Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

7848 - Χαιρετισμός, του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους Αρχιμ. Χριστοδούλου, στην εκδήλωση των φοιτητών της Θεσσαλονίκης για τον Άγιο Πορφύριο

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ
Ἀπό τήν γῆ τῆς μετανοίας τοῦ ἁγίου πατρός Πορφυρίου, τό Ἅγιον Ὅρος Ἄθω, ἀπευθύνουμε τόν ἐν Χριστῷ χαιρετισμό σέ ὅλους ὅσοι συνήχθησαν ἐπί τό αὐτό στήν πόλη τοῦ ἁγίου Δημητρίου, μέ τήν πρωτοβουλία εὐλαβῶν φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου καί τήν εὐλογία τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου των κυρίου Ἀνθίμου, γιά νά συμβάλουν στήν προβολή καί σπουδή μιᾶς ἀπό τίς περιώνυμες σύγχρονες μορφές τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου.
Ὁ ἅγιος Πορφύριος ξεκίνησε Ἁγιορείτης καί ὁλοκλήρωσε τήν ἐπίγεια πορεία του Ἁγιορείτης.
 
Τό μακρό μεσοδιάστημα ἕδρασε σέ μέρη τῆς ἀνατολικῆς Στερεᾶς, μόνο ἀπό ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, στό ὁποῖο, ὅντας θά λέγαμε θεοδίδακτος, παραδιδόταν χαρούμενα ἀπό τήν ἀρχή τῆς καλογερικῆς του. Ἐκεῖ, στις πολυάνθρωπες πολιτεῖες, ἀναγνωρίζεται καί παίρνει φήμη, γίνεται σεβαστός καί προσεγγίζεται ὡς ἕνας νέος προφήτης: ὄχι τόσο ὡς ὁ «παράξενος» καί θεόσταλτος ἄνθρωπος πού ἀποκαλύπτει τά μελλούμενα, ὅσο ὡς μιμητής τοῦ Χριστοῦ στήν ὑπακοή, τήν ἀγάπη καί τήν θυσία, ὁ ὁποῖος εἶναι σέ θέση νά ὑπενθυμίση καί νά πῆ μέ κάθε βεβαιότητα στόν ταλαιπωρημένο ἀπό τήν ἁμαρτία ἄνθρωπο, τί ζητεῖ ἀπό αὐτόν ὁ Θεός ἐδῶ καί τώρα, καί πάντοτε. Καί μέ μιά διαφορά: Οἱ παλαιοί Προφῆτες λαλοῦσαν σέ τόνους ἐξόχως δραματικούς, μεταβαλλόμενοι κυριολεκτικά σέ τραγικά πρόσωπα, γιά νά φέρουν σέ συναίσθηση τόν παραστρατημένο λαό· ὁ ἅγιος Πορφύριος δέν ἤθελε νά ξέρη κραυγές θρηνητικές καί νά ὑψώνη τό δάχτυλο πρός τήν δαμόκλειο σπάθη. Ἦταν ὁ διδάσκαλος τῆς αἰσιοδοξίας καί τῆς χαρᾶς κοντά στόν Χριστό.
Τά παραπάνω δύο καθοριστικά στοιχεῖα τῆς προσωπικότητας τοῦ ἁγίου Πορφυρίου, δηλαδή ἡ ἁγιορείτικη προέλευσή του καί ἡ ἀναστροφή του στόν κόσμο ὡς μηνυτῆ τῆς χαρᾶς πού ἀπορρέει ἀπό τήν ἀγάπη πρός τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ, ἔδωσαν ὁπωσδήποτε λαβές στήν σπουδάζουσα τήν Θεολογία νεολαία τῆς Θεσσαλονίκης νά φέρη στό δικό της προσκήνιο τόν Ἅγιο τοῦ Θεοῦ, τῶν Καυσοκαλυβίων καί τῆς Πλατείας  Ὁμονοίας. Ἡ ἁγιορείτικη προέλευσή του, ἐπειδή ἡ Θεσσαλονίκη εἶχε καί ἔχει στενή σύνδεση μέ τό Περιβόλι τῆς Παναγίας μας. Ἡ βίωσή του κοντά σέ κοσμικούς ἀνθρώπους, ἐπειδή ὁ Κύριος εἶπε στούς ἀφιερωμένους Του, δηλαδή τούς Ἀποστόλους: «ἃ δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω», καί ὁ ἅγιος Πορφύριος, μιμούμενος καί σ’ αὐτό τόν Σωτῆρα του, δέν ἔπραττε ἄλλο ἀπό τό νά ἐπικαιροποιῆ τό εὐαγγέλιο σέ τρανούς καί ἄσημους, πρωτίστως μέ τήν ὁλοφώτεινη ζωή του.
Ἀδελφοί μας, σᾶς συγχαίρουμε καί εὐχόμαστε ἀδελφικά ὁ Κύριος Ἰησοῦς νά ἀμείψη τό φιλότιμό σας νά φέρετε τήν ὅσια μορφή τοῦ Καυσοκαλυβίτου ἁγίου Πορφυρίου στό ἐπίκεντρο συμπληρωματικῶν δράσεων τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ σας χώρου.
Ὁ Καθηγούμενος
τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ Κουτλουμουσίου
 Ἀρχιμ. Χριστόδουλος καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.

Σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου