Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

1828 - Ευχάριστα νέα για την Αθωνιάδα! Αποσπώνται εννέα καθηγητές για τη νέα σχολική χρονιάΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας για το διδακτικό έτος 2012-2013».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 7 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14 Α’), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71 Α’), σε συνδυασμό με το άρθρο 16 κεφ. Γ’ του ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167 Α’),
Τα άρθρα 1, 12, 13 και 15 της αριθ. 26139/Α2/03-03-2011 Απόφασης Υπουργού Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561 Β΄)
Το Π.Δ. 86/21-6-2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 141 Α’ ),
Την αριθ. 56020/Δ1/17-5-2012 Εγκύκλιο Υπουργού Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων …»,
Την αριθ. 5η/6-7-2012 Πράξη του Υ.Σ.Δ.Ε.Ε,
Την αριθ.  18η / 20-7-2012 πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.,
Το αριθ. Φ. 5/4/1924 / 23-7-2012 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους,
Τις άμεσες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2012 – 2013, και,
Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, με τις οποίες ζητούν να αποσπαστούν σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης,
Αποφασίζουμε
Αποσπούμε, για το διδακτικό έτος 2012-2013, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο έναντι εκάστου αναφερόμενο εκκλησιαστικό σχολείο ως ακολούθως:

Α/Α
Επώνυμο
Όνομα
Οργανική θέση
Σχολική μονάδα απόσπασης
ΠΕ 01 - Θεολόγων
1
Ψάλτου
Ευστράτιος
ΓΕΛ Γέρας Λέσβου
ΓΕ.Ε.Λ-Γ/σιο Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
2
Ξανθόπουλος
Λουκάς
ΠΥΣΔΕ Λέσβου
ΓΕ.Ε.Λ-Γ/σιο Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
ΠΕ 02 - Φιλολόγων
3
Παναγιώτου
Δημήτριος
7ο Γ/σιο Τρικάλων
ΓΕ.Ε.Λ-Γ/σιο Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
4
Συκόπουλος-Μπέλλος
Αυγουστίνος
ΓΕΛ Ερέτριας Εύβοιας
ΓΕ.Ε.Λ-Γ/σιο Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
5
Καλλιντέρης
Ευστάθιος
ΓΕΛ Αριδαίας Πέλλας
ΓΕ.Ε.Λ-Γ/σιο Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
ΠΕ 03 - Μαθηματικών
6
Μίχας
Γεώργιος
ΓΕΛ Θρακομακεδόνων Ανατολικής Αττικής
ΓΕ.Ε.Λ-Γ/σιο Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
ΠΕ 06 – Αγγλικής
7
Κεχαγιάς
Κυριάκος
Γ/σιο Δικαίων Έβρου
ΓΕ.Ε.Λ-Γ/σιο Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
ΠΕ09 - Οικονομολόγων
8
Τσαλμάς
Δημήτριος
ΓΕΛ Αυλωναρίου Εύβοιας
ΓΕ.Ε.Λ-Γ/σιο Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
ΠΕ 11 – Φυσικής Αγωγής
9
Αγεριάδης
Θεόδωρος
2ο Γ/σιο Ρεθύμνου
ΓΕ.Ε.Λ-Γ/σιο Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας


 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική διανομή:     
Γραφείο κου Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων
Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Θρησκευμάτων
Δ/νση Εκκλ/κής Εκπ/σης & Θρησκευτικής Αγωγής
Τμήμα Α’   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Διευθυντής Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρέθυμνου
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
Αναφερόμενους στην απόφαση εκπαιδευτικούς δια του διευθυντή του σχολείου που υπηρετούν
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου