Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013

3795 - Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (Φιλοθεΐτης) για την Αργία της ΚυριακήςΠρέπει καί μες, δελφοί μου, νά χαιρώμεθα πάντοτε, μά περισσότερον τήν Κυριακήν, πού ενε νάστασις το Χριστο μας. 
Διότι Κυριακήν μέραν γινεν Εαγγελισμός τς Δεσποίνης μν Θεοτόκου καί ειπαρθένου Μαρίας. 
Κυριακήν μέραν μέλλει Κύριος νά ναστήση λον τόν κόσμον.
Πρέπει καί μες νά ργαζώμεθα τάς ξ μέρας διά τατα τά μάταια, γήϊνα καί ψεύτικα πράγματα, καί τήν Κυριακήν νά πηγαίνωμεν ες τήν κκλησίαν καί νά στοχαζώμεθα τάς μαρτίας μας, τόν θάνατον, τήν κόλασιν, τόν παράδεισον, τήν ψυχήν μας πού ενε τιμιωτέρα πό λον τόν κόσμον, καί χι νά πολυτρώγωμεν, νά πολυπίνωμεν καί νά κάμνωμεν μαρτίας. 
Oτε νά ργαζώμεθα καί νά πραγματευώμεθα τήν Κυριακήν. 
κενο τό κέρδος πού γίνεται τήν Κυριακήν ενε φωρισμένο καί κατηραμένο, καί βάνετε φωτιά καί κατάρα ες τό σπίτι σας καί χι ελογίαν καί σέ θανατώνει Θεός παράκαιρα, τήν γυναίκα σου, τό παιδί σου, τό ζον σου ψοφ, λλον κακόν σου κάμνει.
θεν, δελφοί μου, διά νά μή πάθετε κανένα κακόν, μήτε ψυχικόν μήτε σωματικόν, γώ σς συμβουλεύω νά φυλάγετε τήν Κυριακήν, σάν πού ενε φιερωμένη ες τόν Θεόν. 
δ πς πηγαίνετε, χριστιανοί μου; 
Τήν φυλάγετε τήν Κυριακήν; 
ν εσθε χριστιανοί, νά τήν φυλάγετε. 
χετε δ πρόβατα; Τό γάλα τς Κυριακς τί τό κάμνετε; κουσε, παιδί μου· νά τό σμίγης λο καί νά τό κάμνης πτά μερίδια· καί τά ξ μερίδια κράτησέ τα διά τόν αυτόν σου, καί τό λλο μερίδιον τς Κυριακς, ν θέλης, δσέ το λεημοσύνην ες τούς πτωχούς ες τήν κκλησίαν, διά νά ελογήση Θεός τά πράγματά σου. 
Καί ν τύχη νάγκη καί θέλης νά πωλήσης πράγματα φαγώσιμα τήν Κυριακήν, κενο τό κέρδος μή τό σμίγεις ες τήν σακκούλα σου, διότι τήν μαγαρίζει, λλά δσέ τα λεημοσύνην, διά νά σς φυλάγη Θεός.

http://panayiotistelevantos.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου