Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012

1896 - Έκφραση λύπης Αγιορειτών για απόπειρα παραβίασης του αβάτου«Εκφράζομεν την βαθείαν ημών λύπην προς πάντας τους αρμοδίους, οιανδήποτε θέσιν κατέχοντας, και λοιπούς επιστήμονας δια την πράξιν ταύτην, ήτις αποτελεί στίγμα δια την θέσιν ην κατέχουν εν τη κοινωνία.
Το μόνον παρήγορον σημείον κατά την τοιαύτην απρεπή μεταχείρισιν των υπερχιλιετών Αγιορειτικών θεσμίων, ποδοπατηθέντων οικτρώς υπό τα όμματα τόσων διασήμων βυζαντινολόγων του πεπολιτισμένου κόσμου, αποτελούν αι διαμαρτυρίαι των ευαρίθμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και η έγκαιρος επέμβασις του κ. Υπουργού προς ους οφείλομεν χάριτας».

Η ανακοίνωση αναφέρεται στο γεγονός που συνέβη την 11ην Απριλίου 1953 στον αρσανά της Ιεράς Μονής Διονυσίου:

.......Την 11ην Απριλίου αφίχθησαν δια του ατμοπλοίου «Αιγαίον» 100 μέλη του εν Θεσσαλονίκη συνελθόντος Θ΄ Βυζαντινολογικού Συνεδρίου, ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος κ. Στράτος, οι Πρόξενοι Γαλλίας, Ελβετίας και Τουρκίας, ο Πρύτανις μετά πολλών Καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος του Συνεδρίου κ. Κουγέας, ανώτεροι υπάλληλοι της Γ.Δ.Β.Ε. αντιπρόσωποι του τύπου, και 300 άτομα, οίτινες επισκέφθησαν τας Ιεράς Μονάς Βατοπεδίου, Διονυσίου και Δοχειαρίου, αποθαυμάσαντες τον πλούτον των Βυζαντινών κειμηλίων.
Τους ξένους υπεδέχθησαν αντιπροσωπεία της Ιεράς Κοινότητος και αι λοιπαί αρχαί του τόπου, του Διοικητού Αγ. Όρους κ. Κωνσταντοπούλου μη δυνηθέντος να παρασταθή λόγω ατυχήματος κατά την μετάβασίν του εις την Ιεράν Μονήν Δοχειαρίου προς υποδοχήν των επισκεπτών.
Κατά την επίσκεψιν των ανωτέρω εις την Ιεράν Μονήν Διονυσίου εσημειώθη δυστυχώς αξιοθρήνητος απόπειρα παραβιάσεως της από μιάς χιλιετίας ισχυούσης διατάξεως, δι' ης απαγορεύεται εις το θήλυ γένος η εν Αγίω Όρει είσοδος, δια της αποβιβάσεως εκ του ατμοπλοίου τριών γυναικών -παρά τας διαμαρτυρίας των κ.κ. Καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης- γεγονός προκαλέσαν αλγεινήν εντύπωσιν εις τον Αγιορειτικόν κόμον. Ταύτας ως αντελήφθη ο κ. Υπουργός Βορ. Ελλάδος επί του λιμενοβραχίονος της Μονής διέταξε και επέστρεψαν αμέως εντός του ατμοπλοίου.

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ 34-35, ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1953

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου