Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018

10975 - Εις την αυτοδιοίκησιν του Τόπου ουδείς πλην των Αγιορειτών έχει συμμετοχήν

Γέρων Νικόδημος Λαυριώτης
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΤΣΑ
ΕΝ Τῼ ΙΕΡΟΚΟΙΝΟΤΙΚῼ ΜΕΓΑΡῼ
(Ἐκφωνουμένη ὑπὸ τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Ἱ. Κοινότητος)
Δευτέρα 31.7./13.8.2018

ξοχώτατε κύριε Διοικητά,
Τ ερν Σμα τν κατ τ Σύνταγμα σκούντων τν διοίκησιν το γίου ρους ντιπροσώπων τν 20 ερν Μονν, . Κοινότης το γίου ρους, Σς ποδέχεται σήμερον κατ τν τάξιν ες τ Κέντρον το θω ς τν νέον Πολιτικν Διοικητν το τόπου κα ες τ πρόσωπόν Σας χαιρετίζει τν ντιμον λληνικν Πολιτείαν, προσδοκσα τι γκατάστασίς Σας νταθα γκαινιάζει μίαν γόνιμον περίοδον ες τς σχέσεις τν δύο πλευρν, τς κυριάρχου Πολιτείας κα το κπαλαι, π νδεκα σχεδν αἰῶνας, ατοδιοικήτου γίου ρους.

Σς ποδεχόμεθα μ ασθήματα γάπης, κτιμήσεως κα εχν πολλν. γνωστ διαδρομή Σας κα κδηλος διάθεσίς Σας ν ργάζεσθε δι’ εύγενες, φιλανθρωπικος σκοπούς, α γνώσεις Σας περ τν κκλησιαστικν ργανισμν κα λικία Σας ποτελον καν φόδια δι μίαν πιτυχ θητείαν.
μες, ς ερ Κοινότης, θεωρομεν τι α κοινο νδιαφέροντος - γίου ρους κα Πολιτείας - ποθέσεις δύνανται πάντοτε ν καταλήγουν πιτυχς δι’ μφότερα τ μέρη, ταν ντιμετωπίζωνται μ ελικρίνειαν, εθύτητα κα προσήλωσιν ες τος θεσμούς. Ατ εναι τ κλεθρα τς γαθς συνυπάρξεως. Τ παρελθν δειξεν τι, ταν τοτο δν γίνεται ντιληπτν μφιλοχωρον τομικα κροβασίαι, γενννται ταλαιπωρίαι χι μόνον δι τος κροβατοντας, λλ κα δι τς ποθέσεις καθ’ αυτάς. Τ πράγματα εναι πλ, λλ κα σοβαρά.
π τ πρσμα ατό, πιτρέψѱατε κύριε Διοικητά, ν πολλ γάπ ν πισημάνωμεν δι βραχέων κ μέρους το γίου ρους, τ κρίσιμα σημεα το νατεθειμένου μν τε κα μν ργου.
Τ γιον ρος τυγχάνει τ μοναδικν τμμα τς λληνικς πικρατείας, τ ποον χαίρει μις κρως διαζούσης κα νισχυμένης ατοδιοικήσεως, τις κολουθε τν γιώνυμον τόπον κα διετηρήθη π τν γιορειτν π τς πρώτης συγκροτήσεώς του κατ τν 10ον αἰῶνα. Δν εναι πολλο ο ν τν φήλιον θεσπισθέντες ργανισμοί, ο θάλλοντες π τόσους αἰῶνας π παράλλακτον καθεστώς. π τν ννοιαν ατν δικαίως λληνικ Πολιτεία σεμνύνεται τι ερς θως μπίπτει ες τν πικράτειάν της κα ελόγως συναισθάνεται τν νάγκην κα ποχρέωσίν της πέναντι ες τος αἰῶνας, ο μν λλ κα προσβλέπουσα ες τ μέλλον, πως ποστηρίξ τ γιον ρος ες τν βαρεαν ποστολήν του.
σφαλς κα ναντίρρητον στοιχεον τς μακροβιότητος το γιωνύμου Τόπου κα συγχρόνως γγύησιν δι τ μέλλον ποτελε διοίκησις τν αυτο ποθέσεων δι τν ργάνων του, χωρίς μεσολάβησιν λλου τινος. Α ερα Μονα εσν ατοδιοίκητοι, τοτέστιν ναδεικνύουν νεπηρέαστοι τ ργανά των κα δι ατν διοικονται. Α δ κοινα ποθέσεις των νήκουν ες τν ρμοδιότητα το ερο τούτου Σώματος, τς ερς Κοινότητος. Οτω πως εχεν κατάστασις ταν τ γιον ρος παρελήφθη π τς λληνικς Πολιτείας, οτω πετυπώθη ες τν κπονηθέντα ΚΧ ν τει 1924 κα οτω κατωχυρώθη π τ κράτος το λληνικο Συντάγματος ν τει 1926.
Ες τν ατοδιοίκησιν το τόπου οδες πλν τν γιορειτν χει συμμετοχήν.
Πολιτικ Διοίκησις, ξοχώτατε, δν χει σχέσιν κα δν δύναται ν σχολται μ τν διοίκησιν τν σωτερικν ποθέσεων το γίου ρους. ξαντλεται ες τν σκησιν τν λειτουργιν, α ποαι φορον ες τν σκληρν πυρνα τς σχέσεως μετ το κράτους, γουν ες τν δημοσίαν τάξιν κα σφάλειαν, πιπροσθέτως δ τ Σύνταγμα ρίζει τι τ κράτος μεριμν δι τν νομιμότητα τν ποφάσεων τν γιορειτικν ρχν κα ναθέτει ες τν Πολ. Διοικητν τν σχετικν ποπτείαν.
ν σχέσει πρς τοτο στορία πέδειξεν τι κατ τ παρελθν δν πρξαν ξιαι λόγου περιπτώσεις κανα ν νεργοποιήσουν τν σχετικν ρμοδιότητα. ντιθέτως γιορειτικ μνήμη διασώζει κ το παρελθόντος περιπτώσεις, καθ’ ς ποπτεία νομιμότητος λειτούργησεν ς πρόφασις πρς πέμβασιν ες τν ατοδιοίκησιν.
ς μείνωμεν λίγον ες τν νομιμότητα. νομιμότης, κύριε Διοικητά, δν εναι γαθν νκον ες τ κράτος ορίστως κα σκόπως. τήρησίς της δν εναι ατοσκοπός. Τ κράτος γγυται δι’ ατς τν ετακτον λειτουργίαν τν θεσμν κα τν κοινωνικν ερήνην κα πρόοδον. πιτρέψѱατε λοιπν μίαν διαπίστωσιν. Τ πρόβλημα ν γί ρει ν τέλει δν γκειται ες τν χαρακτρα τν ποφάσεων τν γιορειτικν ρχν· Σς διαβεβαιομεν τι δν θ χετε φορμν ν σχοληθτε κν· πρτοι νδιαφερόμενοι δι τν νομιμότητα εμεθα μες ο γιορεται.
Τ πρόβλημα, πολλ μλλον, γκειται ες τν ποχρέωσιν το κράτους ν τηρ τν νομιμότητα. ς γγυητς ατς δν εναι δυνατν ν θεωρ τι ξαντλεται ποχρέωσίς του ες τν πρόβλεψѱιν τς ποπτείας νομιμότητος τν ποφάσεων τν γιορειτικν ρχν. Τοτο, θ λέγομεν, εναι μία παρονυχς το ζητήματος. Κυρίως τ κράτος εναι σοβαρότατα πιπεφορτισμένον ν ξασφαλίζ τν ερηνικήν, ενομον κα ετακτον διαβίωσιν ν γί ρει. Δν πρόκειται περ θεωρητικς διαπιστώσεως. Τατα ποτυπονται ρητς ες τ Σύνταγμα κα τος νόμους ς ξς: τήρησις τς δημοσίας τάξεως κα σφαλείας, κα κτέλεσις τν νομίμων ποφάσεων τν μοναστηριακν ρχν.
νευ ατν τν λειτουργιν το κράτους, λειτουργιν α ποαι νατίθενται ες μς, κύριε Διοικητά, οαδήποτε συζήτησις περ παρουσίας το κράτους ες τ γιον ρος, περ περιφρουρήσεως τς νομιμότητος κ.λπ. εναι γράμμα κενόν. Κα δηγε ες τ ντίθετον: τν αθαιρεσίαν, τν νομίαν, τν ναρχίαν. Καταστάσεις διαβρωτικάς, ν μ καταστροφικάς.
ν κατακλεδι, ν εσθε βέβαιος τι μες περιφρουρομεν τν νομιμότητα, λλ ναμένονμεν ταυτοχρόνως π το κράτους παρέγκλιτον τν τήρησιν τς δημοσίας τάξεως κα σφαλείας, κα τν κτέλεσιν τν νομίμων ποφάσεων τν μοναστηριακν ρχν. πεκφυγα κα παραλείψѱεις ατν τν καθηκόντων, πικαλούμεναι δθεν τν συχίαν το τόπου, δηγον μετ’ σφαλείας ες τν πονόμευσιν κριβς τς συχίας κα τς ερηνικς διαβιώσεως. Κα χι μόνον. Συνιστον παράδεκτον πέμβασιν ες τν ατοδιοίκησιν το τόπου. Τοτο γίνεται ντιληπτόν δίως ν σχέσει πρς τν κτέλεσιν τν νομίμων ποφάσεων. ταν αται δν κτελνται, τότε τί λλο σημαίνει τοτο π τν ρνησιν το δικαιώματος ες ατοδιοίκησιν; ταν μία νόμιμος πόφασιςτς ερς Κοινότητος δν κτελται π το Πολιτικο Διοικητο, τ χομεν κτς π μίαν μν καταστρατήγησιν το ρχαίου καθεσττος το γίου ρους. πως επομεν λοιπν κα νωτέρω, ξοχώτατε, τ πράγματα εναι πλ λλ κα πολύ σοβαρά. Δν ρκον ο ραοι λόγοι. διορισμς Σας μς δίνει τν εκαιρίαν ν διευκρινίσωμεν τ πράγματα, στε ν ποφευχθον παρεξηγήσεις κα παρερμηνεαι. ναμένομεν ν δωμεν ν τ προσώπ Σας τν ξιον κπρόσωπον μις δικαιοκρατούμενης πολιτείας, ποος μα τ ναλήψѱει τν καθηκόντων του θ σκήσ τς ς νω ρμοδιότητάς του προφασίστως.
Κα ρχόμεθα ες ρισμένα βασικ ζητήματα, τν ποίων θεωρομεν τι δέον ν πιληφθτε ς νέος Πολιτικς Διοικητής. ν πρώτοις κφράζομεν τν πιθυμίαν το γίου ρους, πως νισχυθ π εθείας σχέσις μετ τς κορυφς τς Πολιτείας, δηλαδ το κυρίου Πρωθυπουργο τς χώρας. Κα δν πάρχει ατία ν βραδύν περαιτέρω π κοινο μετ το Πρωθυπουργικο Γραφείου ρύθμισις το προγράμματος τς συναντήσεως μετ ατο τς ρμοδίου εροκοινοτικς πιτροπς. Παρακαλομεν ν παναλάβητε πρς τν κ. Πρωθυοπουργν τν παλαιοτέραν σχετικν παράκλησιν μν κα ν συμβάλητε ες τς ναγκαίας συνεννοήσεις.
κολούθως εναι ναγκαον ν σχοληθτε πισταμένως μετ το κκρεμοντος θέματος τς Μονς σφιγμένου, τ ποον ς καρκίνωμα ες τ σμα το γίου ρους πρέπει ν λάβ τέλος νευ καθυστερήσεως. Θεσμικς, κκλησιαστικς κα δικαστικς χει λυθ πρ πολλο κα ναμένεται λοκλήρωσίς του δι τς φαρμογς τν νομίμων ποφάσεων π πλευρς τς Πολιτείας, δηλαδ π το Πολιτικο Διοικητο, στε μετ τατα νόμιμος δελφότης κα διοίκησις τς Μονς ν δυνηθ π τέλους ν λειτουργήσ ς α πόλοιποι Μονα το γίου ορυς ες τν δραν της. Εχόμεθα κα ναμένομεν ν προσηλωθτε ες τν σκοπν τοτον μπράκτως, συστηματικς κα λίαν συντόμως, ν συνεννοήσει μετ τς νομίμου διοικήσεως τς μονς δι τς τυχν λεπτομερείας. Εναι διανόητον ν παραμένουν νεκτέλεστοι νόμιμοι ποφάσεις κα ν λαθροβιον κόμη νταθα πελατέοι σχισματικο κομπορρημονοντες ες βάρος λων τν θεσμν το κράτους κα το γίου ρους.
π σχάτων, χι μως κα δι πρώτην φορν ες τν στορίαν το γεραρο θωνος, παρατηρεται μία ραγδαία αξησις προσκυνητν, προερχομένων ξ μοδόξων κυρίως κρατν κα παραλλήλως ντασις το νδιαφέροντος γκαταβιώσεως νθρώπων τς ατς προελεύσεως. Τ γιον ρος θετικς ντιμετωπίζει τ αξον νδιαφέρον τν ρθοδόξων δι τ Περιβόλιον τοτο τς Κυρίας Θεοτόκου, πιθυμε μως ν πομνήσ τι συχαστικς χαρακτήρ του, κκλησιαστικ τάξις π τν πνευματικν ποπτείαν το Οκουμενικο Πατριαρχείου κα λληνικ κυριαρχία δν θ διασαλευθον.
Δν πιθυμομεν ν πεκταθμεν ες τερα δευτερεύοντα ζητήματα, βέβαιοι ντες τι θ φαντε ρωγς πρς τ γιον ρος, ο μοναχο το ποίου στανται δ φρουρο τς παραδόσεως, φύλακες ερν σκευν, χειρογράφων, ντύπων, ερν εκόνων κα λλων τιμαλφν, συντηρητα ρχαίων κτιριακν συγκροτημάτων, φιλόξενοι ναντι δεκάδων χιλιάδων προσκυνητν, πρόμαχοι τς πίστεως κα τν ρχν το γένους.
Δραττόμεθα τς εκαιρίας να κφράσωμεν δι’ μν δι πολλαπλν φορν τς θερμς εχαριστίας κα τν εγνωμοσύνην τν γιορειτν πρς τν φιλτάτην λληνικν Πολιτείαν δι τν βοήθειαν κα συμπαράστασιν ατς πρς τ ερ το γίου ρους σκηνώματα. Διότι, μερίμν κα φροντίδι τς Πολιτείας, τς τελευταίας δεκαετίας νεστηλώθησαν τ περισσότερα παλαι κτίρια το γίου ρους, μ χρηματοδοτήσεις τόσον π θνικούς, σον κα ερωπαϊκος πόρους. Παρακαλομεν πως μεταφέρετε τς εχαριστίας μν πρς τν Πρωθυπουργν κα τν Κυβέρνησιν δι τν βοήθειαν κα συμπαράστασιν ες τν πίλυσιν τν κκρεμούντων προβλημάτων το γίου ρους, παρακαλοντες δι τν τακτοποίησιν κα τν λοιπν κκρεμοτήτων.
Κύριε Διοικητά,
Εχαριστοντες παντας τος τιμντας μς κα τ γιον ρος δι τς παρουσίας των σήμερον δ, εχόμεθα καλν διακονίαν ες τ ργον Σας μ τν βοήθειαν τς Παναγίας.
Θ το παράλειψѱις, άν κατ τν στιγμν ταύτην τς ναλήψѱεως τν καθηκόντων σας, δν ξεφράζομεν κα πάλιν τς θερμς κα γκαρδίους εχαριστίας κ μέρους συνόλου τς ερς Κοινότητος ες τν περχόμενον Διοικητν κ. ρστον Κασμίρογλου δι τν μακρόχρονον καλν διακονίαν ατο, στις κέρδισε τν γάπην, τν τιμν κα τν μπιστοσύνην μν, μ τ θος, τν εγένειαν, τν προσήνειαν, τν μετριοπάθειαν κα τν ν γένει παρουσίαν του. ν κα θητεία του ληξεν, θ παραμέν ες τς καρδίας μν τν γιορειτν ς γνήσιος φίλος το γίου ρους, κα θ ναμένωμεν τν συμπαράστασιν κα βοήθειάν του ες κάθε εκαιρον περίστασιν.
Μ τς σκέψѱεις ατς κλείνομεν τν σύντομον ταύτην προσλαλιάν, γχειρίζοντες μν κ μέρους τς . Κοινότητος ντίτυπον το Καταστατικο Χάρτου το γίου ρους, κα εχόμεθα, ξοχώτατε κύριε Διοικητά, φορος το ερο μν Τόπου Κυρία Θεοτόκος ν ελογήσ δαψѱιλς τ ργον μν, ες κπλήρωσιν τν νέων καθηκόντων κα τς εθυνηφόρου ποστολς σας.

       Σχετικό: 10969 - Εγκατάσταση του νέου Πολιτικού Διοικητή του Αγίου Όρους

1 σχόλιο:

  1. Ανώνυμος11/9/18, 9:01 μ.μ.

    πίστη υπό όρους δεν υπάρχει.

    Ένας ελέω θεού << Ιεροδιδάσκαλος >>.

    ΑπάντησηΔιαγραφή