Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

6243 - Στίχοι προς το όρος Άθω ομοιοκατάληκτοι


Αθωνιάς,
ήτοι σύντομος περιγραφή
του Αγίου Όρους Άθωνος
(Καλλιγάς Σωφρόνιος αρχιμ.),
1863
Ψηφιοποιημένο  βιβλίο
Πηγή: Αγιορειτική Βιβλιοθήκη

Χαίρε όρος μετέωρον, υψηλόν και μεγάλον,
περίφημον, εξακουστόν και σεβάσμιον μάλλον∙
Όρος χαίρε του άθωνος, όρος της ησυχίας,
όρος ουρανομήκυστον, όρος της Παναγίας.
Χαίρε όρος λαμπρότατον, όρος αγγέλων χώρος,
Μοναστών οικητήριον και των αζύγων φόρος∙
Χαίρε ότι καθέστηκες παλάτιον και πόλις
και κήπος πανευφρόσυνος της παναχράντου κόρης∙
Ότι σε εξελέξατο η θεοτόκος κόρη
λιμένα και προσφύγιον υπέρ πάντα τα όρη∙
Ιν’ έχωσιν όσοι ποθούν και ζητούν ησυχίαν
βιούν αγγελικήν ομού ζωήν και πολιτείαν∙
Χαίρε το όρος ότι συ έγινες κατοικία
ανδρών αγίων και πολλών έγινες σωτηρία∙
Και έτι μάλλον γίνεσαι αίτιον σωτηρίας
Μυρίων άλλων και πολλών άχρι της συντελείας.
Χαίρε κυπάρισσε χρυσέ και κρίνε ηνθισμένε,
Δοχείον του παντός καλού, έργου πεπλουτισμένε.
Χαίρε πεύκε υψήκομε και κέδρε του λιβάνου,
εστολισμένε αρετών και κάλλους αμηχάνου.
 Η κορυφή Άθω η ση υψούται εις τα νέφη,
όθεν ο θέλων σε ιδείν ατονεί να σε βλέπη∙
Ηλίου ανατέλλοντος η σκιά σου ω Άθω,
φθάνει μέχρι λογγού Σικιάς και άχρι νήσου Σκιάθω∙Φαέθοντος δε δύοντος αύθις ουρανομήκη
εις Λίμνον φθάνει και μακράν έως εις Σαμοθράκην.
Όθεν όρος πανάγιον μη μου πως αθυμίσης
εις τούτον μου τον έπαινον, αλλά και συμπαθήσης∙
Εμέ τον επαινέτην σου ως αμαθή χυδαίον,
ως άμουσον και άγροικον όντα και αγοραίον∙
Ότι το κατά δύναμιν και με γνώμιν ευθείαν
ετόλμησα σε επαινείν χωρίς αμφιβολίαν∙
Χριστιανοί δ’ απόγονοι, πιστών την δε την βίβλον
Δεχθείτε σας παρακαλώ, ίνα ωφεληθήτε
Και να δοξάσετε Θεόν και την αυτού Μητέρα
Και βασιλείας ουρανών πάντες αξιωθήτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου