Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2011

457 - Επιστολή της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους στον Ηγούμενο της Ι.Μ. Βατοπαιδίου Αρχιμ. κ. Εφραίμ


ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.4/5/3069
Καρυαί τη 13η/26η Δεκεμβρίου 2011


Τω Πανοσιολογιωτάτω
Αγίω Καθηγουμένω
της Ι. Μ. Βατοπαιδίου
Αρχιμ. κ. Ε φ ρ α ί μ
και τη περί αυτόν τιμία Αδελφότητι
Eις την Αυτήν

...........Την Υμετέραν Πανοσιολογιότητα
...........αδελφικώς εν Κυρίω κατασπαζόμεθα.

.......Μετά πολλής θλίψεως και μεγάλης εκπλήξεως έπληροφορήθημεν την εκδοσιν εντάλματος συλλήψεως δια την άμεσον προφυλάκισιν της Υμετέρας Πανοσιολογιότητος.
.......Προξενεί εις ημάς, ως και εις άπαντα τον αγιορειτικόν κόσμον, βαθύ άλγος η εσπευσμένη εκδοσις και αποστολή του ως άνω εντάλματος συλλήψεως κατά τας παραμονάς της λαμπράς εορτής της Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η ανεξήγητος σπουδή και η άμεσος κινητοποίησις ισχυράς αστυνομικής δυνάμεως και η επείγουσα αποστολή εισαγγελέως, με παράκαμψιν των αγιορειτικών θεσμίων, διά την σύλληψιν Υμών, ως εάν επρόκειτο περί προσώπου κακοποιού και άκρως επικινδύνου. Αι ενέργειαι αύται προσβάλλουν το θρησκευτικόν αίσθημα του πιστού λαού, την Αγιωτάτην Έκκλησίαν ημών και τον Αγιορειτικόν Μοναχισμόν.
.......Άγιοι πατέρες και αδελφοί, συμμεριζόμεθα τον πόνον και το μέγεθος της πρωτοφανούς δοκιμασίας και του σταυρού, τον οποίον αίρετε κατά τας αγίας ταύτας ημέρας, κατά τας οποίας αδίκως διασύρεται και οδηγείται εις προφυλακισιν ο πνευματικός Υμών Πατήρ, γνωστός εκ νεότητος διά την αγάπην αυτού προς την Έκκλησίαν και τον μοναχισμόν και την πολυετή προσφοράν, τόσον εις την Ιεράν Υμών Μονήν, όσον και γενικώτερον εις το Άγιον Όρος. Ούτως εν τω προσώπω αυτού προσβάλλεται άπασα η Αγιορείτικη Αδελφότης.
.......Συμμετέχοντες και συναλγούντες δια την δοκιμασίαν Υμών ταύτην, εκφράζομεν δια του παρόντος ιεροκοινοσφραγίστου ημών γράμματος την ολόθυμον συμπαράστασιν της καθ’ ημάς Ιεράς Κοινότητος, περιβάλλοντες τον άγιον Καθηγούμενον με την αμέριστον εμπιστοσύνην, τον σεβασμόν και την εν Χριστφ ειλικρινή αγάπην ημών.
.......Ευχόμεθα εκ καρδίας όπως ο δια την ημετέραν σωτηρίαν ενανθρωπήσας Κύριος ημών, ταις ακαταισχύντοις πρεσβείαις της εφόρου του Αγιωνύμου ημών Τόπου Κυρίας Θεοτόκου, ενισχύη πάντας Υμάς, ποίηση αισίαν την έκβασιν της δοκιμασίας ταύτης και διασκέδαση τας βούλας του αντικειμένου και των πολεμίων της Εκκλησίας.
.......Επί δε τούτοις διατελούμεν μετά πολλής της εν Κυρίω αγάπης και φιλαδελφίας.

.......Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους ΆθωΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου