Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

11854 - Σήμερα η Δ' Στάση των Χαιρετισμών στη Θεοτόκο

Οι Χαιρετισμοί της Παρασκευής 5 Απριλίου 2019. 
Ακάθιστος Ύμνος: Δ' Στάση των Χαιρετισμών στη Θεοτόκο:


Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων· ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε Ποιητὴς Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρᾳ σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας·

Τεχος εσαι προστατευτικ τν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καθς κα λων σοι προστρέχουν στ χάρη σου. Γιατ Ποιητς το ορανο κα τς γς εναι κενος πο σ νέδειξε στ θεομητορικό σου ξίωμα, χραντε, σκηνώνοντας στ μήτρα σου κα διδάσκοντας λους ν σ προσφωνον·
Χαρε, στήλη τς παρθενίας· χαρε, πύλη τς σωτηρίας.
Χαρε, στήλη τς παρθενίας· χαρε πύλη πο δηγες στ σωτηρία.
Χαρε, ρχηγ νοητς ναπλάσεως· χαρε, χορηγ θεϊκς γαθότητος.

Χαρε, ρχ τς νοητς νάπλασής μας, χαρε χορηγ τς θεϊκς εσπλαγχνίας.
Χαρε, σ γρ νεγέννησας τος συλληφθέντας ασχρς· χαρε, σ γρ νουθέτησας τος συληθέντας τν νον.
Χαρε, γιατ σ ναγέννησες ατος πο συνελήφθησαν ασχρς (πο πεσαν στ δίχτυα τς μαρτίας)· χαρε, γιατ σ νουθέτησες ατος τν ποίων νος εχε πλανηθε.
Χαρε, τν φθορέα τν φρενν καταργοσα· χαρε, τν σπορέα τς γνείας τεκοσα.

Χαρε, σ πο καταργες κενον (τν διάβολο) πο φθειρε τ μυαλό μας· χαρε, σ πο γέννησες τν σπορέα τν γνν λογισμν.
Χαρε, παστς σπόρου νυμφεύσεως· χαρε, πιστος Κυρί ρμόζουσα.

Χαρε, δωμάτιο νυφικ στ ποο τελέστηκε σπορη νύμφευση· χαρε, σ πο νώνεις τος πιστος μ τν Κύριο.
Χαρε, καλ κουροτρόφε παρθένων· χαρε, ψυχν νυμφοστόλε γίων.

Χαρε, σ πο νατρέφεις καλς τς παρθένες (ψυχές)· χαρε, σ πο στολίζεις σν νύφες τς γιες ψυχές.
Χαρε, Νύμφη νύμφευτε.
Χαρε Νύμφη, νύμφευτε.
μνος πας ττται, συνεκτείνεσθαι σπεύδων, τ πλήθει τν πολλν οκτιρμν σου· σαρίθμους γρ τ ψάμμ δάς, ν προσφέρωμέν σοι, Βασιλε γιε, οδν τελομεν ξιον, ν δέδωκας μν, τος σο βοσιν· λληλούϊα.
Κάθε ὕμνος (ἀνθρώπινος) ἀποδεικνύεται μηδαμινός, ὅταν συγκριθεῖ μὲ τὸ πλῆθος τῆς μεγάλης Σου εὐσπλαγχνίας· γιατὶ κι ἂν ἀκόμα Σοῦ ἀναπέμπαμε τόσους ὕμνους ὅσους καὶ οἱ κόκκοι τῆς ἄμμου, Βασιλέα Ἅγιε, τίποτε δὲ θὰ κάναμε ἀντάξιο στὰ ὅσα πρόσφερες σὲ μᾶς ποὺ σοῦ φωνάζουμε δυνατά· Ἀλληλούϊα.


Φωτοδόχον λαμπάδα, τος ν σκότει φανεσαν, ρμεν τν γίαν Παρθένον· τ γρ ϋλον πτουσα φς, δηγε πρς γνσιν θεϊκν παντας, αγ τν νον φωτίζουσα, κραυγ δ τιμωμένη τατα·

Σὰν λαμπάδα φωτεινή, ποὺ φάνηκες σ᾿ αὐτοὺς ποὺ ἦσαν στὸ σκοτάδι, σὲ βλέπουμε ἁγία Παρθένε· γιατὶ ἀνάβεις τὸ ἄυλο φῶς καὶ ὁδηγεῖς σὲ γνώση θεϊκὴ ὅλους, φωτίζοντας μὲ καθαρὸ σὰν τὴν αὐγὴ φῶς τὸ νοῦ μας καὶ τιμᾶσαι μὲ δυνατὴ φωνὴ ὡς ἑξῆς·

Χαρε, κτς νοητο λίου· χαρε, βολς το δύτου φέγγους.

Χαῖρε ἀκτίνα τοῦ νοητοῦ Ἡλίου (τοῦ Χριστοῦ)· χαῖρε, οὐράνιο φῶς ποὺ ἡ λάμψη σου ποτὲ δὲ σβήνει.

Χαρε, στραπ τς ψυχς καταλάμπουσα· χαρε, ς βροντ τος χθρος καταπλήττουσα.

Χαῖρε ἀστραπὴ ποὺ καταλάμπεις τὶς ψυχές· χαῖρε, βροντὴ ποὺ τοὺς ἐχθροὺς (τοὺς δαίμονες) φοβερίζεις.

Χαρε, τι τν πολύφωτον νατέλλεις φωτισμόν· χαρε, τι τν πολύῤῥητον ναβλύζεις ποταμόν.

Χαῖρε, γιατὶ ἀνατέλλεις τὸ πλουσιότερο φῶς (τοῦ Χριστοῦ), χαῖρε γιατὶ ἀναβλύζεις τὸν ἀστείρευτο ποταμό.

Χαρε, τς κολυμβήθρας ζωγραφοσα τν τύπον· χαρε, τς μαρτίας ναιροσα τν ύπον.

Χαῖρε, ἐσὺ ποὺ εἰκονίζεις τὸν τύπο τῆς κολυμβήθρας· χαῖρε, ἐσὺ ποὺ ἀπαλείφεις τὸ ρύπο τῆς ἁμαρτίας.
Χαρε, λουτρ κπλύνων συνείδησιν· χαρε, κρατρ κιρνν γαλλίασιν.
Χαῖρε λουτήρα (λουτρὸ) ποὺ ξεπλένεις τὴ συνείδηση· χαῖρε, κανάτι ποὺ κερνᾶς ἀγαλλίαση.

Χαρε, σμ τς Χριστο εωδίας· χαρε, ζω μυστικς εωχίας.
Χαῖρε, ὀσμὴ τῆς εὐωδίας τοῦ Χριστοῦ· χαῖρε, ζωὴ τῆς μυστικῆς τράπεζας.

Χαρε, Νύμφη νύμφευτε.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.


Χάριν δοναι θελήσας, φλημάτων ρχαίων, πάντων χρεωλύτης νθρώπων, πεδήμησε δι᾿ αυτο, πρς τος ποδήμους τς ατο χάριτος· κα σχίσας τ χειρόγραφον, κούει παρ πάντων οτως· λληλούϊα.
Ὁ πληρωτὴς τοῦ χρέους ὅλων τῶν ἀνθρώπων, θέλοντας νὰ πληρώσει τὶς παλιὲς ὀφειλές, ἦλθε αὐτοπροσώπως πρὸς αὐτοὺς ποὺ ἔφυγαν μακριὰ ἀπ᾿ τὴ θεία Χάρη Του· καὶ ἀφοῦ ἔσχισε τὸ γραμμάτιο τῆς ὀφειλῆς, ἀκούει ἀπ᾿ ὅλους Ἀλληλούϊα.


Ψάλλοντές σου τν τόκον, νυμνομέν σε πάντες, ς μψυχον ναν Θεοτόκε· ν τ σ γρ οκήσας γαστρί, συνέχων πάντα τ χειρ Κύριος, γίασεν, δόξασεν, δίδαξε βον σοι πάντας·

Καθὼς ψέλνουμε ὕμνους στὸν τόκο σου (στὸ Χριστό), Θεοτόκε, ἐσένα ἀνυμνοῦμε ὡς ἔμψυχο ναὸ τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ μὲ τὸ νὰ κατοικήσει στὴ κοιλιά σου ὁ Κύριος, ποὺ κρατεῖ στὸ χέρι Του τὰ πάντα, σὲ ἁγίασε, σὲ δόξασε καὶ δίδαξε ὅλους νὰ σοῦ φωνάζουν·

Χαρε, σκην το Θεο κα Λόγου· χαρε, γία γίων μείζων.

Χαῖρε, ἐσὺ ποὺ ἔγινες σκηνὴ τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου· χαῖρε, ἐσὺ ποὺ ἀναδείχτηκες Ἁγία πάνω ἀπ᾿ ὅλους τοὺς Ἁγίους.

Χαρε, Κιβωτ χρυσωθεσα τ Πνεύματι· χαρε, θησαυρ τς ζως δαπάνητε.

Χαῖρε, κιβωτὲ ποὺ χρυσώθηκες μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· χαῖρε, θησαυρὲ τῆς ζωῆς ἀνεξάντλητε.

Χαρε, τίμιον διάδημα βασιλέων εσεβν· χαρε, καύχημα σεβάσμιον ερέων ελαβν.

Χαῖρε, στέμμα πολύτιμο βασιλέων εὐσεβῶν· χαῖρε, σεβάσμιο καύχημα ἱερέων εὐλαβῶν.

Χαρε, τς κκλησίας σάλευτος πύργος· χαρε, τς βασιλείας τ πόρθητον τεχος.

Χαῖρε, ὁ ἀκλόνητος πύργος τῆς Ἐκκλησίας· χαῖρε, τὸ ἀπόρθητο τεῖχος τῆς βασιλείας.

Χαρε, δι᾿ ς γείρονται τρόπαια· χαρε, δι᾿ ς χθρο καταπίπτουσι.
Χαρε, σ πο μ τ χάρη σου στήνονται τρόπαια (νίκες πνευματικές)· χαρε, σ πο μ τ δύναμή σου ο χθρο συντρίβονται.

Χαρε, χρωτς το μο θεραπεία· χαρε, ψυχς τς μς σωτηρία.

Χαῖρε, τοῦ σώματός μου ἡ θεραπεία· χαῖρε, τῆς ψυχῆς μου ἡ σωτηρία.

Χαρε, Νύμφη νύμφευτε.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.


 πανύμνητε Μτερ, τεκοσα τν πάντων γίων γιώτατον Λόγον (κ γ)· δεξαμένη τν νν προσφοράν, π πάσης ῥῦσαι συμφορς παντας· κα τς μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως, τος σο βοντας· λληλούϊα.
Ὦ πανύμνητη Μητέρα, ποὺ γέννησες τῶν Ἁγίων ὅλων τὸν Ἁγιώτατο Λόγο (3 φορές)· ἀφοῦ δέχτηκες αὐτὴ τὴν προσφορὰ τῆς δοξολογίας μας, φύλαξέ μας ὅλους ἀπὸ κάθε συμφορὰ καὶ λύτρωσε ἀπὸ τὴ μέλλουσα κόλαση ἐμᾶς ποὺ σοῦ φωνάζουμε δυνατὰ Ἀλληλούϊα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου