδαρίου κλπ.Η επιγραφή της τελευταίας φωτογραφίας (πάνω) είναι στα ελληνικά, υπάρχει η ίδια και στα σλαβονικά, στη δυτική αψίδα του προστόου. Αναφέρει δε τα εξής:
«Αύτη η τιμία εικών της Υπεραγίας Θεοτόκου, εν η Ιωάννης ο Δαμασκηνός δια συκοφαντίας Λέοντος του Εικονομάχου τμηθείς την χείρα προσπεσών θαυμασίως ιάθη. Μεθ' ο την θείαν εικόνα λαβών την εν Παλαιστίνη Λαύραν Σάββα του Ηγιασμένου απελθών εμόνασε. Καιρού δε ικανού παρελθόντος παρά των εκεί εδωρήθη τω εν Αγίοις Αρχιεπισκόπω Σερβίας Σάββα, απελθόντι εκεί χάριν προσκυνήσεως και εις Σερβίαν ταύτην μετακομίσας τω αυταδέλφω αυτού Κράλη Σερβίας Στεφάνω δώρον προσήνεγκεν. Υποταχθείσης δε της Σερβίας τω εκ της Άγαρ και Ναών και Μοναστηρίων ερημωθέντων, θαυμασίως ευρέθη αύτη η εικών έμπροσθεν της Ιεράς Μονής του Χιλιανδαρίου. Οι δε τότε πατέρες εξεστηκότες μετ' ευλαβείας ταύτην λαβόντες ένδον του θείου Βήματος του Ναού ταύτην ετέθηκαν. Αλλ' εκείθεν εν τω ηγουμενικώ θρόνω παραδόξως ευρέθη, καίτοι δύο που και τρις εν τω Ιερώ παρά των Πατέρων μετέθητο. Εφάνη γαρ εν οράματι τω Ηγουμένω η Κυρία Θεοτόκος λέγουσα προς τούτον ότι ουκ ήλθον του φυλαχθήναι με υφ' υμών αλλ' υμάς υπ' εμού. Ενθέν τοι και ευπρεπίσαντες τον θρόνον επέθηκαν την ιεράν εικόνα ποιούντες κοινήν παράκλησιν έκτοτε μέχρι της σήμερον κατά παν Σάββατον. Ήτις και Τριχερούσα εκλήθη δια το προς τον Ιωάννην Δαμασκηνόν ρηθέν τερατούργημα, αργυράν χείρα τη εικόνι ανατιθέντα εις ανάμνησιν του θαύματος. 1809 Οκτωβρίου 29ην».

1 σχόλιο: