Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

12127 - Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου του «Άξιόν Εστιν» εν Αγίω Όρει (11 Ιουνίου)

Ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ «Ἄξιόν Ἐστιν» φυλάσσεται στὸ ναὸ τοῦ Πρωτάτου τοῦἍγίου Ὄρους, στὶς Καρυές. Ὁ ναὸς αὐτὸς ἐκτίσθηκε τὸ 843 μ.Χ., ἐμεγάλωσε ἀπὸ τὸν Ὅσιο Ἀθανάσιο τὸν Ἀθωνίτη καὶ ἁγιογραφήθηκε κατὰ τὸν 13ο αἰώνα μ.Χ. ἀπὸ τὸν περίφημο ἁγιογράφο Ἐμμανουὴλ Πανσέληνο.
Σύμφωνα μ τν παράδοση, κάποιος μοναχός,  ποος ζοσε κοντ στς Καρυς μὲἕναν νεαρ ποτακτικό, φυγε να βράδυ π τ κελί, διότι πρεπε ν πάει στν κκλησία το Πρωτάτου, γι ν συμμετάσχει σ μι γρυπνία. 
ταν νύχτωσε,  δόκιμος, πο μεινε μόνος, κουσε ργ τ βράδυ ν κτυπον τν πόρτα κα νοίγοντάς την εδε να γέροντα μοναχό, πο ζητοσε φιλοξενία. Τ μεσάνυχτα  γέροντας κα  δόκιμος ρχισαν νὰ ψάλλουν μαζ τν κολουθία. Μόλις φθασε  ρα ν ψάλλουν «Τν Τιμιωτέραν»γέροντας πρόλαβε τ δόκιμο στ ψάλσιμό του λέγοντας πρς τ «ξιον στιν μακαρίζειν Σε τν Θεοτόκον, τν ειμακά-
ριστον κα παναμώμητον κα Μητέρα το Θεο μν».
 νεαρς δόκιμος κουσε τν μνο ατ γι πρώτη φορά. Γι’ ατ επε στ γέροντα ν το γράψει ατ τλόγια, γι ν μνε τν Παναγία.  γέροντας δέχθηκε κα γραψε τν μνο πάνω σ μία πέτρα, πο γινε μαλακσν κερί, κα επε στ νεαρ δόκιμο: «π δ κα πέρα τσι σες κα λοι ο ρθόδοξοι ν ψάλετε ατν τν μνο» γέροντας μοναχός, φο επε πς τν λεγαν Γαβριήλ, ξαφανίσθηκε.
Μόλις πέστρεψε  γέροντας μοναχός,  δόκιμος το δειξε τν πέτρα κα ψαλε τν μνο πο εχε κούσει. γέροντας μ τ διάκρισή του διεπίστωσε μέσως τ θαυματουργικ γεγονς κα τρεξε ν μεταφέρει τ θαυμαστὸἀντικείμενο στος γέροντες το γειτονικο μοναστηριο. Ετσι διαδόθηκε τι  μυστηριώδης πισκέπτης ταν ὁἈρχάγγελος Γαβριήλ,  ποος εχε κατέβει π τν ορανό, γι ν διδάξει να νέο μνο πρς τιμν τς περαγίας Θεοτόκου.
 χαραγμένη πέτρα π τν ρχάγγελο Γαβριλ πεστάλη στν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νικόλαο Χρυσοβέργη (984 – 996 μ.Χ.),  ποος νέκρινε τν εσαγωγ το γγελικο ατο μνου στ λειτουργικ βίο τς κκλησίας.
 γιος Νικόδημος  γιορείτης ναφέρει τι τ γεγονς ατ εναι πολ παλαι κα τοτο μαρτυρεται π τΜηναα τς κκλησίας, που στς 11 ουνίου ναγράφεται: «Τ ατ μέρ Σύναξις το ρχαγγέλου Γαβριλ ν τ δειν». Τ γεγονς ατ συνέβη τ 982 μ.Χ.
 ερ εκόνα τς Θεομήτορος εναι τύπου λεούσης  Γλυκοφιλούσης κα κρατ στ δεξιά της τν ησοΧριστό.


πολυτίκιον. χος δ’. Ταχ προκατάλαβε.
Πατέρων θροίσθητε, πσα το θω πληθύς, πιστς ορτάζοντες, σήμερον χαίροντες, κα φαιδρς λαλάζοντες, πάντες ν εφροσύν· το Θεο γρ  Μήτηρ, νν παρ το γγέλου, παραδόξως ὑμνεῖται· διὸ ὡς Θεοτόκον ἀεί, ταύτην δοξάζομεν.
τερον πολυτίκιον. χος α’. Τς ρήμου πολίτης.
Τῇ σεπτῇ σπυ Εἰκόνι Γαβριὴλ ὁ Ἀρχάγγελος, καταπτὰς ἐν σχήματι ξένῳ, τὴν ᾠδήν σοι ἀνέμελψεν, Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, τὴν μόνην μακαρίζειν σε Ἁγνή, ὡς Μητέρα τοῦ τῶν ὅλων Δημιουργοῦ, καὶ σώζουσαν τοὺς κράζοντας· δόξα τοῖς θαυμασίοις σου Ἁγνή, δόξα τοῖς μεγαλείοις σου, δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς σου προνοίᾳ Ἄχραντε.
Κοντάκιον. χος δ’. πεφάνης σήμερον.
Ἑορτάζει σήμερον ἅπας ὁ Ἄθως, ὅτι ὕμνοις δέδεκται, ὑπὸ Ἀγγέλου θαυμαστῶς, σοῦ τῆς Ἁγνῆς Θεομήτορος, ἣν πᾶσα κτίσις γεραίρει δοξάζουσα.
τερον Κοντάκιον. χος πλ. δ’. Τ περμάχ.
Ὡς ἐπιστὰς ἀπ’ οὐρανοῦ ἐν ξένῳ σχήματι
Ὁ Γαβριὴλ τὸν Μοναστὴν ἐμυσταγώγησε
Μακαρίζει καὶ ὑμνεῖν σε ἀξίως Κόρη.
Ἀλλ’ ἡμεῖς τούτου τὴν μνείαν ἑορτάζοντες
Τὴν πολλήν σου πρὸς ἡμᾶς ὑμνοῦμεν πρόνοιαν
Καὶ βοῶμέν σοι, χαῖρε Ἄθω ἡ ἔφορος.
Μεγαλυνάριον.
Ἄξιον ὑμνεῖν σε διὰ παντός, τὴν Θεοῦ Μητέρα, καὶ προστάτιν τῶν γηγενῶν, παρὰ τοῦ Ἀγγέλου, Παρθένε διδαχθέντες, ὑμνοῦμεν καθ’ ἑκάστην, τὰ μεγαλεῖά σου.

Σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου