Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

5700 - Επιστολή του Γέροντος Εφραίμ, Δικαίου της Ιεράς Σκήτης Αποστόλου Ανδρέου και Μεγάλου Αντωνίου Αγίου Όρους, για την «ίδρυση κατεύθυνσης ισλαμικών σπουδών στην Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης»

Ἐπιστολή Γέροντος Ἐφραίμ 
Δικαίου Ἱερᾶς Σκήτης Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί Μεγάλου Ἀντωνίου Ἁγίου Ὄρους
γιά τήν «ἵδρυση κατεύθυνσης ἰσλαμικῶν σπουδῶν
στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης»
ἀπευθυνόμενη 
πρός τούς Θεσσαλονικεῖς Ὀρθοδόξους Φοιτητές 
καί ὅλους τούς Χριστιανούς!
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014
Ἱερά Σκήτη Ἀποστόλου Ἀνδρέου & Μεγάλου Ἀντωνίου.


Πρός τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς καί δή πρός τούς εὐλαβεστάτους Θεσσαλονικεῖς Ὀρθοδόξους Φοιτητάς!

Εὐλαβέστατοι καί Τιμιώτατοι Ἀδελφοί μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, χαίρετε.
Ὁ γλυκύς Ἰησοῦς μας, νά βασιλεύῃ ἀεί εἰς τάς ἀγαθάς σας καρδίας. Ἀμήν.
Ἐπειδήπερ μοῦ ἐζητήθη, νά εἰπῶ τήν γνώμην μου, διά τό θέμα" "Ἰσλαμικαί σπουδαί, ἐν Θεσ/νίκη-Θεολογικήν Σχολήν αὐτῆς", ἰδού ὁ ἁμαρτωλός καί ἔσχατος τῶν Ἁγιορετιῶν Μοναχῶν, 
σᾶς ἐ ξ ο μ ο λ  ο γ ο ῦ μ α  ι    γ  ρ  α  π  τ  ῶ  ς καί λίαν συνοπτικῶς. 
Ὡς Ὀρθόδοξος, ἐξ Ὀρθοδόξων γονέων καί ἐν συνεχείᾳ ὡς Καλόγερος είς τό μυροβόλον Περιβόλιον τῆς Παναγίας μας, ἐδιδάχθην, καί ἐπίστευσα ἀκραδάντως καί ἐβίωσα οὐσιωδῶς ὅτι, ΜΟΝΟΝ ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξος Πίστις εἶναι ἡ ἐξ Οὑρανοῦ ἀποκαλυφθεῖσα Ἀλήθεια, διά τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας. Ὁ Ἕνας Ἀληθινός Θεός καί Δημιουργός μας, εἶναι Τριαδικός, εἶναι Τρισυπόστατος, Πατήρ, Υἱός καί Ἅγιον Πνεῦμα. Θεός μονοπρόσωπος ΔΕΝ ὑπάρχει!!!  Κάθε ἕνας θεός μονοπρόσωπος εἶναι Δ ι ά β ο λ ο ς! Καί κυριολεκτῶ. Σᾶς ἱκετεύω, κάνετε τόν κόπον πάλιν νά ἐρωτήσετε ὅποιον Μουσουλμᾶνον θέλετε: Μήπως ὁ Ἀλλάχ τους εἶναι ὁ Πατήρ; θά ἀπαντήσουν ΟΧΙ. Διότι ὁ Ἀλλάχ, δέν ἔχει υἱό.
Μήπως εἶναι ὁ Υἱός κάι Λόγος τοῦ Πατρός; Θά εἰποῦν ΟΧΙ. Μήπως, εἶναι τό Πνεῦμα τό Ἅγιον; Θά μᾶς εἰποῦν ὅτι ἐμεῖς οἰ μουσουλμᾶνοι ΔΕΝ πιστεύουμε σέ...ὄ ρ  ν  ε  α!!!
Λοιπόν, ὦ ἐλλογιμώτατοι Καθηγηταί τῶν Πανεπιστημίων μας ποῖος ἐστίν ὁ Ἀλλάχ; Ποῖος; Μήπως ἐντρέπετε κανείς νά ὁμολογήση τήν Ἀλήθεια; Δυσκολεύομαι  ὁ ἐλεεινός νά τό πιστέψω. 
Μακρυά, παρακαλῶ, Ἀδελφοί μου ἀτίμητοι ἀπό τοιαύτην ἀντίχριστον καί πεπλανημένην "θρησκείαν" τοῦ τσαρλατάνου Μωάμεθ. Μ α κ ρ υ ά. 
Καλόν εἶναι νά ξαναδιαβάσουμε τό νέον Μαρτυρολόγιον τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.
Ὦ, ἀγαπητοί μου, ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί, ποῦ καταντήσαμε. Διά ποῖον θέμα νά συζητοῦμεν...Ἵλεως Χριστέ μου, γλυκύτατε Κύριε, ἵλεως. 
Ὅλως εἰλικρινῶς  +π. Ἐφραίμ ἁμαρτωλός.

Σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου