Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019

12610 - «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους»

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΘ
Ένα νέο, εξαιρετικά ενδιαφέρον Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παρά­δο­ση του Αγίου Όρους», λειτουργεί στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., κα­τό­­πιν έγ­κρι­σης που έλαβε από το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ B 3282/2018) και λαμβάνοντας υπόψη το ολοένα αυ­ξα­νόμενο ενδιαφέ­ρο­ν πολλών Ελ­λή­νων και ξένων επιστημόνων για τα θέματα της αγιορειτικής ιστο­ρίας και πνευ­ματικότητος, καθώς και της ιδιαίτερης τέχνης και μουσικής παράδοσης του Αγίου Όρους.
Ως γνωστό, το Άγιο Όρος αποτελεί το μοναδικό οργανω­μέ­νο μοναστικό κέντρο με αδιάκοπη ιστο­ρι­κή πο­ρεία για περισσότερα από χίλια χρόνια μετά την ίδρυσή του. Κατά τους αιώνες αυτούς ο αγιο­ρει­τι­κός μοναχισμός, που καλλιεργήθηκε εκεί σε όλες τις μορφές του, γνώρισε περιό­δους μεγάλης πνευμα­τι­κής ακμής, η οποία απο­τυ­πώ­θηκε στην όλη πνευματική συγκρότηση και φυσιογνωμία του. Σχετίζεται δε άμεσα με την πνευματική και καλλι­τε­χνική ανάπτυξη που γνώρισε η Αθωνική πολιτεία ανά τους αιώνες, τόσο στην ιστορική διαδρομή της όσο και στο επίπεδο της πνευματικότητας και των ποι­κί­λων μορφών της βυζαντινής και μεταβυζαντινής Τέχνης που καλλιερ­γή­θηκε εκεί, συμπε­ρι­λαμβανομένης και της εκ­κλη­σιαστικής μουσικής παράδοσης που εκφράστηκε μέσα από το «αγιορειτικόν μέλος».
Το νέο αυτό Πρόγραμμα, στο οποίο διδάσκουν ειδικοί επιστήμονες από τη Θεολογική και Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, καθώς και τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, του ΕΚΠΑ και του ΠΑΜΑΚ, απευθύνεται σε  θεολόγους, ιστορικούς, αρχαιολόγους, ιστορικούς τέχνης, φιλόλογους, μουσικολόγους, αρχιτέκτονες, νομικούς, αρ­χειο­­νόμους, μουσειο­λό­­γους κ.ά., κατό­χους τίτλων πρώ­του κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδα­πής ή ο­μο­­τα­γών ιδρυ­μά­των της αλ­λο­δαπής, ή Ανώ­τατων Εκκλη­σια­στι­κών Ακα­δη­μιών, Παι­δαγω­γι­κών Ακαδημιών και Παραγωγικών Σχο­λών. Υπάρχει δυνατότητα και δια­δι­κτυ­ακής παρα­κο­λούθησης μαθημάτων από τους φοιτητές. Επιπλέον, κατά τη διάρκειά του οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του θα έχουν την ευκαιρία πρακτικής άσκησης και επιστημονικής εργασίας σε Μονές του Αγίου Όρους.
Βασικοί Στόχοι του νέου ΠΜΣ, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι η επιστημονική κα­τάρ­τιση και η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας σε συστηματικές και ειδικές σπου­δές στην Ιστορία, την Θεολογία, την Αρ­χαιο­λογία, την Αρχιτεκτονική, την Τέχνη, τη Μου­σικολογία και την Ψαλ­τι­κή Παράδοση του Αγίου Ό­ρους, όπως ορί­ζονται στους ειδικότερους επιστημονικούς τομείς και περι­λαμ­βά­νονται στις εξής τρεις ει­δι­κεύ­­σεις :
(α) Ιστορία και Τέχνη του Αγίου Όρους
(β) Θεολογία και Πνευματική ζωή του Αγίου Όρους
(γ) Μουσική Παράδοση και Ψαλτική Τέχνη του Αγίου  Όρους
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητων δικαιολογητικά υποβάλλονται ώς τις 4 Νοεμβρίου 2019.
Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.: http://msc-mount-athos-studies.past.auth.gr/
Τηλέφωνα πληροφοριών: 2310 996681 – 996964 – 997020  –  Εmail: msc-mountathos@past.auth.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου