Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

13548 - Κατάθεση ευγνωμοσύνης της Μητροπόλεως Ιερισσού προς τον Μακαριστό Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Αρχιμ. Γεώργιο Καψάνη (†8 Ιουνίου 2014)

Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη
ἐπ.Πρωτοσυγκέλλου Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου
Αὐτές τίς μέρες μνημονεύουμε τήν ἔξοδο στήν αἰωνιότητα τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους (†8/6/2014), πού εὐεργέτησε τό Μοναστῆρι του, τό Ἅγιον Ὄρος, τήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα καί σύνολη τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Ἦταν κυριολεκτικά ἡ «λυδία λίθος τῆς Ὀρθοδοξίας». Γιά ὅλα τά μεγάλα θέματα περιμέναμε, ποιά εἶναι ἡ γνώμη τοῦ π. Γεωργίου. Μᾶς ἔμαθε νά ἀγαπᾶμε τήν Ἐκκλησία καί νά ἔχουμε γνήσιο ἐκκλησιαστικό ἦθος, μακρυά ἀπό ἀκρότητες, διχασμούς καί διαιρέσεις. Ἔδωσε τή μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Ὄρους σ’ ὅλη τήν
Ἑλλάδα μέ τήν προσωπική του παρουσία, τό λόγο καί τήν γραφίδα του.
Τό ἴδιο πνεῦμα μετέδιδαν καί τά Μετόχια τῆς Μονῆς ἀνά τήν Ἑλλάδα μέ τά ἄξια καλογέρια του - τούς Γρηγοριάτες ἱερομονάχους καί μοναχούς.
Ἡ ἀγάπη του, γιά τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας, τόν ὁδήγησε στήν στήριξη τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς σέ Ἀφρική, Ἀσία, Ἀλβανία καί Ἀγγλία κ.ἄ.
Εἶναι μνημειώδης ἡ Ὀρθόδοξη Παρακαταθήκη καί τό Πανορθόδοξο ἔργο πού μᾶς ἄφησε!
***
α΄. Δεσπότης καί Γέροντας
Μέ πολύ σεβασμό καί ἐκτίμηση καταθέσουμε στή μνήμη του καί τήν εὐγνωμοσύνη ὁλόκληρης τῆς Ἐπαρχίας μας, γιά τίς εὐεργεσίες τοῦ Γέροντος Γεωργίου.
Ἰδιαίτερες ἦταν οἱ σχέσεις τοῦ Γέροντα μέ τόν μακαριστό Μητροπολίτη Νικόδημο.
Στήν ἀγαστή αὐτή σχέση ὀφείλονται οἱ συχνές προσκλήσεις τοῦ Γέροντα στό Δεσπότη μας, πού τόν καλοῦσε γιά νά προστῆ κάποιων πανηγύρεων τῆς Μονῆς Γρηγορίου. Ἀλλά καί τό κάλεσμα τοῦ Δεσπότη στόν Γέροντα νά ἔλθη στήν Ἐπαρχία μας γιά ὁμιλίες καί ἐξομολόγηση.
Στήν ἀδελφική σχέση τῆς Μονῆς μέ τήν Μητρόπολη μας ὀφείλεται καί ἡ τιμή πρός τήν Ἁγία Ἀναστασία τή Ρωμαία στήν Ἀρναία καί τήν Ὁλυμπιάδα, ὅπου ἀνηγέρθη καί παρεκκλήσιο πρός τιμήν της.
Ὁ μακαριστός Γέροντας τῆς Μονῆς Γρηγορίου Ἀρχιμ. Γεώργιος Καψάνης εὐργέτησε ποικιλοτρόπως τήν Μητρόπολη Ἱερισσοῦ κυρίως ὅμως στό πνευματικό καί ἀντιαιρετικό ἔργο.
β΄. Ἀλλαγή στάσης τῶν Χαλκιδικιωτῶν πρός τό Ἅγιον Ὄρος
Ἡ πρώτη καί μεγάλη βοήθεια ἦταν ἡ ἀνατροπή τῆς στάσης τῶν χριστιανῶν τῆς πρό τοῦ Ἄθω περιοχῆς ἀπέναντι στό Ἅγιον Ὄρος. Πολλοί ἐντόπιοι κατηγοροῦσαν καί συκοφαντοῦσαν τούς μοναχούς διασείροντας μαζί μέ τούς ἀπρόσεκτους καί σκανδαλοποιούς καί τούς ἀγωνιστές μοναχούς. Ἔτσι δικαιολογοῦσαν καί τίς δικές τους ἀτασθαλίες! Αὐτό ἦταν ἕνα χρονίζον πνευματικό ζήτημα, πού κρατοῦσε σέ ἀπόσταση τούς χριστιανούς τῆς περιοχῆς καί ἀπέναντι στό Ἅγιον Ὄρος καί στήν Ἐκκλησία.
Ὁ Γέροντας ἔδειξε μεγάλη ποιμαντική καί πνευματική φροντίδα πρῶτα-πρῶτα στούς Χαλκιδικιῶτες, πού ἐργάζοντο στή Μονή Γρηγορίου. Δέν ἦταν ἁπλῶς ἐργάτες. Πρώτη φορά κι αὐτοί ἔβλεπαν ἄλλη συμπεριφορά ἀπό μοναχούς.
Ὁ Γέροντας καί οἱ πατέρες τούς πλησίαζαν, μιλοῦσαν μαζί τους καί πολλούς τούς ὁδήγησαν στήν ἐξομολόγηση.
γ΄. Ἐξομολόγηση
Κάποια στιγμή βγῆκε καί ὁ ἴδιος καί ἐξομολόγησε στήν Οὐρανούπολη, Νέα Ρόδα καί Ἱερισσό κ.ἄ. Στή συνέχεια ἤρχοντο τακτικά γιά ἐξομολόγηση οἱ ἱερομόναχοι τῆς Μονῆς π. Γρηγόριος, π. Ἀρτέμιος, π. Φώτιος. Καί σήμερα ἐξακολουθοῦν καί παρακολουθοῦν πνευματικά πολλές χριστιανικές οἰκογένειες στήν πρό τοῦ Ἄθω περιοχή.
Τό ἀποτέλεσμα ἦταν στά χωριά αὐτά νά ὑπάρχουν πλέον συνειδητοί χριστιανοί, νέες οἰκογένειες, πού ζοῦν χριστιανική ζωή, ἐξομολογοῦνται, ἐκκλησιασιάζονται καί προσεύχονται. Ἀνατράπηκε πλήρως ἡ ἄσχημη εἰκόνα πού εἶχαν γιά τό Ἅγιον Ὄρος, ἀλλά καί γιά τήν χριστιανική πνευματική ζωή.
Δόξα τῷ Θεῷ! Ὑπάρχουν πλέον συνειδητοί χριστιανοί στήν πρό τοῦ Ἄθω περιοχή χάρις στή Μονή Γρηγορίου, ἀλλά καί σέ ἄλλες Μονές π.χ. Ξενοφῶντος, Σιμωνόπετρας, Δοχειαρίου κ.ἄ.
δ΄. Ἀντιαιρετική βοήθεια
Μιά μεγάλη βοήθεια τοῦ Γέροντος Γεωργίου ἦταν ἡ συμπαράσταση στήν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων στήν περιοχή μας.
Οἱ Πεντηκοστιανοί εἶχαν ἐδραιωθῆ στό Στρατῶνι καί ἐπεξετάθησαν Στρατονίκη, Νεοχῶρι, Ἀρναία, Ν. Ρόδα.
Σέ κάποια ἐπίσκεψη μου στόν Γέροντα στό Μοναστῆρι, μοῦ ἐξέφρασε τήν διάθεση νά μᾶς βοηθήση. Πράγματι ὁ μακαριστός Νικόδημος τόν προσεκάλεσε καί ἔγινε πρόγραμμα τῆς παρουσίας τοῦ Γέροντα στήν Μητρόπολη μας.
Στίς 27 Ἰανουαρίου 1989 ἔγινε ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου στή Λέσχη τοῦ Στρατωνίου μέ θέμα: «Ὑγιεῖς καί νόθες ἐμπειρίες τοῦ Θεοῦ». Σκοπός τῆς ὁμιλίας ἦταν νά ἀποδειχθοῦν πλανεμένες οἱ θεωρίες τῶν αἱρετικῶν Πεντηκοστιανῶν γιά τήν ἀπόκτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, περί γλωσσολαλίας καί προφητειῶν. Τόν Γέροντα συνόδευαν καί πατέρες τῆς Μονῆς, οἱ ὁποῖοι ἔψαλλαν ὕμνους. Παρουσίασαν καί δικούς τους ὕμνους ὑπέρ ἐπιστροφῆς τῶν πεπλανημέων καί προστασίας τῶν χριστιανῶν ἐκ τῆς λύμης τῆς πεντηκοστιανικῆς αἱρέσεως.
Στήν ἐκδήλωση συμμετεῖχαν μέ λεωφορεῖα καί χριστιανοί ἀπό Ἀρναία, Μεγ. Παναγία, Νεοχῶρι, Στρατονίκη καί ἄλλα γειτονικά χωριά.
Στή συνέχεια ἔγινε Ἀγρυπνία στό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Στρατωνίου πρός τιμήν τῶν Ὁσίων Ἐφραίμ καί Ἰσαάκ τῶν Σύρων, ὅπου λειτούργησε ὁ Γέροντας καί ἔψαλλαν μελωδικότατα οἱ πατέρες τῆς Μονῆς.
Μετά τήν ἀγρυπνία ὁ Γέροντας καί οἱ πατέρες διανυκτέρευσαν στό ξενοδοχεῖο τοῦ Στρατωνίου ANGELLIKA. Ἐνῶ ξεκουραζόμασταν, κατά τίς 2 τά μετάνυχτα μᾶς ξύπνησε ὁ Γέροντας φωνάζοντας:
-Σκοτώθηκε ὁ παπα-Κοσμᾶς στήν Ἀφρική.
Φοβερή εἴδηση γιά τούς πατέρες, γιά μένα καί γιά ὅλους μας. Συγκλονισθήκαμε!
Ξημερώσαμε καί τό πρωΐ 28/1/1989 πήγαμε στήν Ἀρναία. Ἐκεῖ ὁ Γέροντας θά μιλοῦσε στήν Ἱερατική Σύναξη στό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Συγκλονισμένος ἀνήγγειλε τή φοβερή εἴδηση. Ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε Τρισάγιο καί στή συνέχεια ὁ Γέροντας συνετριμμένος μίλησε στούς ἱερεῖς μέ θέμα: «Ἡ ἐκκλησιολογία τῶν ἱερῶν μυστηρίων».
Ὁ Δεσπότης σέ ἐγκύκλιο του γιά τήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή τό 1989 ἔδωσε ἐντολή στούς ἱερεῖς στίς 19/3 «κατά τό Μνημόσυνον τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας νά μνημονεύσετε καί τοῦ ονόματος τοῦ ἀειμνήστου Κοσμᾶ Ἱερομονάχου τοῦ ἱεραποστόλου, ὁ ὁποῖος πρό μηνός ἐφονεύθη εἰς αὐτοκινητιστικόν δυστύχημα εἰς Ζαΐρ, ἀφοῦ μέ αὐταπάρνησιν καί αὐτοθυσίαν προσέφερε τήν ζωήν του ἐπί 14 έτη ὑπέρ τοῦ ἔργου τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀπό τήν ὁποίαν καί προήρχετο».
Τό 1995 ἀποκαλύφθηκε ἵδρυση τοῦ Βουδιστικοῦ Κέντρου στό Χολομῶντα. Ξεγέλασαν τίς ἀρχές καί ἀντί γιά παραθεριστικές κατοικίες ἔφτιαξαν Βουδιστικό μοναστῆρι. Ἔγινε ἀντίδραση καί ἀπό τίς δύο Μητροπόλεις τῆς Χαλκιδικῆς ὀργανώθηκε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στό Ναό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας. Ὁ Γέροντας Γεώργιος ζήτησε νά ἐνημερωθῆ γιά τό θέμα καί μᾶς ἔστειλε τόν π. Ἀρτέμιο ὁμιλητή στήν ἐκδήλωση.
Ἐπίσης μᾶς συμπαραστάθηκε στήν ἀντίσταση γιά τήν ἵδρυση στήν Βατόνια τοῦ Παλαιοκάστρου Κέντρου Ἐναλλακτικῶν Θεραπειῶν. Καί γιά τό θέμα αὐτό ἔγινε συγκέντρωση ἐνημέρωσης καί διαμαρτυρίας στό ναό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στίς 31/3/ 1996 καί Θεολογική- Ἱατρική Ἡμερίδα μέ θέμα: «Η ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, στό ὁποῖο μᾶς ἔστειλε πάλι τόν π. Ἀρτέμιο ὡς ὁμιλητή. Στήν ὁμιλία του μᾶς ἔδειξε τό ἀσυμβίβαστο τῶν ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη.
Ἡ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Γεωργίου Γρηγοριάτου εἶναι «μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκωμίων», ἀλλά γιά μᾶς εἶναι καί μνήμη εὐγνωμοσύνης, εὐχαριστίας καί ἐκζήτησης τῶν εὐχῶν καί τῆς πρεσβείας του.

Σχετικές αναρτήσεις 

1 σχόλιο: